تأثیر نقش همه‌گیری کووید-19 بر جستجوی اطلاعات سلامت ایرانیان در فضای اینترنت در شش موج بیماری از بهمن 1398 تا فروردین 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت،گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه هوش ماشین و رباتیک ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار جستجوی اطلاعات ایرانیان در اینترنت در دوره کووید-۱۹ انجام‌شده و به بررسی ارتباط اوج‌گیری بیماری با جستجوی‌های انجام‌شده در اینترنت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف، بنیادین و از لحاظ روش پژوهش، توصیفی بود. جامعه آماری، جستجوهای انجام‌شده ایرانیان از بهمن 1398 تا فروردین 1401 و نمونه موردبررسی، مفاهیم جستجو شده مرتبط با اضطراب و سلامت روان بوده است . بخش اول داده‌ها جستجوهایی بوده که از سایت گوگل ترندز، در آذر 1401 استخراج شد، بخش دوم داده‌ها، آمار روزانه مرگ و مبتلایان جدید از سایت دانشگاه جان هاپکینز دریافت شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با آزمون علیت گرنجر و همبستگی پیرسون به کمک Python ورژن 3.12 انجام شد. نتایج نشان می‌دهد، جستجوی مفاهیم مرتبط با اضطراب در آغاز همه‌گیری رشد کرده است ، میزان جستجوی مفاهیم اضطرابی در ابتدای همه‌گیری با تعداد مرگ بر اثر بیماری همبستگی مثبت و معناداری دارد به صورتی است که با افزایش آمار مرگ میزان جستجوی‌های اضطرابی با فاصله چند روز افزایش می‌باید و با کاهش مرگ این جستجوها کمتر می‌شود اما پس از چند ماه، روند جستجوهای اضطرابی کاهش‌یافته و دیگر با تعداد مرگ رابطه‌ای نداشته است . در آغاز همه‌گیری جستجوی درمان روان‌شناختی ناچیز است اما پس از 9 ماه افزایش پیدا می‌کند و با افزایش آمار مرگ این جستجوها نیز بیشتر شده است. نتایج نشان می‌دهد جستجوهای انجام‌شده در اینترنت می‌تواند ابزاری مفید برای پایش دغدغه‌های جامعه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of the Covid-19 Epidemic on Iranians' Search for Health Information on the Internet During Six Outbreaks of the Disease from February 2020 to April 2022

نویسندگان [English]

  • Amin Nayebi 1
  • Reza Rostami 2
  • Mohammadreza Abolghasemi Dehaqani 3
  • Abbas Rahiminezhad 4
  • Masoud Asadpour 3
1 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran. Iran.
3 Department of Machine Intelligence and Robotics, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the information search behavior of Iranians on the Internet during the period of COVID-19 and investigated the relationship between the peak of the disease and the searches performed on the Internet. This research was fundamental in terms of purpose and descriptive in terms of research method. The statistical population is the searches performed by Iranians from February 2020 to April 2022, and the investigated sample was the searched concepts related to anxiety and mental health. The first part of the data was the searches that were extracted from the Google Trends website in December 2022, the second part of the data, the daily statistics of death and new infections were received from the Johns Hopkins University website. Data analysis was done with the Granger causality test and Pearson correlation using Python version 3.12. The results show that the search for concepts related to anxiety has grown at the beginning of the epidemic, the amount of searching for anxiety concepts at the beginning of the epidemic has a positive and significant correlation with the number of deaths due to the disease, in such a way that with the increase in deaths, the amount of anxiety searches should increase with an interval of few days. With the decrease in deaths, these searches decreased, but after a few months, the trend of anxiety searches decreased and no longer had a relationship with the number of deaths. At the beginning of the epidemic, the search for psychological treatment was small, but after 9 months, it increased, and with the increase in the number of deaths, these searches also increased. The results show that internet searches can be a useful tool for monitoring community concerns.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Covid-19
  • Google Trends
  • Health Literacy
  • Psychological Treatment