نقش میانجی نظم‌بخشی هیجان در رابطۀ بین اضطراب کرونا و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 کارشناس روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش میانجی نظم‌بخشی هیجان در رابطۀ بین اضطراب کرونا و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان انجام شد. در مطالعه‌ای توصیفی-مقطعی، از میان 18 هزار دانشجو در استان گیلان در زمستان 1399، تعداد 369 دانشجو (زن و مرد) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های زمینه‌یابی سلامت (SF-36)، پرسشنامۀ مهارت‌های نظم‌بخشی هیجان (ERSQ) و مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) که به شکل برخط تنظیم شده بودند، داوطلبانه پاسخ دادند. پردازش داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و فن مدل‌یابی معادلات ساختاری به‌وسیلۀ نرم‌افزار AMOS-24 انجام گرفت. نتایج نشان داد بین اضطراب بیماری کرونا ویروس و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و نظم‌بخشی هیجان رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد (01/0p<). مدل میانجی نیز دارای برازش مطلوب است (944/0CFI=، 074/0RMSEA=). تحلیل بوت‌استراپ در برنامۀ MACRO نرم‌افزار SPSS-24 مشخص کرد نظم‌بخشی هیجان در رابطۀ بین اضطراب کرونا و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت نقش میانجی‌گرانۀ معنی‌دار ندارد (1998/0p=). براساس نتایج می‌توان گفت به‌دلیل نقش پراهمیت اضطراب در کیفیت زندگی مرتبط به سلامت، لازم است درمانگران و مسئولان سیاست‌گذاری‌های کلان بهداشتی، در مواجهه با شرایط بهداشتی و سلامتی، مواجهۀ سازگارانه با اضطراب را در کاربست اقدامات خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Emotion Regulation in the Relationship between Corona Disease Anxiety and Health-Related Quality of Life in Students

نویسندگان [English]

  • Azra Zebardast 1
  • Sajjad Rezaei 2
  • Sahel Mofakhami 3
  • Sara Esfandyari Garkerudi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The primary objective of this research was to ascertain the extent to which emotion regulation acts as a mediator between covid-19 anxiety and students' HRQoL. A descriptive cross-sectional study was conducted in Guilan province in the winter of 2021, involving 18,000 students. A total of 369 students wer​e selected at random and provided their responses voluntarily on three scales: the Health Survey Questionnaire (SF-36), the Emotion Regulation Skills Questionnaire (ERSQ), and the online-adjusted Corona Disease Anxiety Scale (CDAS). The AMOS-24 software was utilized to conduct the data processing, employing the Pearson correlation coefficient and SEM technique. A statistically significant negative relationship was observed between anxiety related to the coronavirus and both HRQoL and emotion. A good fit was obtained by the mediator model (CFI = 0.944, RMSEA = 0.074). The results of the bootstrap analysis conducted using the MACRO program of SPSS-24 software indicate that there is no significant mediating effect of emotion regulation on the relationship between corona disease anxiety and HRQoL (p = 0.1998). The findings suggest that the important role of anxiety on HRQoL be considered and therapists and those in charge of macro-health policies put on the agenda the implementation of enterprises in the face with health conditions, the issue of coping with anxiety in their outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Covid-19
  • Emotion Regulation
  • Health Behavior
  • Quality of Life
منابع
اصغری‌مقدم، م. ع.، و فقیهی، س. (1382). اعتبار و پایایی پرسشنامۀ زمینه‌یابی سلامت (فرم کوتاه 36 سؤالی) در دو نمونۀ ایرانی. دانشور رفتار. 10(1)، 10-1. https://cpap.shahed.ac.ir/article_2770.html
علی‌پور، ا.، قدمی، ا.، علی‌پور، ز.، و عبداله‌زاده، ح. (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) در نمونۀ ایرانی. فصلنامۀ روان‌شناسی سلامت. 8(4)، 175-163. https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756
عینی، س.، عبادی، م.، و ترابی، ن. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان براساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک‌شده. فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 11(43)، 32-1. https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376
رضائی، س.، ثامنی، آ.، و زبردست، ع. (1399). تأثیر قرنطینۀ خانگی ناشی از پاندمی بیماری کووید-19 بر استرس والدین و رابطۀ آن با اضطراب و افسردگی کودکان گیلانی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 26(3)، 293-280. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.3402.1
زبردست، ع.، بشارت، م. ع.، پورحسین، ر.، بهرامی احسان، ه‍.، و پورشریفی، ح. (1394). مقایسۀ اثربخشی درمان روابط بین‌شخصی و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه‌وزن. فصلنامۀ روان‌شناسی سلامت. 4(15)، 74-49. https://hpj.journals.pnu.ac.ir/article_1986.html
زبردست، ع.، رضائی، س.، و شریف‌نیا، م. (1400). نقش میانجی خودشفقت‌ورزی در رابطۀ میان حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تأثیر رویداد قرنطینۀ اجباری خانگی مبتلایان به کووید- 19. پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 12(2)، 228-211.  https://doi.org/10.22059/japr.2021.319681.643770
References
Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217-237. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2009.11.004
Alinia, C., Yaghmaei, S., Zahir Abdullah, F., Ahmadi, A., Samadi, N., Pourteimour, S., … & Pirooz, B. (2021). The health-related quality of life in Iranian patients with COVID-19. BMC Infectious Diseases, 21, 459. https://doi.org/10.1186/s12879-021-06246-w
Alipour, A., Ghadami, A., Alipour, Z., & Abdollahzadeh, H. (2020). Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Health Psychology8(32), 163-175. https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756 (In Persian)
Andrea, S., Rafaela, C., Klein, M.F., & Sousa, C.T. (2016). Relationship among stress, depression, cardiovascular and metabolic changes and physical exercise. Fisioterapia em Movimento, 29, 23–36. https://doi.org/10.1590/0103-5150.029.001.AO02
Arab-Zozani, M., Hashemi, F., Safari, H., Yousefi, M., & Ameri, H. (2020). Health-related quality of life and its associated factors in COVID-19 patients. Osong Public Health and Research Perspectives, 11(5), 296-302. https://doi.org/10.24171/j.phrp.2020.11.5.05
Asghari Moghaddam, M., & Faghihi, S. (2003). Validity of the SF-36 Health Survey Questionnaire in Two Iranian Samples. Clinical Psychology and Personality1(1), 1-10. https://cpap.shahed.ac.ir/article_2770.html?lang=en (In Persian)
Bajema, K. L., Oster, A. M., & McGovern, O. L. (2020). Persons evaluated for 2019 novel Coronavirus —United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 16(6), 166-170. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/84956
Berking, M., & Znoj, H. (2008). Development and validation of a self-report measure for the assessment of emotion-regulation skills. Journal of Psychiatric, Psychology and Psychotherapy, 56, 141–152. https://doi.org/10.1024/1661-4747.56.2.141
Blanco, I., Boemo, T., & Sanchez-Lopez, A. (2022). The role of cognitive biases and emotion regulation strategies when facing major stressors: ecological evidence during the COVID-19 lockdown of 2020 using a novel online cognitive bias assessment. JMIR Mental Health, 30961, 1-29. https://doi.org/10.2196/30961
Chen, X., Xu, Q., Lin, H., Zhu, J., Chen, Y., Zhao, Q., Fu, C., & Wang, N. (2021). Quality of life during the epidemic of COVID-19 and its associated factors among enterprise workers in East China. BMC Public Health, 21, 1370. https://doi.org/10.1186/s12889-021-11414-3
Eyni, S., Ebadi, M., & Torabi, N. (2020). Developing a model of corona anxiety in students based on optimism and resilience: the mediating role of the perceived social support. Ebnesina - IRIAF Health Administration, 22(1), 17-29. https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376 (In Persian)
Franceschini, C., Musetti, A., Zenesini, C., Palagini, L., Scarpelli, S., Quattropani, M. C., ... & Castelnuovo, G. (2020). Poor sleep quality and its consequences on mental health during the COVID-19 lockdown in Italy. Frontiers Psychology, 11, 574475. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.574475
Kim, J. H., Shim, Y., Choi1, I., & Choi, E. (2022). The Role of coping strategies in maintaining well-being during the COVID-19 outbreak in South Korea. Social Psychological and Personality Science, 13(1), 320–332. https://doi.org/10.1177/1948550621990595
Kline, R. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th ed., pp. 64-96). New York, NY: Guilford.
Laslo‐Roth, R., George‐Levi, S., & Margalit, M. (2020). Social participation and posttraumatic growth: The serial mediation of hope, social support, and reappraisal. Journal of Community Psychology, 50, 47–63. https://doi.org/10.1002/jcop.22490
Lenzo, V., Quattropani, M. C., Musetti, A., Zenesini, C., Freda, M. F., Lemmo, D., ... & Feranceschini, C. (2020). Resilience contributes to low emotional impact of the COVID 19 outbreak among the general population in Italy. Frontiers Psychology, 11, 576485. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.576485
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. J. (2012). Applied Multivariate Research: Design and Interpretation. SAGE Publications.
Montazeri, A., Goshtasebi, A., Vahdaninia, M., & Gandek, B. (2005). The short form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version. Quality of Life Research, 14, 875-82. https://doi.org/10.1007/s11136-004-1014-5
Mueller, O. (1996). Basic Principles of Structural Equation Modeling. New York: Springer Verlag.
Nayak, P., Kumaran, S. D., Babu, A. S., Maiya, A. G., & Solomon, J. M. (2019). Levels of physical activity and quality of life among community dwelling adults with stroke in a developing country. European Journal of Physiotherapy, 23(3), 165–70. https://doi.org/10.1080/21679169.2019.1663927
Nguyen, H. C., Nguyen, M. H., Do, B. N., Tran, C. Q., Nguyen, T. T. P., Pham, K. M., … & Duong, T. V. (2020). People with suspected COVID-19 symptoms were more likely depressed and had lower health-related quality of life: the potential benefit of health literacy. Journal of Clinical Medicine, 9(4), 965. https://doi.org/10.3390/jcm9040965
O'Connor, D., Thayer, F., & Vedhara, V. (2021). Stress and Health: A Review of Psychobiological Processes. Annual Review of Psychology, 72(1), 663-688. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-062520-122331
Panayiotou, G., Panteli, M., & Leonidou, C. (2021). Coping with the invisible enemy: The role of emotion regulation and awareness in quality of life during the COVID-19 pandemic. Journal of Contextual Behavioral Science, 19, 17–27. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.11.002
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods, 40(3), 879-91. https://doi.org/10.3758/BRM.40.3.879
Qi, M., Li, P., Moyle, W., Weeks, B., & Jones, C. (2020). Physical activity, health-related quality of life, and stress among the Chinese adult population during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6494. https://doi.org/10.3390/ijerph17186494
Rezaei, S., Sameni Toosarvandani, A., & Zebardast, A. (2020). Effect of COVID-19-induced home quarantine on parental stress and its relationship with anxiety and depression among children in Guilan Province. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 26(3), 280-293. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.26.3402.1 (In Persian)
Sardella, A., Lenzo, V., Bonanno, G. A., Basile, G., & Quattropani, M. C. (2021). Expressive flexibility and dispositional optimism contribute to the elderly’s resilience and health-related quality of life during the COVID-19 pandemic. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(4), 1698. https://doi.org/10.3390/ijerph18041698
Teo, T., & Noyes, J. (2014). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: A multi-group analysis of the unified theory of acceptance and use of technology. Interactive Learning Environments. 22(1), 51-66. https://doi.org/10.1080/10494820.2011.641674
Wang, X., Lei, S., Le, S., Yang, Y., Zhang, B., Yao, W., … & Cheng, S. (2020). Bidirectional influence of the COVID-19 pandemic lockdowns on health behaviors and quality of life among Chinese adults. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(15), 5575. https://doi.org/10.3390/ijerph17155575
Ware, J. E., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36-Item Short-Form Health Survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Medical Care, 30(6), 473–483. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1593914/
West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equations withnon-normal variables: Problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Issues and applications (pp. 56-75). Newbury Park, CA: Sage.
Wu, C., Cheng, J., Zou, J., Duan, L., & Campbell, J. E. (2021). Health-related quality of life of hospitalized COVID-19 survivors: An initial exploration in Nanning city, China. Social Science & Medicine, 274, 113748. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113748
Zebardast, A., Besharat, M. A., Purhosein, R., Bahrami Ehsan, E., & Pursharifi, H. (2015). Comparing the Effects of Interpersonal Therapy and Regulation of Emotion on the Reduction of Weight in Obese Women. Journal of Guilan University of Medical Sciences, 24(94), 36-47. https://journal.gums.ac.ir/article-1-993-en.html (In Persian)
Zebardast, A., Rezaei, S., & Sharifnia, M. (2021). The mediating role of self-compassion in the relationship between perceived social support and the impact of home quarantine for patients with Covid-19. Journal of Applied Psychological Research12(2), 211-228. https://doi.org/10.22059/japr.2021.319681.643770 (In Persian)
Zhou, F., Liu, X., Shao, L., Zhang, R., Wei, Y., Li, J., … & Hong, X. (2020). Perceived social support and its impact on psychological status and quality of life of medical staffs after outbreak of SARSCoV-2 pneumonia: a cross-sectional study. Retrieved from: SSRN | ID: ppcovidwho-515. https://doi.org/10.2139/ssrn.3541127