اثربخشی مداخله مبتنی بر آموزش انطباق‌پذیری مسیر شغلی بر خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش انطباق‌پذیری بر خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی دانشجویان ترم آخر کارشناسی بود. این مطالعه به‌لحاظ هدف کاربردی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون همراه با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان ترم آخر کارشناسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 بود. به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس 30 دانشجوی داوطلب (از دانشکده ادبیات، روانشناسی، مدیریت، زبان‌های خارجی و تربیت بدنی) انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش (هفت دختر و هشت پسر ) و کنترل (نه دختر و شش پسر) گمارده شدند. صرفا آزمودنی‌های گروه آزمایش نه جلسه 90 دقیقه‌ای مداخله انطباق‌پذیری مسیر شغلی را دریافت کردند. گردآوری داده‌ها با کمک مقیاس خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی (CDSES) انجام گرفت. داده‌ها از طریق روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و با نرم افزار SPSS-25 تحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که مداخله آموزش انطباق‌‌پذیری بر خودکارآمدی تصمیم‌گیری مسیر شغلی و ابعاد آن شامل خودارزیابی، اطلاعات شغلی، برنامه-ریزی، انتخاب هدف و حل مسئله تأثیر مثبت معناداری داشت. براساس نتایج میتوان گفت مداخله آموزشی مبتنی برانطباق-پذیری میتواند پروتکلی مناسب برای مشاوران مراکز مشاوره دانشجویی باشد که با تعداد زیادی دانشجوی دارای مشکلات تصمیم‌گیری مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Educational Intervention Based on Career Adaptability on Career Decision Self-Efficacy of University Students

نویسنده [English]

  • Samaneh Salimi
University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of the current study was to investigate the effect of intervention based on career adaptability on career decision self-efficacy of undergraduate students. This study was a practical research in terms of purpose. It was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and a control group and with the two-month follow-up. The statistical population included all undergraduate students of the last semester at Isfahan University in the academic year 2022-2023. 30 students (from faculties of Psychology, Literature, Management, Foreign Language, Physical Education) were selected. Then they were randomly assigned to two groups of 15 individuals: experimental (seven girls and eight boys) and control (nine girls and six boys) groups. The participants in the experimental group (not control group) received the intervention for nine sessions of 90 minutes each. Finally, data were analyzed using SPSS-25 software and ANOVA with repeated measures. The results indicated that the educational intervention based on career adaptability has a positive significant effect on career decision self-efficacy and its dimensions such as self-evaluation, occupational information, planning, goal selection, and problem-solving. This intervention can be used as a means for counselors of university counseling centers that deal with many students who have difficulties in decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "decision-making self-efficacy"
  • "adaptability"
  • "students"
  • "career"