کاربست توان‌بخشی شناختی بر فهم، تولید و محاسبات عددی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

3 دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ کاربست توان‌بخشی شناختی در فهم، تولید و محاسبات عددی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی بود. طرح پژوهش، از نوع نیمه‌آزمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش را دانش‌آموزان مراجعه‌کننده به مراکز چهارگانۀ اختلال یادگیری شهر رشت (دهخدا 1 و 2، شهید یعقوبی و شهید اسکندری) در سال 1399 تشکیل دادند. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری دردسترس با حجم نمونۀ 30 نفر پسر استفاده شد که با انتساب تصادفی، به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. مداخلۀ توان‌بخشی شناختی حافظه و توجه با نرم‌افزار ARAM در 12 جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد، از مقیاس آزمون کی‌مت (KMDT)، آزمون هوش ریون (RCPM)، آزمون پیشرفت تحصیلی و تشخیصی ریاضی (SATDMA) و برنامۀ آموزشی تقویت ریاضی مبتنی بر الگوی پاسخ به مداخله (MRTPBIRP) برای جمع‌آوری داده‌ها در مراحل پیش و پس از آزمون استفاده شد. داده‌ها با کوواریانس چندمتغیری و نرم‌افزار SPSS-22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد کاربست توان‌بخشی شناختی میزان فهم عددی، تولید عددی و محاسبۀ عددی را در بین دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه با آسیب ریاضی افزایش داده است. براساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت برنامۀ توان‌بخشی شناختی برای بهبود فهم، تولید و محاسبات عددی مؤثر بوده است و از آن می‌توان به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توانمندسازی در عرصۀ تعلیم و تربیت استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implementation of Cognitive Rehabilitation Intervention on the Comprehension, Generation, and Calculations of Numerical Data Among Students Suffering from a Specific Learning Disability and Mathematical Impairment

نویسندگان [English]

  • Shahrooz Nemati 1
  • Rahim Badri-Gargari 2
  • Shahram Vahedi 1
  • Zargham Mehreganfard-Jirandeh 3
1 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
3 Department of Educational Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to study the efficacy of cognitive rehabilitation in enhancing the numerical calculations, comprehension, and production abilities of students with special learning disabilities in the subject of mathematics. The current study employs a quasi-experimental design. Students who were referred to the four centers for learning disabilities in Rasht in 2019 (Dehkhoda 1 and 2, Shahid Yaghoubi, and Shahid Eskandari) comprised the statistical population of the study. A sampling method that was readily accessible was utilized, with a sample size of 30 males. The participants were divided into two groups of 15 (experimental and control) at random. To this end, the group “Experiment” underwent a 12-session cognitive rehabilitation intervention of memory and attention utilizing software (ARAM).Data for the pre-test and post-test phases were collected using the Key Math Scale (KMDT), RAVEN intelligence test (RCPM), Academic Achievement and Mathematical Diagnosis Test (SATDMA), and Mathematical Reinforcement Training Program Based on Intervention Response Model (MRTPBIRP).Multivariate covariance and SPSS-22 software were utilized to analyze the data. Students with special learning disabilities have demonstrated an increase in the utilization of numerical comprehension, numerical production, and numerical calculation as components of their cognitive rehabilitation in mathematics, according to the findings. Based on the findings, it can be concluded that cognitive rehabilitation programs have been effective in improving comprehension, production and numerical calculations and can be used as part of empowerment programs in the field of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Rehabilitation
  • Special Learning Disorder
  • Numerical Production
  • Numerical Understanding
  • Numerical Calculations
آقایی ثابت، س، س.، بنی‌جمالی، ش.، و دهشیری، غ. (1397). اثربخشی دو روش توان‌بخشی شناختی حافظۀ کاری کلامی و دیداری-فضایی بر بهبود عملکرد ریاضی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی. مجلۀ کودکان استثنایی. 2(18)، 22-5. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1397.18.2.9.8
آقاجانی، س.، مباحات، ن.، و صمدی‌فرد، ح. (1396). مقایسۀ نگهداری ذهنی دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی). مجلۀ ناتوانایی‌های یادگیری. 6(4)، 39-24. https://doi.org/10.22098/jld.2017.554
اکبری‌فر، ح.، احمدی، ا.، فتح‌آبادی، ر.، و صالحی، ح. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مغز بر سرعت پردازش اطلاعات و دورۀ بی‌پاسخی روان‌شناختی در کودکان با اختلال یادگیری خاص. فصلنامۀ علمی-پژوهشی عصب‌روان‌شناسی. 5(4)، 52-41. https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.50696.1497
امانی، ا.، مظاهری، م.، نجاتی، و.، و شمسیان، ب. (1396). تأثیر توان‌بخشی شناختی عملکردهای اجرایی بر افزایش سطح امیدواری نوجوانان نجات‌یافته از سرطان خون، یک کارآزمایی بالینی تصادفی. دانشگاه علوم توان‌بخشی و سلامت اجتماعی (بایگانی توان‌بخشی). 18(1)، 82-73. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2004-fa.html
بمانا، س.، قمرانی، ا.، نادری، ف.، عسگری، پ.، و مهرابی‌زاده هنرمند، م. (1396). تدوین برنامۀ تقویت ریاضی براساس الگوی پاسخ به مداخله (RTI) و اثربخشی آن بر شناسایی دانش‌آموزان با ناتوانی خاص. فصلنامۀ توانمندسازی کودکان استثنایی. 8(23)، 55-47. https://www.ceciranj.ir/article_64788.html?lang=fa
پرهون، ک.، علیزاده، ح.، حسن‌آبادی، ح.، و دستجردی کاظمی، م. (1398). تمایز شناختی کودکان اختلال یادگیری ویژه و مشکل یادگیری: نقش حافظۀ کاری، سرعت پردازش و حل مسئله. مجلۀ تازه‌های علوم شناختی. 21(3)، 30-18. https://icssjournal.ir/article-1-889-fa.html
حبیبی کلیبر، ر.، و بهادری خسروشاهی، ج. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی عصب‌روان‌شناسی، 5(17)، 108-89. https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.45313.1426
جعفری ا.، و احتشامی، م. (1398). اثربخشی بازی‌های شناختی-رفتاری در بهبود ادراک روابط فضایی و عملکرد ریاضی در دانش‌آموزان با ناتوانی یادگیری ریاضی. مجلۀ روان‌شناسی شناختی. 7(3)، 89-74. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.3.2.4
رادفر، ف.، نجاتی، و.، و فتح‌آبادی، ج. (1394). تأثیر توان‌بخشی شناختی بر حافظۀ کاری و کلامی دانش‌آموزان نارساخوان در یک مطالعۀ موردی. اندیشه و رفتار. 10(40)، 26-17. https://jtbcp.roudehen.iau.ir/article_937.html?lang=fa
ربیعی، ژ. (1387). بررسی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به بیش‌فعالی و نقص‌توجه، ناتوانی‌های یادگیری و کودکان بهنجار. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ روانشناسی عمومی. دانشگاه محقق اردبیلی.
رستمی، ح.، بساکی، ف.، رفیعی، م.، و عمرانی، ی. (1399). تحلیل و بررسی چیستی اختلال ریاضی در دورۀ ابتدایی و ارائۀ راهکارهای درمانی و آموزشی. اولین کنفرانس علمی-پژوهشی روان‌شناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی. 12 شهریور 1399، باکو، آذربایجان. https://civilica.com/doc/1044305
شاه‌محمدی، م.، انتصار فومنی، غ. ح.، حجازی، م.، و اسدزاده، ح. (1398). تأثیر برنامۀ آموزشی توان‌بخشی شناختی بر هوش غیرکلامی، توجه و تمرکز، و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. ۶(۲)، 106-93. http://childmentalhealth.ir/article-1-591-fa.html
مقصودلو، م.، نجاتی، و.، و فتح‌آبادی، ج. (1397). تأثیر بستۀ ترفندهای مدیریت شناختی کودکان (تمشک) بر ابعاد رفتاری عملکردهای اجرایی کودکان با علائم کمبود توجه و بیش‌فعالی. مجلۀ روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 5(4)، 28-14. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1397.5.4.7.6
میری، ا.، و ملکی، ب. (1393). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی بر کاهش اختلال یادگیری ریاضی در دانش‌آموزان پسر پایۀ دوم و سوم. نشریۀ مطالعات آموزشی و آموزشگاهی. 3(1)، 127-115. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2423494.1393.3.1.5.1
نادری، ا.، و سیف نراقی، م. (1399). ناتوانی‌های یادگیری: تاریخچه، تعریف، گروه‌بندی، مراحل تشخیصی، روش‌های آموزش و مثال‌های بالینی. تهران: امیرکبیر.
نجارزادگان، م.، نجاتی، و.، امیری، ن.، و شریفیان، م. (1394). تأثیر توان‌بخشی شناختی بر عملکردهای اجرایی (حافظۀ فعال و توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش فعالی. مجلۀ طب توان‌بخشی. 4(2)، 108-97. https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100031.html
Refrences
Aghajani, S., Mobahat, N., & Samadifard, H. (2017). Comparing mental maintenance in students with and without learning specific disorder (deficiencies in math). Journal of Learning Disabilities6(4), 24-39. https://doi.org/10.22098/jld.2017.554 (In Persian)
Aghaei Sabet, S. S., Banijamali, S. A., & Dehshiri, G. (2018). Effectiveness of cognitive rehabilitation of verbal and visuospatial working memory in improving the mathematical performance of students with dyscalculia. Jouranl of Exeptional Children, 18(2), 5-22. http://joec.ir/article-1-724-en.html (In Persian)
Akbarifar, H., Ahmadi, A., Fathabadi, R., & Salehi, H. (2020). The Effectiveness of Brain Cognitive Rehabilitation on Information Processing Speed and psychological refractory period in Children with Specific Learning Disorders. Neuropsychology5(19), 41-52. https://doi.org/10.30473/clpsy.2020.50696.1497 (In Persian)
Amani, O., Mazaheri, M. A., Nejati, V., Shamsian, B. S. (2017). Effect of Cognitive Rehabilitation on Executive Functions in Adolescent Survivors of Leukemia: A Randomized and Controlled Clinical Trial. Journal of Rehabilitation, 18(1), 73-82. http://dx.doi.org/10.21859/jrehab-180173 (In Persian)
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub. (5th ed). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
 Azizi, A., Mirderikund, F., & Sephondi, M. A. (2017). Comparing the effect of cognitive rehabilitation training, neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy on visual-motor perception in primary school students with special learning disorder. Scientific-Research Quarterly of Neuropsychology, 3(1), 103-118. http://dx.doi.org/10.32598/bcn.11.4.1211.1 (In Persian)
 Banker, S. M., Pagliaccio, D., Ramphal, B., Thomas, L., Dranovsky, A., & Margolis, A. E. (2021). Altered structure and functional connectivity of the hippocampus are associated with social and mathematical difficulties in nonverbal learning disability. Hippocampus, 31(1), 79-88. https://doi.org/10.1002/hipo.23264
Barlett, C. P., Vowels, C. L., Shanteau, J., Crow, J., & Miller, T. (2009). The effect of violent and non-violent computer games on cognitive performance. Computers in Human Behavior, 25(1), 96–102. https://doi.org/10.1016/j.chb.2008.07.008
Bemana, S., Ghamarani, A., Naderi, F., Asgari, P., & Mehrabi, M. (2017). Compilation of Math reinforcement program based on response pattern to intervention (RTI) and its effectiveness on the identification of students with special math disabilities. Empowering Exceptional Children8(3), 47-55. https://www.ceciranj.ir/article_64788.html?lang=en (In Persian)
Bouck, E, C. Jiyoon, P & Kelly, S. (2020). Virtual manipulatives as assistive technology to support students with disabilities with mathematics. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 64(4), 281-289. https://doi.org/10.1080/1045988X.2020.1762157
Connolly, A. J. (1998). KeyMath-3 Diagnostic assessment. London, United Kingdom: Pearson.
Cuc, A. V., Locke, D. E. C., Duncan, N., Fields, J. A., Snyder, C. H., Hanna, S., Lunde, A., Smith, G. E., & Chandler, M. (2017). A pilot randomized trial of two cognitive rehabilitation interventions for mild cognitive impairment: caregiver outcomes. International Journal of Geriatric Psychiatry, 32(12), e180–e187. https://doi.org/10.1002/gps.4689
 Dahlin, I. (2013). Working memory training and the effect on mathematical achievement in children with attention deficits and special needs. Journal of Education and Learning, 2(1), 118-133. https://doi.org/10.5539/jel.v2n1p118
 De Luca, R., Portaro, S., Le Cause, M., De Domenico, C., Maggio, M. G., Cristina Ferrera, M., ... & Calabrò, R. S. (2020). Cognitive rehabilitation using immersive virtual reality at young age: A case report on traumatic brain injury. Applied Neuropsychology: Child, 9(3), 282-287. https://doi.org/10.1080/21622965.2019.1576525
Faulkenberry, T., & Geye, T. (2014). The Cognitive Origins of Mathematics Learning Disability: A Review. The Rehabilitation Professional. 22(1), 9-16. https://tomfaulkenberry.github.io/research/papers/rehab.pdf
 Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, Emotional, and Academic Adjustment of Children with Learning Disabilities. TheArt in Psychotherapy, 37(2), 97-105. https://doi.org/10.1016/j.aip.2010.02.003
Geary, D. C. (2014). Learning disabilities in mathematics: Recent advances. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 239–255). The GuilfordPress https://psycnet.apa.org/record/2013-16874-013
Geary, D. C. (2004). Mathematics and learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 37(1), 4-15. https://doi.org/10.1177/00222194040370010201
Grigorenko, E. L., Compton, D. L., Fuchs, L. S., Wagner, R. K., Willcutt, E. G., & Fletcher, J. M. (2020). Understanding, educating, and supporting children withspecific learning disabilities: 50 years of science and practice. American Psychologist, 75(1), 37. https://doi.org/10.1037/amp0000452
Gilmore, C., Clayton, S., Cragg, L., McKeaveney, C., Simms, V., & Johnson, S. (2018). Understanding arithmetic concepts: The role of domain-specific and domain-general skills plos one. Journal; Peer Reviewed Journal, 13(9), e0201724. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201724
Guyer, B. L., & Friedman, M. P. (1975). Hemispheric processing and cognitive styles in learning-disabled and normal children. Child Development, 46(3), 658–668. https://doi.org/10.2307/1128563
Habibi-Kaleybar, R., & Bahadori Khosroshahi, J. (2019). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on social cognition, inhibitory control and cognitive avoidance of students with learningdisabilities. Neuropsychology5(17), 89-108. https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.45313.1426 (In Persian)
Jafari A., & Ehteshami, M., (2019). The Effectiveness of Cognitive- Behavioral Play Therapy on improve Mathematics Performance and Perception the Spatial Relationships among Students with Mathematics Learning Disability. Journal of Cognitive Psychology, 7(3), 74-89.
http://jcp.khu.ac.ir/article-1-3179-en.html (In Persian)
Kaplan, H., & Sadock, B. (2013). Summary of psychiatry. Vol. 3. Translated by: N. Pourafkari. Tehran: Shahr Ab. https://www.gisoom.com/book/1582253 (In Persian)
Kianbakht, M., Naghel, S., Alidadi, F., Nejati, V., Kohandel, H., Ansarini, G., & Namdari, V. (2015). Effectiveness of Neurofeedback associated with cognitive rehabilitation therapy on children with Attention Defect Hyperactivity Disorder (ADHD). The International Journal of Indian Psychology, 2(4), 18-29. https://oaji.net/articles/2015/1170-1435081452.pdf
Kishore, M. T., Maru, R., Seshadri, S. P., Kumar, D., Sagar, J. K. V., Jacob, P., & Murugappan, N. P. (2021). Specific learning disability in the context of current diagnostic systems and policies in India: Implications for assessment and certification. Asian Journal of Psychiatry, 55, 102506. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102506
Maghsudloo, M., Nejati, V., & Fathabadi, J. (2018). Effectiveness of tricks for cognitive management of children (TAMESHK) on behavioral dimensions of executive functions in children at risk for ADHD symptoms. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 5(4), 14-28. http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.5.4.14 (In Persian)
Miri, A., & Maleki, B. (2014). The effect of cognitive strategy instruction on the reduction of mathematics learning disorder in second and third grade male students. Educational and Scholastic studies, 3(1), 115-127. https://pma.cfu.ac.ir/article_302.html?lang=en (In Persian)
Mohammad Ismail, A., & Hooman, H. A. (2002). Adaptation and standardization of Iran's math test - K-Met. Tehran: Exceptional Education Organization of the country. (In Persian)
Naderi, E., & Seif Naraghi, M. (2020). Learning disabilities: Historical background, definition: classification, stages of diagnosis, educational methods and clinical cases. Tehran: Amirkabir Pub. (In Persian)
Najarzadegan, M., Nejati, V., Amiri, N., & Sharifian, M. (2015). Effect of cognitive rehabilitation on executive function (working memory and attention) in children with attention deficit hyperactivity disorder. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine4(2), 97-108. https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100031.html?lang=en (In Persian)
Nejati, V., Shahidi, S., Helmi, S. (2017). Enhancement of executive functions with cognitive rehabilitation in older adults. Journal of Modern Rehabilitation, 10(3), 120-127. https://jmr.tums.ac.ir/index.php/jmr/article/view/40
(2017). Comprehensive manual of cognitive rehabilitation in developmental disorders. Tehran: The growth of culture. (In Persian)
Oldrati, V., Corti, C., Poggi, G., Borgatti, R., Urgesi, C., & Bardoni, A. (2020). Effectiveness of computerized cognitive training programs (cctp) with game-like features in children with or without neuropsychological disorders: A meta-analytic investigation. Neuropsychology Review30(1), 126–141. https://doi.org/10.1007/s11065-020-09429-5
Owen, A. M., Hampshire, A., & Grahn, J. A. (2010). Puttinbrain training to the test nature. Europe PMC
Parhoon, K., Alizadeh, H., Hassanabadi, H. R., & Dastjerdi Kazemi, M. (2019). Cognitive distinction of students with specific learning disorder versus students with learning problem: The roles of working memory, processing speed and problem solving. Advances in Cognitive Sciences, 21(3), 18-30. http://dx.doi.org/10.30699/icss.21.3.18 (In Persian)
Raven, J., & Raven, J. (Eds.). (2008). Uses and abuses of intelligence: studies advancing spearman and raven's quest for non-arbitrary metrics. Unionville, New York: Royal Fireworks Press; Edinburgh, Scotland: Competency Motivation Project; Budapest, Hungary: EDGE 2000; Cluj Napoca, Romania: Romanian Psychological Testing Services SRL. http://www.johnraven.co.uk/pubs/books/books.html
Rostami, H., Basaki, F., Rafiei, M., & Omrani, Y. (2019). Analyzing and investigating what math disorder is in elementary school and providing therapeutic and educational solutions. The first scientific research conference on psychology, counseling, educational sciences and social sciences. September 12, 2019, Baku, Azerbaijan. https://civilica.com/doc/1044305/ (In Persian)
Radfar, F., Nejati, V., & Fathabadi, J. (2016). The impact of cognitive rehabilitation on working memory and verbal fluency in dyslexic students (a single case study). Thoughts and Behavior in Clinical Psychology11(40), 17-26. https://jtbcp.roudehen.iau.ir/article_937.html?lang=en (In Persian)
Seyyed Abbaszadeh, M. A. (2004). Investigating the relationship between intelligence and academic achievement of third grade primary school students in Ardabil gifted schools, master's thesis in educational management, Ardabil Management and Planning Organization. (In persian)
Schulte-Körne, G. (2014). Specific learning disabilities-from DSM-IV to DSM-5. Zeitschrift fur Kinder-und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, 42(5), 369-372. https://doi.org/10.1024/1422-4917/a000312
Shahmohamadi, M., Entesarfooni, G., Hejazi, M., & Asadzadeh, H. (2019). The impact of cognitive rehabilitation training program on non-verbal intelligence, attention and concentration, and academic performance of students with dyscalculia. Journal of Child Mental Health, 6(2), 93-106. http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.2.9 (In Persian)
Shalev, R. S, Manor, O., & Gross-Tsur, V. (2005). Developmental dyscalculia: a prospective six-year follow-up. Developmental Medicine & Child Neurology, 47(2), 121-125. https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2005.tb01100.x
Soares, N., Evans, T., & Patel, D. R (2018). Specific learning disability in mathematics: a comprehensive review. Translational Pediatrics, 7(1), 48–62. https://doi.org/10.21037/tp.2017.08.03c
Stievano, P., Cammisuli, D. M., Michetti, S., Ceccolin, C., & Anobile, G. (2018). Cognitive processes underlying arithmetical skills in primary school: The role of fluency, handwriting, number line and number acuity. Neuropsychological Trends, 23, 115–138. https://psycnet.apa.org/doi/10.7358/neur-2018-023-camm
Tahmasabi, A. (2016). The effectiveness of cognitive rehabilitation with "Aram" package on improving executive functions in the elderly with cognitive impairment. Master's thesis in general psychology. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. https://ensani.ir/file/download/article/1610779906-10087-21-4 (In Persian)
Van Luit, J., & Toll, S. (2018). Associative Cognitive Factors of Math Problems in Students Diagnosed with Developmental Dyscalculia. Frontiers in Psychology, 9, 1907. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01907
VanDerHeyden, A. M. (2010). Determining early mathematical risk: Ideas for extending the research. School Psychology Review, 39(2), 196-202. https://doi.org/10.1080/02796015.2010.12087773