اثربخشی برنامه فرزندپروری مثبت به شیوه‌ی برخط بر مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و بازشناسی هیجان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش-فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطباییران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد، روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه‌ی فرزندپروری مثبت به شیوه‌ی برخط بر مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و بازشناسی هیجان در کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی صورت گرفت. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین کودکـان 7 تا 12 سال بود که در سـال 1399-1400 به مراکـز توانبخشی و روان‌شناسی شهر تهران مراجعه و براساس نظر متخصصان تشخیص اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی را دریافت کرده‌اند. به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس 30 کودک انتخاب شدند. برای بررسی مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و بازشناسی هیجان از مقیاس توانمندی های اجتماعی _ هیجانی و تاب آوری (SEARS) و آزمون بازشناسی هیجان چهره (FART) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که برنامه‌ی فرزندپروری مثبت بر بهبود مهارت‌های همدلی و خودتنظیمی و همینطور بازشناسی هیجانی اثربخشی معناداری داشته (05/0P<) و بر مسئولیت‌پذیری و توانمندی اجتماعی تاثیر معناداری نداشته است (05/0P>). بر همین اساس می‌توان گفت که استفاده از فرزندپروری مثبت به شیوه برخط در زمان شیوع کووید -19 می‌تواند مورد توجه متخصصان و مراکز درمانی کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی قرار گیرد و برای خانواده‌های که امکان مراجعه حضوری به مراکز را ندارند از این مداخله بهره‌مند گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of online positive parenting program on social-emotional skills and emotion recognition of children with attention deficit hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • Fatemeh nikkhoo 1
  • Zahra Telkabadi Arani 2
  • zohre Javidmehr 3
1 Assistant Professor, Department of Psychology &amp;amp; Education of Exceptional Children, Allameh Tabataba`i University
2 Master of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba`i University
3 Master&#039;s degree, Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effectiveness of a positive online parenting program on Social-emotional skills, emotion recognition in children with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population included all parents of children aged 7 to 12 years who referred to rehabilitation and psychological centers in Tehran in 2020-2021 and received attention-hyperactivity disorder based on the opinion of experts. 30 children were selected by available sampling method. social-emotional assets and resilience scale (SEARS) and Facial Affect Recognition Task (FART) were used to evaluate the Social-emotional skills, emotion recognition. Findings showed that a positive parenting program had a significant effect on improving empathy and self-regulation skills as well as emotional recognition (P <0.05) and had no significant effect on social responsibility and empowerment (P> 0.05). Accordingly, it can be said that the use of positive parenting online in the time of the outbreak of Covid-19 can be considered by specialists and attention deficit hyperactivity disorder children's treatment centers and for families who can not visit the centers in person can benefit from this intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
  • emotion recognition
  • Online Method
  • Positive Parenting Program
  • Social-emotional skills