تدوین بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب اجتماعی و قلدری دانش‌آموزان پسر پرخاشگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت و بررسی اثربخشی آن بر اضطراب اجتماعی و قلدری دانش‌آموزان پسر پرخاشگر انجام گرفت. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش قیاسی و در قسمت کمی نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری در بخش کمی شامل مقالات، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها مرتبط با نظریه ارتباط بدون خشونت؛ و در بخش کمی شامل دانش‌‌آموزان پرخاشگر دوره دوم ابتدایی ( 9 تا 12 ساله) شهر اصفهان در سال تحصیلی 1402-1401 بود. در این پژوهش تعداد 36 دانش‌آموز پسر پرخاشگر با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند (هر گروه 18 دانش‌آموز). گروه آزمایش بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت را طی ده هفته در ده جلسه 75 دقیقه‌ای دریافت نمودند. در این پژوهش از پرسشنامه پرخاشگری اضطراب اجتماعی و قلدری استفاده شد. داده‌های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری 23SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته آموزشی ارتباط بدون خشونت از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته بر اضطراب اجتماعی و قلدری دانش‌آموزان پسر پرخاشگر تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Non-Violent Communication Training Package and Investigating Its Effectiveness on Social Anxiety and Bullying of Aggressive Male Students

نویسندگان [English]

  • azam sobhani najafabadi 1
  • mahbobeh sadat fadavi 2
  • Ali Mahdad 3
1 PhD student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to developing a non-violent communication training package and investigating its effectiveness on social anxiety and bullying of aggressive male students. The research method of the present study was analysis thematic through comparative method in the qualitative part and quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up period in the quantitative part. The statistical population in the quantitative section includes articles, books and theses related to the theory of non-violent communication; And in the quantitative part, it included aggressive students of the second elementary school (9-12 years old) in Isfahan city in the academic year of 2022-2023. 36 aggressive male students were selected through purposive sampling method and randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 18 students). The experimental group received the non-violent communication training package during ten weeks in ten 75-minute sessions. Aggression Questionnaire (AQ), Social Anxiety Questionnaire (SAQ) and Bullying Questionnaire (BQ) were used in this research. The results showed that non-violent communication training package enjoys a suitable content validity from the experts’ viewpoint. Moreover, this package has had effect on the social anxiety (F=66.85, Eta= 0.66, P≤0.001) and bullying (F=41.36, Eta= 0.55, P≤0.001) of aggressive male students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Violent Communication Training Package
  • Social Anxiety
  • Aggressive