مقایسۀ اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ دهم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران.

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسۀ اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی و مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان پسر پایۀ دهم بود. روش پژوهش، نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری دوماهه بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان پسر پایۀ دهم شهر اهواز در سال تحصیلی 1400-1399 بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 55 نفر از دانش‌آموزان پایۀ دهم دارای خودکارآمدی و انگیزۀ تحصیلی پایین انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه (شامل دو گروه مداخله و یک گروه گواه) جایگزین شدند. سپس گروه‌های آزمایش آموزش راهبردهای خودتنظیمی (7 جلسه) و آموزش مهارت حل مسئله (9 جلسه) را به شکل جداگانه دریافت کردند؛ درحالی‌که گروه گواه از دریافت این مداخلات بی‌بهره بود. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ انگیزۀ تحصیلی (AMS) و خودکارآمدی (GSE) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته با نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای خودتنظیمی و آموزش مهارت حل مسئله بر خودکارآمدی (0001>P؛ 53/0=Eta؛ 34/29=F) و انگیزۀ تحصیلی (0001>P؛ 55/0=Eta؛ 54/31=F) دانش‌آموزان مؤثر بوده است. نتایج آزمون تعقیبی نیز مشخص کرد بین میزان اثربخشی این دو مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت آموزش راهبردهای خودتنظیمی و مهارت حل مسئله روش‌های مداخله‌ای مناسبی در جهت افزایش خودکارآمدی و انگیزۀ تحصیلی دانش‌آموزان به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Self-Regulation Strategies Training and Problem-Solving Skills Training on Self-Efficacy and Academic Motivation of Tenth Grade Male Students

نویسندگان [English]

  • Kourosh Darabi 1
  • Maryam Gholamzadeh Jefreh 2
  • Masoud Shahbazi 3
1 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Masjed Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleiman, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effects of training in problem-solving skills and self-efficacy strategies on the academic motivation of male 10th graders. The research method was quasi-experimental design comprising a pretest, posttest, control group, and a two-month follow-up period design. The statistical sample comprised male pupils in the tenth grade at Ahvaz during the academic year 2021-22. A purposive sampling method was employed to select a sample of 55 tenth graders who exhibited low levels of self-efficacy and academic motivation. These students were then randomly allocated into three groups (including two intervention groups and a control group). The experimental groups were subsequently instructed separately in problem-solving skills for self-regulation strategies training (7 sessions) and problem-solving skills training (9 sessions) separately.  The control group exhibited a reluctance to participate in the interventions. The questionnaires used in this study included the academic motivation questionnaire (AMQ) and self-efficacy questionnaire (GSE). The study data were subjected to analysis using mixed ANOVA in conjunction with SPSS-23 statistical software. The results indicated that self-regulation strategies training and problem-solving skills training had an effect on students' self-efficacy (F=29.34; Eta=0.53, P<0001) and academic motivation (F=31.54; Eta=0.55, P<0001). Additionally, the post hoc test revealed that the efficacy of these two interventions did not differ significantly. Drawing from the results obtained from this research, one may deduce that self-regulation strategies training and problem-solving skills are appropriate intervention approaches for enhancing the students' self-efficacy and academic motivation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Motivation
  • Self-Regulatory Strategies
  • Self-Efficacy
  • Problem-Solving Skills
منابع
بحرانی، م. (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش. فصلنامۀ مطالعات روان‌شناختی. 5(1)، 72-51. https://doi.org/10.22051/psy.2009.1591
برزگربفرویی، ک.، هاشمی، ا.، و زارعی محمودآبادی، ح. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی. روان‌شناسی مدرسه، 8(1)، 43-26. https://jsp.uma.ac.ir/article_794.html
بنیسی، پ. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر تاب‌آوری و سازگاری دانش‌آموزان با اختلال یادگیری. توانمندسازی کودکان استثنایی. 10(1)، 115-107. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.91936
توحیدی، ا.، غلامی‌پور، م.، و عسکرزاده، ق. (1397). امید تحصیلی با پیشرفت و انگیزۀ تحصیلی با نقش واسطه‌ای خوش‌بینی تحصیلی دانش‌آموزان دختر متأهل. آموزش در علوم انتظامی. 6(21)، 85-71. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23829613.1397.6.21.7.3
جوشقان‌نژاد، ف.، و باقری، م. (1397). تأثیر کلاس درس معکوس بر انگیزش تحصیلی و یادگیری دانشجویان در درس کامپیوتر. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی. 15(31)، 107-95. https://doi.org/10.30486/jsre.2018.543731
ربانی باوجدان، م.، نیک‌آذین، ا.، کاویانی، ن.، و خضری مقدم، ا. (1391). رابطۀ باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف‌کنندۀ مواد. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. 6(3)، 102-85. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084331.1391.6.4.2.0
رجبی، غ. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10) در دانشجویان روان‌شناسی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت. مجلۀ اندیشه‌های نوین تربیتی. 2(1)، 122-111. https://doi.org/10.22051/jontoe.2006.287
زنگی‌آبادی، م.، صادقی، م.، و قدم‌پور، ع. (1398). اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار. پژوهش در نظام‌های آموزشی. 13(44)، 87-71. https://doi.org/10.22034/jiera.2019.85986
سلیمی، ج.، یوسفی، ن.، و سعیدزاده، ح. (۱۳۹۴). بررسی رابطۀ بین جو عاطفی خانواده و علایق حرفه‌گرایی دانش‌آموزان؛ نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. مجلۀ روان‌شناسی مدرسه. 4(3)، 66-47. https://jsp.uma.ac.ir/article_355.html?lang=fa
صمدیان، م.، لیوارجانی، ش.، و پناه‌علی، ا. (1398). مقایسۀ اثربخشی آموزش خودتنظیمی و حل مسئله بر خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایۀ نه. راهبردهای آموزش. 12(4)، 52-41. http://edcbmj.ir/article-1-1631-fa.html
ظهیری ناو، ب.، و رجبی، س. (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. فصلنامۀ دانشور رفتار. 16(36)، 80-69.  https://www.sid.ir/paper/46320/fa
قدم‌پور، ع.، خلیلی گشنیگانی، ز.، و رضائیان، م. (1397). تأثیر آموزش بستۀ فراشناختی (تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت) بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دورۀ دوم متوسطه. آموزش و ارزشیابی. 11(42)، 90-71. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_543433.html
قربانزاده، پ.، و سرداری، ب. (1398). اثربخشی آموزش مهارت‌های حل مسئله بر هیجان‌های تحصیلی مثبت و منفی دانش‌آموزان پایۀ ششم. پویش در آموزش علوم تربیتی و مشاوره. 1398(11)، 144-125. https://educationscience.cfu.ac.ir/article_1295.html
قریشی، م.، و بهبودی، م. (1396). اثربخشی آموزش واقعیت‌درمانی گروهی بر تنظیم هیجانی و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصلنامۀ علمی-پژوهشی سلامت اجتماعی. 4(3)، 243-233. https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15462
کابینی‌مقدم، س.، انتصار فومنی، غ.، حجاری، م.، و اسدزاده، ح. (1398). مقایسۀ تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و کمک‌خواهی در افزایش اشتیاق و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان اهمال‌کار. راهبردهای شناختی در یادگیری. 7(13)، 212-191. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2019.18327.1910
مرادی، ش.، عرفانی، ن.، و دلفان بیرانوند، آ. (1399). مقایسۀ اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی، برنامه‌ریزی عصبی-کلامی (NLP) و راهبرد تلفیقی بر انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر دورۀ متوسطه در استان همدان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 21(3)، 77-62. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.569584.1364
مشایخی دولت‌آبادی، م.، و محمدی، م. (1393). تاب‌آوری و هوش معنوی به منزلۀ متغیرهای پیش بین خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی. مجلۀ روان‌شناسی مدرسه. 3(2)، 225-205. https://jsp.uma.ac.ir/article_211.html?lang=fa
منصوری، س.، عابدینی بلترک، م.، لشکری، ح.، و باقری، س. (1396). بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانشجویان: یک مطالعۀ نیمه‌تجربی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی. 9(1)، 8-1. http://rme.gums.ac.ir/article-1-383-fa.html
هادی‌زاده، م.، نوابی‌نژاد، ش.، نورانی‌پور، ر.، فرزاد، و. (1398) اثربخشی درمان‌شناختی-تحلیلی بر خودکارآمدی و مشکلات بین‌فردی زنان دارای اختلال شخصیت وابسته. فصلنامۀ پژوهش‌های مشاوره. ۱۸( ۶۹)، 229-208. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2717400.1398.18.69.6.3
References
Alfonso, S. V., & Lonigan, C. J. (2021). Trait anxiety and adolescent's academic achievement: The role of executive function. Learning and Individual Differences, 85, 101941. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2020.101941
Abdelrahman, R. M. (2020). Metacognitive awareness and academic motivation and their impact on academic achievement of Ajman University students. Heliyon, 6(9), e04192. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04192
Amit-Aharon, A., Melnikov, S., & Warshawski, S. (2020). The effect of evidence-based practice perception, information literacy self-efficacy, and academic motivation on nursing students' future implementation of evidence-based practice. Journal of Professional Nursing, 36(6), 497-502. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2020.04.001
Bahrani, M. (2009). The Study of Validity and Reliability of Harter’s Scale of Educational Motivation. Journal of Psychological Studies5(1), 51-72. https://doi.org/10.22051/psy.2009.1591 (In Persian)
Bamber, M. D. (2016). The effects of mindfulness meditation on anxiety in college students. Doctoral dissertation. Saint Louis University.‏ [Link]
Banisi, P. (2019). Effectiveness of self-regulation strategies training on resiliency and social adjustment in students with learning disorder. Empowering Exceptional Children10(1), 107-115. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.91936 (In Persian)
Barzegar Bafrooei, K., Hashemi, A., & Zareei Mahmoodabadi, H. (2019). The Effectiveness of Training Self-Regulatory Learning Strategies on the Academic Emotion of High School Students. Journal of School Psychology8(1), 26-42. https://jsp.uma.ac.ir/article_794.html?lang=en (In Persian)
Borgonovi, F., & Greiff, S. (2020). Societal level gender inequalities amplify gender gaps in problem solving more than in academic disciplines. Intelligence, 79, 101422. https://doi.org/10.1016/j.intell.2019.101422
Cuskelly, M., & Gilmore, L. (2014). Motivation in children with intellectual disabilities. Research and Practice in Intellectual and Developmental Disabilities, 1(1), 51-59. https://doi.org/10.1080/23297018.2014.906051
Fernandez-Rio, J., Cecchini, J.A., Méndez-Gimenez, A., Mendez-Alonso, D., & Prieto, J.A. (2017). Self-regulation, cooperative learning, and academic self-efficacy: Interactions to prevent school failure. Frontiers in Psychology, 8, Article ID 22. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00022
Fung, D., & Howe, C. (2012). Liberal studies in Hong Kong: A new perspective on critical thinking through group work. Thinking Skills and Creativity, 7(2), 101-111.‏ https://doi.org/10.1016/j.tsc.2012.04.002
Ghadampour, E., Khalili, Z., & Rezaeian, M. (2018). Effect of Teaching Meta-Cognition Package (Critical Thinking, Problem Solving and Meta-Cognition Approaches) on the Motivation and the Scholastic Achievement of Male Students of First Grade High School. Journal of Instruction and Evaluation, 11(42), 71-90. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_543433.html?lang=en (In Persian)
Ghoreishi, M., & Behboodi, M. (2017). Effectiveness of group reality therapy on emotion regulation and academic self-efficacy of female students. Community Health, 4(3), 233–243. https://doi.org/10.22037/ch.v4i3.15462 (In Persian)
Gorbanzadeh, P., & Sardari, B. (2020). The effectiveness of problem solving skills training on positive and negative educational emotions of sixth grade students. Journal of Pouyesh in Education and Consultation (JPEC), 2020(11), 125-144. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2783154.1398.1398.11.7.8 (In Persian)
Guilmette, M., Mulvihill, K., Villemaire-Krajden, R., & Barker, E.T. (2019). Past and present participation in extracurricular activities is associated with adaptive self-regulation of goals, academic success, and emotional wellbeing among university students. Learning and Individual Differences, 73, 8-15. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2019.04.006
Hadizadeh, M. H, Navabinezhad, S., Nooranipour, R., & Farzad, V. (2019). The effectiveness of cognitive analytic therapy on the self-efficacy and interpersonal problems of women with dependent personality disorder. Journal of Counceling Research, 18(69), 208-229. http://dx.doi.org/10.29252/jcr.18.69.208 (In Persian)
Hallahan, D. P., Pullen, P. C., Kauffman, J. M., & Badar, J. (2020). Exceptional Learners. In L. Zhang (Ed.), Oxford Research Encyclopedia of Education, New York, NY: Oxford University Press.
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.926
Hanham, J., Lee, C.B., & Teo, T. (2021). The influence of technology acceptance, academic self-efficacy, and gender on academic achievement through online tutoring. Computers & Education, 172, 104252. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104252
Harter, S. (1981). A new self -report scale of intrinsic versus extrinsic orientationin classroom: Motivational and informational componaents, Developmental Psychology, 17(3), 300-312. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0012-1649.17.3.300
Joshaghannejad, F., & Bagheri, M. (2018). The Effect of Flipped-Classroom on Students’ Achievement Motivation and Learning in Computer Course. Research in Curriculum Planning15(58), 95-107. https://doi.org/10.30486/jsre.2018.543731 (in Persian).
Kabini Moghadam, S., Entesare Foumani, G., Hejazi, M., & Asadzadeh, H. (2020). Comparison of the Effect of Instruction of Self-regulated Learning and Help-seeking Strategies Training to Increase Educational Engagement and Buoyancy of Procrastinating Students. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning7(13), 191-212. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2019.18327.1910 (In Persian)
Lenes, R., McClelland, M.M., Braak, D., Idsøe, T., & Størksen, I. (2020). Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway. Early Childhood Research Quarterly, 53, 612-624. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.07.005
Liu, R. D., Zhen, R., Ding, Y., Liu, Y., Wang, J., Jiang, R., & Xu, L. (2018). Teacher support and math engagement: Roles of academic self-efficacy and positive emotions. Educational Psychology, 38(1), 3-16. https://doi.org/10.1080/01443410.2017.1359238
Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., & Schutte, N. S. (2007). The efficacy of problem-solving therapy in reducing mental and physical health problems: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 27(1), 46-57. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2005.12.005
Mansoori, S., Abedini-baltork, M., Lashkari, H., Bagheri, S. (2017). Effectiveness of problem-based learning on student's academic performance: A quasi-experimental study. Research in Medical Education, 9(1), 8-1. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.rme.9.1.8 (In Persian)
Martos, T., & Sallay, V. (2017). Self-Determination Theory and the emerging fields of relationship science and niche construction theory. European Journal of Mental Health, 12(1), 73-87.‏ https://doi.org/10.5708/EJMH.12.2017.1.5
Mashayekhi Dolatabadi, M., & Mohammadi, M. (2014). ‌Resilience and spiritual intelligence predictors of as academic self-efficacy in urban and rural students. Journal of School Psychology3(2), 205-225. https://jsp.uma.ac.ir/article_211.html?lang=en (In Persian)
‌Meltzer, L. (2018). Executive function in education: From theory to practice (2nd ed.). New York: Guilford.
Moradi, S., Erfani, N., & Delfan Beiranvand, A. (2020). Comparison of the Effect of Teaching Self-Regulation, Neuro –Verbal Planning (NLP), and Combinatorial Strategies on Academic Motivation of Male and Female High School Students in Hamadan Province. Knowledge & Research in Applied Psychology21(3), 62-77. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.569584.1364 (In Persian)
Muis, K. R., Psaradellis, C., Chevrier, M., Di Leo, I., & Lajoie, S. P. (2016). Learning by preparing to teach: Fostering self-regulatory processes and achievement during complex mathematics problem solving. Journal of Educational Psychology, 108(4), 474-492.‏ https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/edu0000071
Olorunfemi-Olabisi, F. A. (2014). Effects of problem-solving technique on test anxiety and academic performance among secondary school students in ondo state. Journal of Research and Method in Educational, 4(4), 20-26. https://www.sciencegate.app/document/10.9790/7388-04442026
Orsini, C., Evans, P., & Jerez, O. (2015). How to encourage intrinsic motivation in the clinical teaching environment? A systematic review from the self-determination theory. Journal of Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 12(8), 1-10. https://doi.org/10.3352/jeehp.2015.12.8
Rabbani Bavojdan, M., Rabbani Bavojdan, M., Nikazin, A., Kaviani, N., & Khezri Moghadam, A. (2012). Relationship between general self-Efecacy and metacognition believes with coping strategies in male substance abuse. Journal of Applied Psychology, 6(3), 85-102. https://sid.ir/paper/151696/en (In Persian)
Rajabi, G. (2006). Reliability and validity of the General Self-Efficacy Beliefs Scale (GSE-10) in psychology students of faculty of educational sciences and psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz and Azad University of Marvdasht. New Thoughts Education, 2(1), 111-122. https://www.sid.ir/paper/86744/en (In Persian)
Samadian, M., Livarjani, S., & Panahali, A. (2019). Comparison of effectiveness of training self-regulation and problem-solving on self-efficacy and academic motivation of female students in the ninth grade. Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences, 12(4), 42-52. http://edcbmj.ir/article-1-1631-en.html (In Persian)
Salimi, J., Usefi, N., & Saeedzadeh, H. (2015). Study of relation between family affective atmospheres with Career aspirations of students by self-efficacy as Mediator variable. Journal of School Psychology4(3), 47-66. https://jsp.uma.ac.ir/article_355.html?lang=en (In Persian)
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In S. Wright, M. Johnston, & J. Weinman, (Eds.), Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs (pp. 35–37). Windsor, UK: NFER-Nelson.
Siddiq, F., Gochyyev, P., & Valls, O. (2020). The role of engagement and academic behavioral skills on young students’ academic performance—A validation across four countries. Studies in Educational Evaluation, 66, 10088. https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100880
Stubbs, N. S., & Maynard, D. M. B. (2017). Academic self-efficacy, school engagement and family functioning, among postsecondary students in the Caribbean. Journal of Child and Family Studies, 26(3), 792-799. https://doi.org/10.1007/s10826-016-0595-2
Towhidi, A., & Gholamipour, M. (2018). Academic hopefulness, academic achievement, and academic motivation with the mediation role of academic optimism among married Female students. Quarterly Journal of Training in Police Sciences6(21), 71-85. http://tps.jrl.police.ir/article_19900.html?lang=en (In Persian)
Sun, Z., Xie, K., & Anderman, L. J. (2018). The role of self-regulated learning in students’ success in flipped undergraduate math courses. The Internet and Higher Education, 36, 41-53. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.09.003
Wagner, N. J., Holochwost, S., Danko, C., Propper, C. B., & Coffman, J. L. (2021). Observed peer competence moderates links between children’s self-regulation skills and academic performance. Early Childhood Research Quarterly, 54, 286-293. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.10.001
Wilkesmann, U., Fischer, H., & Virgillito, A. (2012). Academic Motivation of Students. The German Case, 23(6), 2-19. https://core.ac.uk/download/pdf/46911775.pdf
Wood, S. G., Hart, S. A., Little, C. W., & Phillips, B. M. (2016). Test anxiety and a high-stakes standardized reading comprehension test: A behavioral genetics perspective. Merrill-Palmer Quarterly (Wayne State University. Press), 62(3), 233-251.‏ https://doi.org/10.13110/merrpalmquar1982.62.3.0233
Zahiri Nav, B., & Rajabi, S. (2009). The Study of variables reducing the academic motivation of Persian language and literature students. Daneshwar Raftar, 16(36), 69-80. https://sid.ir/paper/46320/en (In Persian)
Zangiabadi, M., Sadeghi, M., & Ghadampour, E. (2019). Effect of Training of Self-Regulation Strategies on Academic Self-Efficacy and Academic Adjustment of Maladaptive High School Students. Journal of Research in Educational Systems13(44), 71-87. https://doi.org/10.22034/jiera.2019.85986 (In Persian)