اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

3 استادیار، گروه علوم پایه پزشکی، دانشکدۀ علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی انجام گرفت. پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری سه‌ماهه بود. جامعۀ آماری شامل دانش‌آموزان دختر دورۀ اول متوسطه با دشواری در نظم‌جویی هیجانی شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود. 31 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی را طی یک ماه در ده جلسۀ 75 دقیقه‌ای به‌صورت آنلاین دریافت کردند. پرسشنامه‌های مورد استفاده شامل پرسشنامۀ پذیرش و عمل (AAQ)، پرسشنامۀ تکانشگری (BIQ) و پرسشنامۀ دشواری تنظیم هیجان (DERS) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته و با نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی تأثیر معنادار داشته است (001/0>P). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی با بهره‌گیری از فنونی همانند کسب آگاهی نسبت به اعمال پنج حس اصلی بدن، هیجانات، عملکرد عضلات و آگاهی نسبت به زمان حال می‌تواند به‌عنوان یک روش کارآمد جهت کاهش اجتناب تجربه‌ای و تکانشگری دانش‌آموزان دختر با دشواری در نظم‌جویی هیجانی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Efficacy of Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Experiential Avoidance and Impulsivity in Female Students with Difficulty in Emotional Regulation

نویسندگان [English]

  • Narges Javadian Qomi 1
  • Tayyebeh Sharifi 2
  • Shahram Mashhadi Zadeh 3
  • Reza Ahmadi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
3 Department of Basic Medical Sciences, Faculty of Basic Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The current study aimed to investigate the efficacy of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) in mitigating experiential avoidance and impulsivity among female students who encounter difficulties in regulating their emotions. The study utilized a quasi-experimental design comprising a control group, pretest, and posttest, in addition to a three-month follow-up period. The statistical sample comprised female high school pupils residing in Tehran who encountered challenges with emotional regulation throughout the academic year of 2020-2021. A purposively selected sample of thirty-one students was allocated at random to the experimental and control groups. The experimental group engaged in monthly online MBSR sessions for a total of 10 sessions, each lasting 75 minutes. The research employed the Acceptance and Action Questionnaire (AAQ), the Barratt Impulsiveness Questionnaire (BIQ), and the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Data analysis involved Mixed ANOVA and using SPSS software version 23. Female students who struggled with emotional regulation exhibited experiential avoidance and impulsivity less frequently as a result of MBSR (p < 0.001). In conclusion, students who struggle with emotional regulation may benefit from Mindfulness-Based Stress Reduction as an intervention strategy, according to the findings. This is supported by the evidence that experiential avoidance and impulsivity can be effectively reduced. This methodology integrates strategies including fostering consciousness regarding the five primary senses, emotions, muscular activity, and the present moment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Difficulty in Emotional Regulation
  • Experimental Avoidance
  • Impulsivity
  • Mindfulness-Based Stress Reduction Training
اختیاری، ح.، صفایی، ه‍.، اسماعیلی جاوید، غ.، عاطف وحید، م. ک.، عدالتی، ه‍.، و مکری، آ. (1387). روایی و پایایی نسخه‌های فارسی پرسشنامه‌های آیزنک، بارت، دیکمن و زاکرمن در تعیین رفتارهای مخاطره جویانه و تکانشگری. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 14(3)، 336-326. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-575-en.html
اصلی آزاد، م.، منشئی، غ.، و قمرانی، ا. (1398). تأثیر درمان ذهن‌آگاهی بر تحمل ابهام و درآمیختگی فکر و عمل مبتلایان به اختلال وسواس بی‌اختیاری. فصلنامۀ سلامت روان. 6(1)، 94-83. http://childmentalhealth.ir/article-1-466-fa.html
اکبری‌نیا، م.، منشئی، غ.، و یوسفیان، س. (1398). اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی کودک‌محور بر افسردگی و اضطراب پس از دارودرمانی کودکان و نوجوانان سرطانی. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 19(4)، 44-35. http://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1398.19.4.9.9
امیری، ف.، ویسکرمی، ح.، و سپهوندی، م. ع. (1398). اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر اضطراب و تنظیم هیجانی دانش‌آموزان تیزهوش دورۀ اول متوسطه. نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی. 10(2)، 148-137. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.95954
امینی، س.، دهقانی چم‌پیری، ا.، صالحی، ا.، و سلطانی‌زاده، م. (1398). نقش اجتناب تجربه‌ای و سرمایه‌های روان‌شناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی با میانجی‌گری معنای زندگی در سالمندان. فصلنامۀ علوم روان‌شناختی. ۱۸(۷۴)، ۲34-۲23. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.74.8.5
بوردیک، د. (1396). مهارت‌های ذهن‌آگاهی برای کودکان و نوجوانان. مترجمان: غلامرضا منشئی، مسلم اصلی آزاد، لاله حسینی و پریناز طیبی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2014).
بهاروند، ا.، و سودانی، م. (1399). اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر همدلی و همدردی نوجوانان مادرسرپرست. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 19(86)، 191-183. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1399.19.86.6.4
بیگلری، ف.، اصلی آزاد، م.، سنگتراشانی، س. ع. (1401). اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب کووید-19 و تحمل پریشانی بهبودیافتگان کرونا ویروس. فصلنامۀ دستاوردهای روان‌شناختی. 29(2)، 90-69. https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807
تاج‌الدینی، س.، توحیدی، ا.، و موسوی نسب، س. ح. (1397). تأثیر آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر سرزندگی تحصیلی، خودتنظیمی تحصیلی و ذهن‌آگاهی دانش‌آموزان دبیرستانی. مطالعات روان‌شناسی تربیتی. 14(321)، 35-23. https://doi.org/10.22111/jeps.2018.4267
جلالی دهکردی، د.، و آقابابایی، ع. (1391). مقایسۀ تأثیر روش‌های پیشگیری از سوءمصرف مواد بر تکانشگری و راهبردهای مقابله‌ای دانش‌آموزان پسر. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 13(4)، 17-5. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533841.html
شریعتی، س.، و کریمی، ب. (1399). اثربخشی آموزش تکنیک‌های ذهن‌آگاهی بر شادکامی، بهزیستی ذهنی و نشخوار فکری دختران. خانواده‌درمانی کاربردی. 1(1)، 147-125. https://doi.org/10.22034/aftj.2020.111429
طباطبایی نژاد، ف.، گلپرور، م.، و آقایی، ا. (1397). مقایسۀ اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی مثبت‌محور، شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان دختر افسرده. پژوهشنامۀ مددکاری اجتماعی. 7(3)، 16-5. https://socialworkmag.ir/article-1-422-fa.html
عباسی، ا.، فتی، ل.، مولودی، ر.، و ضرابی، ح. (1391). کفایت روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ پذیرش و عمل- نسخۀ دوم. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 2(10)، 80-65. https://jpmm.marvdasht.iau.ir/article_61.html
عسگری، پ.، پاشا، غ.، و امینیان، م. (1388). رابطۀ تنظیم هیجانی، فشارزاهای روانی زندگی و تصویر از بدن با اختلالات خوردن در زنان. مجلۀ اندیشه و رفتار، 4(13)، 58-47. https://www.sid.ir/paper/172162/fa
فرهادی، ط.، اصلی آزاد، م.، و شکرخدایی، ن. (1397). اثربخشی درمان ذهن‌آگاهی بر کارکردهای اجرایی و همجوشی شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی. نشریۀ توانمندسازی کودکان استثنایی. 9(4)، 92-81. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2018.91194
مظلوم، م.، یعقوبی، ح.، و محمدخانی، ش. (1393). رابطۀ باورهای فراشناختی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال استرس پس از سانحه. مجلۀ علوم رفتاری، 8(2)، 113-105. https://www.behavsci.ir/article_67862.html
وجدیان، م. ر.، عارفی، م.، و منشئی، غ. (1399). تأثیر آموزش ذهن‌آگاهی نوجوان‌محور بر افسردگی و اضطراب دختران دارای شکست عاطفی. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 63، 61-51. https://doi.org/10.22038/mjms.2020.16178
References
Abasi, E., Fti, L., Molodi, R., & Zarabi, H. (2012). Psychometric properties of Persian Version of Acceptance and Action Questionnaire –II. Psychological Methods and Models, 2(10), 65-80. https://jpmm.marvdasht.iau.ir/article_61.html?lang=en (In Persian)
Aboobaker, S., Jangam, K.V., Sagar, K.J.V., Amaresha, A.C., & Jose, A. (2019). Predictors of emotional and behavioral problems among Indian adolescents, a clinic-based study. Asian Journal of Psychiatry, 39, 104-109. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.12.002
Akbarniya, M, Mansha’ee, G. R., & Yousefiyan, S. (2020). The Effectiveness of Child-Centered Mindfulness Therapy on the Aggression and Cortisol Level of the Children with Cancer after Drug Therapy. Journal Of Exceptional Children, 19 (4), 35-44. http://joec.ir/article-1-1047-en.html (In Persian)
Amini, S., Dehghani Cham, A., Salehi, A., & Soltani Zadeh, M. (2019). The role of experiential avoidance and psychological capitals in predicting feeling loneliness by mediating meaning in life in the elderly. Journal of Psychological Science18(74), 223-234. http://psychologicalscience.ir/article-1-269-en.html (In Persian)
Amiri, F., Viskarami, H. A., & Sepahvandi, M. A. (2019). Effectiveness of mindfulness therapy on anxiety and emotion regulation of first-grade high school gifted students. Empowering Exceptional Children10(2), 137-148. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2019.95954 (In Persian)
Asgari, P., Pasha, G., & Aminian, M. (2009). The relationship between emotional regulation, psychological stressors of life and body image with eating disorders in women. Journal of Thought & Behavior in Clinical Psychology, 4(13), 47-58. https://www.sid.ir/paper/172162/en (In Persian)
Asli Azad, M., Manshaei, G., Ghamarani, A. (2019). The Effect of Mindfulness Therapy on Tolerance of Uncertainty and Thought-Action Fusion in Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. Journal of Child Ment Health, 6(1), 83-94. http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.1.8 (In Persian)
Baharvand, I., & Soudani, M. (2020). the effectiveness of mindfulness - based stress reduction training on empathy and sympathy in single mother - headed adolescents. Journal of Psychological Science19(86), 183-191. http://psychologicalscience.ir/article-1-575-en.html (In Persian)
Barnhart, W. R., Braden, A. L., & Price, E. (2021). Emotion regulation difficulties interact with negative, not positive, emotional eating to strengthen relationships with disordered eating, An exploratory study. Appetite, 158, 105038. https://doi.org/10.1016/j.appet.2020.105038
Barnhofer, T. (2019). Mindfulness training in the treatment of persistent depression: can it help to reverse maladaptive plasticity? Current Opinion in Psychology, 28, 262-267. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2019.02.007
Barratt, E., Stanford, M. S., Kent, T. A., & Felthous, A. (1997). Neuropsychological and cognitive psychophysiology substrates of impulsive aggression. Biological Psychiatry, 41(10), 1045-1061. https://doi.org/10.1016/S0006-3223(96)00175-8
Biglari, F., Asli Azad, M., Miri Sangtarashani, S.A. (2022). Efficacy of Mindfulness-Based Cognition Therapy on Covid-19 Anxiety and Distress Tolerance in the Patients Recovered from Corona Virus. Psychological Achievements, 29(2), 69-90. https://doi.org/10.22055/psy.2022.40247.2807 (In Persian)
Blalock, D. V., Kashdan, T. B., & Farmer, A. S. (2016). Trait and daily emotion regulation in social anxiety disorder. Cognitive Therapy and Research, 40(3), 416-425.
https://doi.org/10.1007/s10608-015-9739-8
Bond, F. W., Hayes, S. C., Baer, R. A., Carpenter, K. M., Guenole, N., Orcutt, H. K., Waltz, T., & Zettle, R. D. (2011). Preliminary psychometric properties of the Acceptance and Action Questionnaire-II: a revised measure of psychological inflexibility and experiential avoidance. Behavior Therapy, 42(4), 676-88. https://doi.org/10.1016/j.beth.2011.03.007
 Burdick, D. E. (2014). Mindfulness Skills for Kids & Teens. Translated by: Gholamreza, M., Asli Azad, M., Hosseini, L., & Tayibi, T. Isfahan: Islamic Azad University Publications, Isfahan branch. (In Persian)
Charak, R., Byllesby, B. M., Fowler, J. C., Sharp, C., Elhai, J. D., & Frueh, B. C. (2019). Assessment of the revised Difficulties in Emotion Regulation Scales among adolescents and adults with severe mental illness. Psychiatry Research, 279, 278-283. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.04.010
Deng, X., Zhang, J. M., Hu, L., & Zeng, H. (2019). Neurophysiological evidences of the transient effects of mindfulness induction on emotional processing in children: An ERP study. International Journal of Psychophysiology, 143, 36-43. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2019.06.014
Ekhtiari H, Safaei H, Esmaeeli Djavid G, Atefvahid M K, Edalati H, & Mokri A. (2008). Reliability and validity of Persian versions of Eysenck, Barratt, Dickman and Zuckerman Questionnaires in assessing risky and impulsive behaviors. Iranian Journal of Psychiatry & Clinical Psychology, 14(3), 326-336.
http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-575-en.html (In Persian)
Farhadi, T., Asli Azad, M., & Shokrkhodaei, N. S. (2018). Effectiveness of mindfulness therapy on executive functions and cognitive fusion of adolescents with obsessive-compulsive disorder. Empowering Exceptional Children9(4), 81-92. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2018.91194 (In Persian)
Feingold, D., & Zerach, G. (2021). Emotion regulation and experiential avoidance moderate the association between posttraumatic symptoms and alcohol use disorder among Israeli combat veterans. Addictive Behaviors, 115, 106776. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106776
Fitzpatrick, S., Khoury, J. E., Krantz, L., Zeifman, R., & Kuo, J. R. (2019). Next-day effects of dysfunctional and functional emotion regulation and the moderating role of experiential avoidance. Journal of Contextual Behavioral Science, 12, 22-28. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2019.01.003
Gratz, K.L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the difficulties in emotion regulation scale. Journal of Psychopathology Behavioral Assessment, 26, 41-54.
https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94
Hatkevich, C., Penner, F., & Sharp, C. (2019). Difficulties in emotion regulation and suicide ideation and attempt in adolescent inpatients. Psychiatry Research, 271, 230-238. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.038
Heffer, T., & Willoughby, T. (2020). A person-centered examination of emotion dysregulation, sensitivity to threat, and impulsivity among children and adolescents, An ERP study. Developmental Cognitive Neuroscience, 47, 100900. https://doi.org/10.1016/j.dcn.2020.100900
Heinz, A. J., Bui, L., Thomas, K. M., & Blonigen, D. M. (2015). Distinct Facets of Impulsivity Exhibit Differential Associations with Sub- stance Use Disorder Treatment Processes, A Cross-Sectional and Prospective Investigation Among Military Veterans. Journal of Substance Abuse Treatment, 22, 1-37. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2015.02.005
Huang, C., Chen, Y., Greene, L., Cheung, S., & Wei, Y. (2019). Resilience and emotional and behavioral problems of adolescents in China, Effects of a short-term and intensive mindfulness and life skills training. Children and Youth Services Review, 100, 291-297. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.03.015
Jakubczyk, A., Trucco, E.M., Kopera, M., Kobyliński, P., Suszek, H., Fudalej, S., Brower, K.J., & Wojnar, M. (2018). The association between impulsivity, emotion regulation, and symptoms of alcohol use disorder. Journal of Substance Abuse Treatment, 91, 49-56. https://doi.org/10.1016/j.jsat.2018.05.004
Jalali Dehkordi, D. & Aghababaei, A. (2013). Comparing the Effect of Drug Substance Abuse Prevention Method on Impulsiveness and Coping strategies in Male students. Knowledge & Research in Applied Psychology13(4), 5-17. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533841.html?lang=en (In Persian)
Joo, Y. S., & Lee, W. K. (2020). Does living in a chaotic home predict adolescent delinquency? A moderated mediation model of impulsivity and school connectedness. Children and Youth Services Review, 119, 105617. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105617
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: past, present, and future. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 144-156. https://psycnet.apa.org/doi/10.1093/clipsy.bpg016
Kirk, A., Meyer, J. M., Whisman, M. A., Deacon, B. J., Arch, J. J. (2019). Safety behaviors, experiential avoidance, and anxiety, A path analysis approach. Journal of Anxiety Disorders, 64, 9-15. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2019.03.002
Kocovski, N. L., Rebecca, J. E. F., Meagan, A. B., MacKenzie, B., & Rose, A. L. (2019). Self-help for social anxiety: Randomized controlled trial comparing a mindfulness and acceptance-based approach with a control group. Behavior Therapy, 50(4), 696-709. https://doi.org/10.1016/j.beth.2018.10.007
Kuo, J. R., Zeifman, R. J., Morrison, A. S., Heimberg, R. J., Goldin, P. R., & Gross, J. J. (2021). The moderating effects of anger suppression and anger expression on cognitive behavioral group therapy and mindfulness-based stress reduction among individuals with social anxiety disorder. Journal of Affective Disorders, 285, 127-135. https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.02.022
Lack, S., Brown, R., & Kinser, P. A. (2020). An integrative review of yoga and mindfulness-based approaches for children and adolescents with asthma. Journal of Pediatric Nursing, 52, 76-81. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.03.006
Lamothe, M., Rondeau, E., Duval, M., McDuff, P., Pastore, Y. D., & Sultan, S. (2020). Changes in hair cortisol and self-reported stress measures following mindfulness-based stress reduction (MBSR): A proof-of-concept study in pediatric hematology-oncology professionals. Complementary Therapies in Clinical Practice, 41, 101249. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101249
Liu, G., Fang, L., Pan, Y., & Zhang, D. (2019). Media multitasking and adolescents' sleep quality: The role of emotional-behavioral problems and psychological sushi. Children and Youth Services Review, 100, 415-421. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.03.026
Lovas, D. A., & Schuman-Olivier, Z. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A systematic review. Journal of Affective Disorders, 240, 247-261. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.06.017
Maitland, D. W. M. (2020). Experiential avoidance and fear of intimacy, A contextual behavioral account of loneliness and resulting psychopathology symptoms. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 193-200. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.10.002
Marques, R., Monteiro, F., Canavarro, M.C., & Fonseca, A. (2018). The role of emotion regulation difficulties in the relationship between attachment representations and depressive and anxiety symptoms in the postpartum period. Journal of Affective Disorders, 238, 39-46. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.05.013
Marusak, H. A., Elrahal, F., Peters, C. A., Kundu, P., Lombardo, M. V., Calhoun, V. D., Goldberg, E. K., Cohen, C., Taub, J. W., & Rabinak, C. A. (2018). Mindfulness and dynamic functional neural connectivity in children and adolescents. Behavioural Brain Research, 336, 211-218. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2017.09.010
Mazloom, M., Yaghubi, H., & Mohammadkhani, Sh. (2014). The relationship of metacognitive beliefs and emotion regulation difficulties with post-traumatic stress disorder. International Journal of Behavioral Sciences8(2), 105-113. https://www.behavsci.ir/article_67862.html )In Persian)
Mirsamiee, M., Atashpour, H., & Aghaei, A. (2019). The effectiveness of achievement emotion regulation training on negative emotions and psychological well - being of female middle school students in Tehran. Journal of Psychological Science18(77), 539-546.
http://psychologicalscience.ir/article-1-332-en.html )In Persian)
Ouellet, C., Langlois, F., Provencher, M.D., Gosselin, P. (2019). Intolerance of uncertainty and difficulties in emotion regulation, Proposal for an integrative model of generalized anxiety disorder. European Review of Applied Psychology, 69(1), 9-18. https://doi.org/10.1016/j.erap.2019.01.001
Perry-Parrish, C., Copeland-Linder, N., Webb, L., & Sibinga, E. M. (2016). Mindfulness-based approaches for children and youth. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 46(6), 172-178. https://doi.org/10.1016/j.cppeds.2015.12.006
Pivarunas, B., & Conner, B.T. (2015). Impulsivity and emotion dysregulation as predictors of food addiction. Eating Behaviors, 19, 9-14. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2015.06.007
Rice, F., Riglin, L., Lomax, T., Souter, E., Potter, R., Smith, D. J., Thapar, A. K., & Thapar, A. (2019). Adolescent and adult differences in major depression symptom profiles. Journal of Affective Disorders, 243, 175-181. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.015
Richmond, J. R., Tull, M. T., Gratz, K. L. (2020). The roles of emotion regulation difficulties and impulsivity in the associations between borderline personality disorder symptoms and frequency of nonprescription sedative use and prescription sedative/opioid misuse. Journal of Contextual Behavioral Science, 16, 62-70. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.09.015
Rufino, K. A., Ward-Ciesielski, E. F., Webb, C. A., & Nadorff, M. R. (2020). Emotion regulation difficulties are associated with nightmares and suicide attempts in an adult psychiatric inpatient sample. Psychiatry Research, 293, 113437. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113437
Shariyati, S., & Karimi, B. (2020). The effect of teaching mindfulness techniques on happiness, mental well-being and rumination of single girls. Journal of Applied Family Therapy1(1), 125-147. https://doi.org/10.22034/aftj.2020.111429 )In Persian)
Spence, S. H., March, S., & Donovan, C. L. (2019). Social support as a predictor of treatment adherence and response in an open-access, self-help, internet-delivered cognitive behavior therapy program for child and adolescent anxiety. Internet Interventions, 18, 100268. https://doi.org/10.1016/j.invent.2019.100268
Tabatabaienejad, F. S, Aghaie, A., & Golparvar, M. (2018). Compare Effectiveness of Positive Mindfulness Therapy, Mindfulness-Based Cognitive Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on Social Anxiety and Communication Skills of Female Students with Depression. Quarterly Journal of Social work, 7(3), 5-16 http://socialworkmag.ir/article-1-422-en.html )In Persian)
Tajoldini, S., Tohidi, A., & Mousavinasab, H. (2018). The effect of mindfulness-based-stress reduction (MBSR) training on academic buoyancy and academic self-regulation in high shool students. Journal of Educational Psychology Studies15(31), 59-88. https://doi.org/10.22111/jeps.2018.4267 )In Persian)
Trent, E. S., Viana, A. G., Raines, E. M., Woodward, E. C., Storch, E. A., & Zvolensky, M. J. (2019). Parental threats and adolescent depression, the role of emotion dysregulation. Psychiatry Research, 276, 18-24. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.04.009
Vajdian, M. R., Arefi, M., & Manshaei, G. (2020). The effect of adolescent-based mindfulness training on the depression and anxiety of the girls with affective failure. medical journal of mashhad university of medical sciences63, 51-61. https://doi.org/10.22038/mjms.2020.16178 (In Persian)
Williams, J. L., Hardt, M. M., Henschel, A. V., & Eddinger, J. R. (2019). Experiential avoidance moderates the association between motivational sensitivity and prolonged grief but not posttraumatic stress symptoms. Psychiatry Research, 273, 336-342. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.020
Xiao, C., Chen, Y., Wu, Y., Mou, C., Zhou, X., & Wang, Z. (2020). Mindfulness-based stress reduction therapy as a preclinical intervention for peri-menopausal depressive moods – An observational study. European Journal of Integrative Medicine, 39, 101199. https://doi.org/10.1016/j.eujim.2020.101199
Yu, M., Zhou, H., Xu, H., & Zhou, H. (2021). Chinese adolescents’ mindfulness and internalizing symptoms: The mediating role of rumination and acceptance. Journal of Affective Disorders, 280(part A), 97-104. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.11.021
Zhang, J., Hua, Y., Xiu, L., Oei, T., & Hu, P. (2020). Resting state frontal alpha asymmetry predicts emotion regulation difficulties in impulse control. Personality and Individual Differences, 159, 109870. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.109870