رابطۀ سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از تجرد: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های وابستگی و خویشتن تحول‌نیافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از تجرد با میانجی‌گری طرحواره‌های وابستگی و خویشتن تحول‌نیافته انجام شد. روش پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعۀ آماری، کلیۀ دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1400-1399، شامل 50,000 نفر (2970 نفر زن و 2030 نفر مرد) بود که از میان آن‌ها 334 نفر (242 نفر زن و 92 نفر مرد) به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ ادراک از والدین (POPS)، مقیاس ترس از تجرد (FOBSS) و فرم کوتاه طرحوارۀ یانگ (YSQ-SF) بودند. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی و روش تحلیل مسیر، برای ارزیابی مدل پیشنهادی، به‌وسیلۀ نرم‌افزارهای SPSS نسخۀ 26 و AMOS نسخۀ 23 تحلیل شدند. مطابق یافته‌ها، میان ادراک از سبک‌های فرزندپروری پدر و مادر با طرحواره‌های وابستگی و خویشتن تحول‌نیافته و همچنین بین این طرحواره‌ها و ترس از تجرد، رابطۀ معنادار وجود دارد. ادراک از سبک فرزندپروری پدر، به‌صورت غیرمستقیم و از طریق طرحواره‌های وابستگی و خویشتن تحول‌نیافته و ادراک از سبک فرزندپروری مادر به‌صورت مستقیم با ترس از تجرد رابطۀ منفی دارد. براساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی رابطۀ سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده و ترس از تجرد با میانجی‌گری طرحواره‌های وابستگی و خویشتن تحول‌نیافته از برازش مطلوبی برخوردار است. این نتایج می‌تواند با پیشگیری از به‌کارگیری شیوه‌های فرزندپروری نادرست، نقش مهمی در تصمیماتی که فرزندان در زندگی آیندۀ خود می‌گیرند، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Perceived Parenting Styles and Fear of Being Single: The Mediating Role of Dependency and Undeveloped Self Schemas

نویسندگان [English]

  • Mahtab Babaeian 1
  • Somayeh Shahmoradi 2
  • Zahra Naghsh 3
1 Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Psychology and Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to investigate the relationship between perceived parenting styles and the anxiety of being single, with dependency schemas and u​ndeveloped self serving as mediators. The employed research method was applied and descriptive correlation. The statistical population comprised all Tehran University students enrolled for the 2020-2021 academic year; it totaled 50,000 individuals (2970 women and 2030 men). From this population, 334 were selected using the accessible sampling method: 242 women and 92 men. Perception of Parents Questionnaire (POPS), Fear of Singleness Scale (FOBSS) and Young Schema Short Form (YSQ-SF) were utilized in the research.The data were analyzed utilizing descriptive and inferential statistics methods. In order to assess the proposed model, skewness and kurtosis and path analysis methods were used to ascertain the data's normality. Utilizing SPSS version 26 and AMOS version 23, the data were analyzed. A significant relationship was observed between the perception of parents’ parenting styles and both undeveloped self and dependency schemas, as well as between the aforementioned schemas and fear of being single, according to the findings. Both the direct and indirect perceptions of the mother’s parenting style and the father's parenting style through dependency schemas and an undeveloped self were negatively associated with dread of being single. The proposed model of the relationship between perceived parenting styles and dread of being single, mediated by dependency schemas and undeveloped self, is consistent with the findings of the study. These results have the potential to greatly influence children’s critical decision-making processes by discouraging the adoption of inappropriate parental techniques.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dependence
  • Fear of Being Single
  • Parenting
  • Schema
  • Undeveloped Self
منابع
آهی، ق.، محمدی‌فر، م.، و بشارت، م. (1386). پایایی و اعتبار فرم کوتاه پرسشنامۀ طرحواره‌های یانگ. روان‌شناسی و علوم تربیتی. 37(3)، 20-5. https://civilica.com/doc/1578002
ابراهیمی، م.، و مهداد، ف. (1398). مطالعۀ کیفی زمینه‌های اجتماعی گرایش دختران به روابط پیش از ازدواج (مورد مطالعه: دانشجویان دختر خوابگاه‌های شهر ارومیه). مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران. 8(2)، 378-353. 10.22059/JISR.2019.269181.771/https://doi.org
اختیاری امیری، ر.، حاجی‌حسنی، م.، و رئیسی، س. (1400). مقایسۀ سلامت جسمی و روانی در دانشجویان مجرد و متأهل دانشگاه شهرکرد: کنترل اثر ویژگی‌های شخصیتی. نشریۀ مدیریت ارتقای سلامت. 10(6)، 53-42. http://jhpm.ir/article-1-1243-fa.html
امانی، ا.، و بهزاد، د. (1391). بررسی انگیزۀ ازدواج در بین دختران و پسران نامزد. فصلنامۀ مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 2(3)، 372-358. 20.1001.1.22516654.1391.2.3.6.5/https://doi.org
بهزادی، ب.، و کیان‌ارثی، ف. (1394). رابطۀ بین پیوند والدینی و اضطراب امتحان و میانجی‌گری کمال‌گرایی در دانشجویان. زن و مطالعات خانواده. 7(27)، 52-23. https://sid.ir/paper/206206/fa
تنهای رشوانلو، ف.، جامی، ر.، و کیمیایی، ع. (1399). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ترس از مجردبودن. رویش روان‌شناسی. 6(51)، 10-1. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1399.9.6.9.2
تنهای رشوانلو، ف.، و طالع‌پسند، س. (1397). ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ادراکات والدینی در دانش‌آموزان دبیرستانی. رویش روان‌شناسی. 7(9)، 290-265. 20.1001.1.2383353.1397.7.9.8.3 / https://doi.org
توزنده‌جانی، ح.، توکلی‌زاده، ج.، و لگزیان، ز. (1390). اثربخشی شیوه‌های فرزندپروری بر خودکارآمدی و سلامت روان دانشجویان علوم انسانی دانشگاه پیام نور و آزاد نیشابور. افق دانش. 17(2)، 64-56. https://sid.ir/paper/68510/fa
چهارراهی، م.، زربخش، م.، خلعتبری، ج.، و تیزدست، ط. (1400). تدوین مدل ساختاری پیش‌بینی طرحواره‌های ناسازگار براساس شیوه‌های فرزندپروری با میانجی‌گری سبک‌های دلبستگی و خلق‌وخو. فصلنامۀ تازه‌های علوم شناختی. 23(4)، 102-86. https://doi.org/10.30514/icss.23.4.86
حسینی، ح.، و ایزدی، ز. (1395). پدیدارشناسی تجربۀ زیستۀ زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران. مطالعات اجتماعی و روان‌شناختی زنان. 14(1)، 72-41. https://doi.org/10.22051/JWSPS.2016.2332
دربا، م.، شاهمرادی، س.، نقش.، ز.، و مدنی، ی. (1399). پیش‌بینی ترس از تجرد براساس تیپ‌های شخصیتی، هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت‌شناختی. مجلۀ روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. 7(5)، 52-64. 10.52547/shenakht.7.5.52 /https://doi.org
دلیر فردوئی، م.، و احمدی، م.(1398). دلبستگی و احساس تنهایی: نقش واسطه‌ای طرحواره‌های سازش‌نایافتۀ اولیه. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی. 16(62)، 214-201. https://sid.ir/paper/1071807/fa
 رستمی، م.، و قزلسفلو، م. (1397). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوۀ سیمبیس بر باورهای ارتباطی زوجین نامزد. روان‌شناسی خانواده. 5(1)، 56-45. https://doi.org/10.22034/ijfp.2018.245538
رضایی، م.، غلامرضایی، س.، سپهوندی، م.، غضنفری، ف.، و دریکوند، ف. (1392). توان طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیت در پیش‌بینی افسردگی. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. 8(29)، 86-77. https://jtbcp.roudehen.iau.ir/article_25.html
رفاهی، ژ.، و طاهری، م. (1398). پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری مادران براساس طرحواره‌های اولیه و سبک‌های دلبستگی آنان. فصلنامۀ علمی-پژوهشی زن و جامعه. 10(37)، 196-167. 20.1001.1.20088566.1398.10.37.8.7 /https://doi.org
رمضان‌پور جشن‌آباد، م. (1400). رابطۀ بین سبک فرزندپروری و تاب‌آوری کارمندان با طرحواره‌های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی فرزندان 8 تا 13 سال. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی، موسسۀ آموزش عالی کاویان.
شاهقلیان، م. (1387). اثر عدم حضور مستمر پدر در خانه (به‌دلیل اشتغال) بر میزان اختلال‌های رفتاری دانش‌آموزان دبستانی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 2(1)، 35-29. https://sid.ir/paper/133986/fa
شریعتمدار، آ. (1393). بررسی کیفی آسیب‌شناسی ازدواج براساس طرحواره‌های ناسازگار و ارضای نیازها. پژوهش‌های مشاوره. 13(51)، 116-96. http://irancounseling.ir/journal/article-1-104-fa.html
شهانواز، س.، و اعظم آزاده، م. (1397). فراترکیب مطالعات تجرد در ایران. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. 16(4)، 78-43. / https://doi.org 10.22051/jwsps.2019.22028.1823
صالحی، ر.، عابدی، م.، باغبان، ا.، نیل‌فروشان، پ.، و عابدی، ا. (1393). تدوین مدل نظری مشاورۀ تحصیلی براساس عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی. دوفصلنامه مشاورۀ کاربردی. 4(1)، 48-19. 10.22055/JAC.2017.12559/https://doi.org
صدوقی، ز.، آگیلار-وفائی، م.، رسول‌زاده طباطبائی، ک.، و اصفهانیان، ن. (1387). تحلیل‌عاملی نسخۀ کوتاه پرسشنامۀ طرحوارۀ یانگ در نمونۀ غیربالینی ایرانی. روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 14(2)، 219-214. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-474-fa.html
ضعیف، م. (1400). نقش تعدیل‌کنندگی خلق‌وخو و تجارب فرزندپروری ادراک‌شده در انتقال بین‌نسلی طرحواره‌های ناسازگار اولیۀ مادر-دختر. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی. دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
عباسی، م.، رمزی‌فرد، م.، لطفی سرجینی، ا.، و قزلسفلو، م. (1398). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر ارزش‌های ازدواج و رغبت به ازدواج در دختران مجرد شهر تهران. سلامت جامعه. 13(2)، 55-45. https://doi.org/ 10.22123/CHJ.2019.176519.1266
غفاریان مبهوت، ا. (1394). فرایند کیفی بالارفتن سن ازدواج در دختران در آستانۀ تجرد قطعی. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد. دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد.
کلانتر گوشه، م.، و جهان‌بخشی، ز. (1391). رابطۀ ابعاد طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه. مشاوره و روان‌درمانی خانواده. 2(2)، 256-234. https://doi.org 20.1001.1.22516654.1391.2.2.7.4
مرادی، م.، و فقیهی، ع. (1396). رابطۀ پیوند والدینی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه. پژوهش‌نامۀ اسلامی زنان و خانواده. 5(8)، 43-23. 20.1001.1.25386190.1396.5.1.2.6/https://doi.org
هومن، ح. (1393). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سمت.
یانگ، ج.، کلوسکو، ژانت، اس.، و ویشار، م. (1386). طرحواره‌درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی). ترجمۀ حسن حمیدپور و زهرا اندوز. تهران: ارجمند.
 یکتاپرست، م.، اسعدی، س.، و رحیمی، م. (1399). بررسی تغییرات در سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده در طول چهار نسل متوالی. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 15(51)، 70-55. 20.1001.1.26454955.1399.15.51.3.4/https://doi.org
References
Abbasi, M., Ramzi Fard, M., Lotfi Sarjini, A., & Ghezelseflo, M. (2020). The effect of schema therapy on marriage values and the marriage tendency in single girls in tehran. Community Health Journal. 13(2), 45-55. https://doi.org/10.22123/CHJ.2019.176519.1266 (In Persian)
Adamczyk, K. (2019). Development and validation of a polish-language version of the satisfaction with relationship status scale. Current Psychology, 38(1), 8-20. https://doi.org/10.1007/s12144-017-9585-9
 Ahi, Gh., Mohammadifar, M., & Besharat, M. (2007). Reliability and validity of young’s schema questionnaire-short form. Journal of Psychology and Education, 37(3), 5-20. https://civilica.com/doc/1578002 (In Persian)
Ahmadi, F., Aliasghar, A. F., & Borjali, M. (2014). The comparison of patients suffering from coronary thrombosis with healthy individuals concerning early maladaptive schemas and emotion regulation strategies. International Journal of Behavioral Sciences, 8(1), 55-63. https://www.behavsci.ir/article_67859.html
Ahmadi, M., & Dalir Fardoee, M. (2020). Attachment and Feel Loneliness: The mediating role of early maladaptive schemas. Developmental Psychology, Iranian Psychologists, 16(62), 201-214. https://sid.ir/paper/1071807/fa (In Persian)
Amani, A., & Behzad, D. (2012). The study of Marriage Motivation between engaged (male and female). Journal of Family Relations Studies, 2(3), 358-372. https://doi.org/20.1001.1.22516654.1391.2.3.6.5 (In Persian)
Bach, B., Lockwood, G., & Young, J. E. (2018). A new look at the schema therapy model: organization and role of early maladaptive schemas. Cognitive Behavior Therapy, 47(4), 328-349. https://doi.org/10.1080/16506073.2017.1410566
Baumrind, D. (1971), “Current patterns of parental authority”, Developmental Psychology Monograph, l4(1), 1-103. http://dx.doi.org/10.1037/h0030372
Bay-Cheng, L.Y., & Goodkind, S. A. (2016). Sex and the single (neoliberal) girl: Perspectives on being single among socioeconomically diverse young women. Sex Roles, 74(5-6), 181-194. https://doi.org/10.1007/s11199-015-0565-y
Behzadi, B., & Kian Ersi, F. (2016). Investigating the intermediary role of perfectionism in the relationship between parental bonding and anxiety in the students. Woman and Study of Family, 7(27), 23-52. https://sid.ir/paper/206206/fa (In Persian)
Berscheid, E. S., & Regan, P. C. (2016). The psychology of interpersonal relationships. Psychology Press.
Chaharrahi, M., Zarbakhsh, M., Khalatbari, J. &, Tizdast, T. (2022). Development of a structural model for predicting maladaptive schemas based on mediated parenting practices attachment styles and temperament. Advances in Cognitive Sciences, 23(4), 86-102. https://doi.org/10.30514/icss.23.4.86 (In Persian)
Clifton, J. A. (1995). The effects of parenting style, attachment, and early maladaptive schema on adult romantic relationships. PhD Dissertation, University of Georgia, ProQuest Dissertations Publishing,   9604029. Link
Dalir Fardoee, M., & Ahmadi, M. (2019). Attachment and feel loneliness: The mediating role of early maladaptive schemas. Developmental Psychology (Journal of Iranian Psychologists), 16(62), 201-213. https://sid.ir/paper/1071807/fa (In Persian)
Darba, M., Shahmoradi, S., Naghsh, Z., & Madani, Y. (2020). Predicting fear of being single based on personality types, emotional intelligence and demographic variables. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry, 7(5), 52-64. https://doi.org/10.52547/shenakht.7.5.52 (In Persian)
Darling, N., & Steinberg, L. (2017). Parenting style as context: An integrative model, In R. Zukauskiene (Eds.), Interpersonal Development (pp. 477-487), London: Routledge
Dekovic, M., & Janssens, J. (1992). Parents Child-Rearing style and child’s sociometric status. Developmental Psychology, 28, 925-932. https://doi.org/10.1037/0012-1649.28.5.925
Ebrahimi, M., & Mehdad, F. (2019). Qualitative study of factors affecting the orientation of girls married before relationships. Social Studies and Research in Iran, 8(2), 353-378. https://doi.org/10.22059/jisr.2019.269181.771 (In Persian)
Ekhtiari Amiri, R., Hajihasani, M., & Raeisi, S. (2021). Comparison of physical and mental health in single and married students of shahrekord university: controlling the effect of personality traits. Journal of Health Promotion Management, 10(6), 42-53. http://jhpm.ir/article-1-1243-fa.html (In Persian)
Fonseca, P. N. D., Gouveia, V. V., Santos, J. L. F. D., Couto, R. N., & Coelho, G. L. D. H. (2017). Psychometric and validity evidence of the fear of being single scale. Trends in Psychology, 25(4), 1499-1510. http://pepsic.bvsalud.org/pdf/tp/v25n4/en_v25n4a02.pdf
Ghafarian Mabhoot, E. (2016). A qualiative research of process of rise of age of marriage for girls the threshold of spinster. Master's Thesis. Department of Social Science. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Gibson, M., & Francis, A. J. P. (2019). Intergenerational transfer of early maladaptive in mother-daughter dyads, and the Role of parenting. Cognitive Therapy and Research, 43(4), 733-747. http:// dx.doi.org/10.1007/s10608-018-09994-3
Grolnick, W. S., Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1991). Inner resources for school achievement: Motivational mediators of children’s perceptions of their parents. Journal of Educational Psychology, 83, 508-517. http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.83.4.508
Grolnick, W. S., Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1997). Internalization within the family: The self-determination theory perspective. In I. E. Gruses & L. Kuczynski (Eds.), Parenting and Children’s Internalization of Values: A Handbook of Contemporary Theory (pp. 135-161). New York: Wiley.
Hadden, B. W., Agnew, C. R., & Tan, K. (2018). Commitment readiness and relationship formation. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(8), 1242-1257. https://doi.org/10.1177/0146167218764668
Hooman, H. (2014). Statistical Inference in Behavioral Research. Tehran: Samt. (In Persian)
Hosseini, H., & Izadi, Z. (2016). The phenomenology of lived experiences of women over 35 years of age who have never married in tehran. Women’s Study (Sociological & Psychological), 14(1), 41-72. http://doi.org/10.22051/JWSPS.2016.2332 (In Persian)
Hosseini, F., Pakize, A., & Salari, z. (2014). The role of early maladaptive schemas and difficulties in emotion regulation in students’ anxiety. International Journal of Behavioral Sciences, 7(4), 297-305. https://www.behavsci.ir/article_67842.html
 Jahanbakhshi, Z., & Kalantarkousheh, M. (2013). Relationship between dimensions of early maladaptive schemas and desire for marriage among females and males students at Allameh Tabatabai university. Family Counseling and Psychotherapy, 2(2), 234-256. http://doi.org/20.1001.1.22516654.1391.2.2.7.4 (In Persian)
Joel, S., Impett, E. A., Spielmann, S. S., & MacDonald, G. (2018). How interdependent are stay/leave decisions? On staying in the relationship for the sake of the romantic partner. Journal of Personality and Social Psychology, 115(5), 805-824. https://doi.org/10.1037/pspi0000139
Kalantarkousheh, M., & Jahanbakshi, Z. (2012). Relationship between dimensions of early maladaptive schemas and desire for marriage among females and males students at Allameh Tabatabai University. Journal of Family Counseling and Psychotherapy, 2(2), 234-256. https://doi.org 20.1001.1.22516654.1391.2.2.7.4 (In Persian)
Koruk, S. (2017). Early maladaptive schemas and attachment styles predicting tendencies in intimate relationship. European Journal of Education Studies, 3, 393-411. http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1028
Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction, In P. H. Mussen, & E. M. Hetherington (Eds.), Handbook of Child Psychology:Vol. 4. Socialization, Personality, and Social Development (pp. 1-101). New York: Wiley and Sons.
Macik, D. (2021). Temperament, parenting styles and the intensity of early maladaptive schemas: assessment of correlations in a non-clinical adult group. Behavioural and Congnitive Psychotherapy, 49, 218-232. http://dx.doi.org/10.1017/S1352465820000831
Moradi, M., & Faghihi, A. (2018). The relationship between parental bonding and early maladaptive schemas. The Islamic Journal of Woman and the Family, 5(8), 23-43. http://dx.doi.org/20.1001.1.25386190.1396.5.1.2.6 (In Persian)
Muraru, A., & Turliuc, M. (2012). Family-of-origin, romantic attachment and marital adjustment: a path analysis model. Procedia Social and Behavioral Sciences, 33, 90-94. http://dx.doi.org/10.1016//j.sbspro.2012.01.089
Parrott, L., & Parrott, L. (1998). Getting ready for the wedding. United States: Zondervan.
Rafaeli, E., Bernstein, D. P., & Young, J. (2011). Schema therapy: The CBT distinctive features Series. London and New York: Routledge.
Ramezanpoor Jashn Abad, M. (2022). Relationship between parenting style and employee of Astan quds resilience with early maladaptive schemas and quality of life of children aged 8 to 13 years. Master's Thesis. Kavian Institute of Higher Education. (In Persian)
Rao, S. L. (2017). Marital adjustment and depression among couples. The International Journal of Indian Psychology, 4, 34-42. http://dx.doi.org/10.25215/0402.045
Refahi, Zh., & Taheri, M. (2020). Predicting mothers’ parenting styles based on their early schemas and attachment styles. Quarterly Journal of Woman & Society, 10(37), 167-196. http://dx.doi.org/20.1001.1.20088566.1398.10.37.8.7 (In Persian)
Rezaei, M., Gholamrezayi, S., Sepahvandi, M., Ghazanfari, F., & Darikvand, F. (2014). The potency of early maladaptive schemas and personality dimensions in prediction of depression. Thought and Behavior in Clinical Psychology, 8(29), 77-86. https://jtbcp.roudehen.iau.ir/article_25.html (In Persian)
Rostami, M., & Ghezelseflo, M. (2019) Examining the effects of the SYMBIS pre- marriage training on engaged couples' communication beliefs. Family Psychology, 5(1), 45-56. https://doi.org/10.22034/ijfp.2018.245538 (In Persian)
Robbins, R. J. (1994). An assessment of perceptions of parental autonomy support and control: Child and parent correlates. Unpublished Doctoral Dissertation, Department of Psychology, University of Rochester.
Sadoughi, Z., Aghilar Vafaei, M., Rasoulzadeh Tabatabaei, S., & Esfahanian, N. (2008). Factor analysis of the young schema questionnaire-short form in a nonclinical Iranian sample. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14(2), 214-219. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-474-fa.html (In Persian)
Salehi, R., Abedi, M., Baghban, I., & Abedi, A. (2015). Developing a theorical model of academic counseling based on the effective factors on academic success. Journal of Applied Counseling, 4(1), 19-48. https://doi.org/10.22055/JAC.2017.12559 (In Persian)
Schmidt, N. B., Joiner, T. E., Young, J. E., & Telch, M. J. (1995). The schema questionnaire: Investigation of psychometric properties and the hierarchical structure of a measure of maladaptive schema. Cognitive Therapy and Research, 19(3), 295-321. https://doi.org/10.1007/BF02230402
Shahanavaz, S., & Azam Azadeh, M. (2019). Meta-analysis of singleness studies in Iran. Social Psychological Studies of Women, 16(4), 43-78. https://doi.org/10.22051/JWSPS.2019.22028.1823 (In Persian)
Shahgholian, M. (2008). The effect of absent of father (because of working) in behavioral disorders of school students. Research in Psychological Health, 2(1), 29-35. https://sid.ir/paper/133986/fa (In Persian)
Shariatmadar, A. (2015). Qualitative study of Marriage Pathology based on maladaptive Schemes and needs satisfaction. Journal of Counseling Research, 13(51), 96-116. http://irancounseling.ir/journal/article-1-104-fa.html (In Persian)
Shute, R., Maud, M., & McLachlan, A. (2019). The relationship of recalled adverse parenting styles with maladaptive schemas, trait anger, and symptoms of depression and anxiety. Journal of Affective Disorders, 259, 337-348. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.048
Slicker, E. K., Picklesimer, B. K., Guzak, A. K., & Fuller, D. K. (2005). the relationship of parenting style to older adolescent life-skills development in the United States. Young, 13(3), 227-247. https://doi.org/10.1177/1103308805054211
Slotter, E. B., & Finkel, E. J. (2009). The strange case of sustained dedication to an unfulfilling relationship: Predicting commitment and breakup from attachment anxiety and need fulfillment within relationships. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 85-100. https://doi.org/10.1177/01461672044.
Spielmann, S. S., MacDonald. G, Maxwell, J.A., Joel. S., Peragine, D., Muise, A., & Impett, E.A. (2013). Settling for less out of fear of being single. Journal of Personality and Social Psychology, 105(6), 1049-1073. https://doi.org/10.1037/a0034628
Stiles, O. E. (2004). Early maladaptive schemas and intimacy in young adult’s romantic relationships. Ph.D dissertation. Alliant International University, California School of Professional Phychology, San Francisco.
Tanhaye Reshvanloo, F., Jami, R., & Kimiaei, S. A. (2020). Psychometric characteristics of fear of being single scale. Rooyesh, 9(6), 1-10. https://doi.org/20.1001.1.2383353.1399.9.6.9.2 (In Persian)
Tanhaye Reshvanloo, F., & Talepasand, S. (2018). Factor structure and psychometric properties of perceptions of parent’s scale (POPS) in high school students. Rooyesh, 7(9), 265-290. https://doi.org/20.1001.1.2383353.1397.7.9.8.3 (In Persian)
Thimm, J. C. (2010). Mediation of early maladaptive schemas between perceptions of parental rearing style and personality disorder symptoms. Behav Ther Exp Psychiatr, 41(1), 52-9. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2009.10.001
Tozandehjani, H., Tavakolizadeh, J., & Lagzian, Z. (2011). The effect of parenting styles on self-efficacy and mental health of students. Ofogh-E-Danesh, 17(2), 56-64. https://sid.ir/paper/68510/fa (In Persian)
Wang, Y., Li, Z., & Zhu, L. (2019). Emotional intelligence of 3- to 6- year-olds and parenting style: Peer communication ability as a mediator. Social Behavior and Personality: An International Journal, 47(12), 1-12. https://doi.org/10.2224/sbp.8636
Yektaparast, M., asadi, S., & Rahimi, M. (2021). An investigation into the Changes in Perceived Parenting Styles during Four Consecutive Generations. The Women and Family Cultural Education, 15(51), 55-70. https://doi.org/20.1001.1.26454955.1399.15.51.3.4 (In Persian)
Young, J. E. (1999). Cognitive therapy for personality disorders: A schema focused approach (3rd Ed.). Professional Resource Press.
Young, J., Klosko, J., & Weishaar, M. (2007). Schema Therapy (A Practitioner’s Guide). Translated by: H. Hamidpour & Z. Andooz. Tehran: Arjmand. (In Persian)
Young, J., Klosko, E., Janet, S., & Weishaar, E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner's Guide. The Guilford Press.
Zaeif, M. (2021). The role of mood modulators and perceived parenting experiences in the intergenerational transmission of early maladaptive mother-daughter schemas. Master's Thesis. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Mashhad Ferdowsi University. (In Persian)