ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس ساده‌لوحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، گروه کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت و هنجاریـابی پرسشـنامه شخصیت ساده‌لوحی شکل گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع استانداردسازی و اعتبارسنجی بود که در سال 1401 در شهر اصفهان انجام پذیرفت. ابزار پژوهش شامل مقیاس 35 سؤالی ساده‌لوحی بود که دارای 35 عبارت و چهار بعد متقاعد کننده، کمرویی، خوش‌باوری و اعتماد بود، دو سؤال از آن به دلیل مغایرت با فرهنگ ایرانی حذف گردیدجامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی بود که در سال تحصیلی 1400-1401 در دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی مشغول به تحصیل بودند.یافته‌ها حاکی از شناسایی چهار بعد متقاعدکننده، کمرویی، خوش‌باوری و اعتماد بود. ضریب تنصیفی برای نیمه اول داده‌ها (17 سؤال) برابر با 795/0 و برای نیمه دوم داده‌ها (16 سؤال) برابر با 760/0 و همبستگی دونیمه 702/0 بود. این یافته‌ها حاکی از ضریب همسانی درونی مطلوب برای مقیاس ساده‌لوحی است. پس از تعیین ابعاد مقیاس نتایج آلفای کرونباخ برای کل آزمون 95/0، برای خرده مقیاس متقاعدکننده 90/0، برای خرده مقیاس اعتماد 89/0، برای خرده مقیاس خوش‌خیالی 79/0 و برای خرده مقیاس کم‌رویی 75/0 بودنتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده این است که نسخه فارسی مقیاس ساده‌لوحی از روایی و پایایی لازم برخوردار است و می‌توان از آن به‌عنوان ابزاری مطلوب جهت ارزیابی ساده‌لوحی در اصفهان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of the Persian version of gullibility scale

نویسندگان [English]

  • Ali Torkashvand 1
  • Fatemeh Khonsari 2
  • Amir Ghamarani 3
1 Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, University of Isfahan, Isfahan, Iran .
2 P.H.D Student of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Department of Psychology of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

For this purpose, the present study was formed with the aim of building and standardizing the gullibility personality questionnaire. the present study was of standardization and validation type, which was carried out in 1401 solar year in Isfahan city. The research tool included a 35-question gullibility scale,that had 35 Two questions were removed from it due to their contradiction with iranian culture The statistical population included all students who were studying in the university of Isfahan and Isfahan university of medical sciences in the 1400-1401 academic year the findings indicated the identification of four dimensions of persuasiveness, shyness, credulity and trust. The split-half coefficient for the first half of the data (17 questions) was equal to 0.795 and for the second half of the data (16 questions) was equal to 0.760 and, the correlation between the two halves was 0.702. These findings indicate the internal consistency reliability coefficient for the gullibility scale. After determining the dimensions of the scale, cronbach's alpha was 0.95 for the whole test, 0.90 for the persuasiveness subscale, 0.89 for the trust subscale, 0.79 for the credulity subscale, and 0.75 for the shyness subscale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gullibility
  • Scale
  • Validity
  • Reliability
  • Isfahan