جنسیت و هویت زنانه در ترانه های امروز ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان‌شناسی، گروه زبان‌شناسی، دانشکدۀ زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

این پژوهش به هدف بررسی مقوله جنسیت و برساخت هویت زنانه در ترانه‌های عاشقانه امروز ایران انجام شد. ترانه بعنوان رسانه ای با مضامین فرهنگی، در جامعه ایرانیان نیز مخاطب گسترده‌ای دارد و از آنجایی که نسل جوان مصرف‌کنندۀ اصلی موسیقی روز و ترانه‌‌های عاشقانه هستند، تحت تأثیر مفاهیم جنسیتی و چارچوب نقشی زن و مرد در ترانه واقع‌ می‌شوند. دراین مطالعه با اتخاذ روش کِیفی، بر تحلیل محتوای ترانه‌ها تمرکز شد تا مولفه‌هایی که هویت و نقش جنسیتی زنانه را بر می‌تابد شناسایی و بررسی شوند. به منظور تحلیل محتوای ترانه‌ها از میان آثار پرشماری که به خوانندگان مرد تعلق دارد، بر آثار پرمخاطب‌‌تر پنج سالِ اخیر تمرکز شد که جامعه آماری این تحقیق را تشکیل داد و نهایتاً پنجاه ترانه بعنوان نمونه آماری انتخاب شد. تحلیل‌ها نشان داد موضوعیت زن در ترانه‌ها‌ که حاکی از عشق و دلبستگی مرد به زن هستند‌، ‌با سه نقش جنسیتی برای زن برساخت می‌شود: 1- منفعل، تحت سلطه، 2 -ابژه جنسی و عشوه‌گر، 3 -بی‌تعهد، غیرقابل‌اتکا. نتایج گویای آن بود که در روایت جنسیت زنانه در این ترانه‌ها، کنش آگاهانه، قدرت و آزادی برای زن متصور نیست و بازنمایی هویت زنانه، مصداق برساختی است که با گفتمانی هژمونیک و مردسالار همسویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender & Feminine Identity in Present Songs of Iran

نویسنده [English]

  • Marjan Daneshvar Kashkooli
Department of Linguistics, Faculty of Foreign Languages, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at investigating gender and construction of feminine identity in present love songs of Iran. Songs ,major artifact of media with cultural impacts,, naturally win the attention of a huge audience in society. The young generation and adolescents are considered as the main consumers of pop music and particularly love songs who are influenced by gender concepts and male-female roles framework embedded in the lyrics. The present investigation took a qualitative approach to conduct a content analysis of the song. From among plenty of tracks in the market, which are all sung by male singers according to governmental rules, the statistical society constructed the songs released in the last five years, and a collection of 50 songs were selected from tracks of more famous singers. Analysis of the the studied sample of love songs in terms of feminine identity pointed to the construction of gender with three main roles:1. Passive, under control, 2. Sexual object and seductive, 3. Unfaithful and irresponsible. The results indicated that feminine gender construction had no sign of conscious act, power, and free choice on the part of the females, and this was a representation of femininity along the hegemony of a patriotic discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Identity
  • Media Psychology
  • Gender
  • Music