رابطه بین پیوند والدینی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره‎های ناسازگار اولیه با نقش میانجی تنظیم هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی و عمومی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین پیوند والدینی و طرحواره‎های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل با نقش میانجی تنظیم هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ گردآوری داده‌ها توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دولتی در محدوده سنی 18 تا 35 سال شهر تهران در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آنان نمونه‎ای به حجم 316 نفر از دانشگاه‎های علامه طباطبایی تهران و شهید بهشتی تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‎های پیوند والدینی – فرم مادر (PBI)، طرحواره‎های یانگ (YSQ-SF) و تنظیم هیجانی (ERQ) بود. برای تحلیل داده‎ها از نرم افزار‎های SPSS و LISREL استفاده شد. یافته‎ها: نتایج نشان داد بین پیوند والدینی و حوزه خودگردانی و عملکرد مختل طرحواره‎های ناسازگار اولیه رابطه معنادار وجود دارد و فرونشانی هیجانی که یک راهبرد نامناسب تنظیم هیجانی است در این رابطه نقش میانجی داشت. (05/0P <). نتیجه گیری: پیوند ضعیف میان مادر و کودک چه به صورت مستقیم و چه به واسطه فرونشانی هیجانی، در بزرگسالی با به کار گیری طرحواره‎های ناسازگار اولیه در حوزه خودگردانی و عملکرد مختل رابطه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Parental Bonding and the Impaired Autonomy and Performance Domain of Early Maladaptive Schemas with the Mediating Role of Emotion Regulation

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Akbari 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Mahdi Khanjani 3
1 Department of Clinical and General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Allameh-Tabataba'i, Tehran, Iran.
2 Department of Clinical and General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Allameh-Tabataba'i, Tehran, Iran.
3 3. Department of Clinical and General Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Allameh-Tabataba'i, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: the aim of this study was to determine the relationship between parental bonding and the impaired autonomy and performance domain of early maladaptive schemas mediated by emotion regulation. Method: The research method was fundamental in purpose and Descriptive - Correlation data collection. The statistical population of the study included national University students in the age range of 18 to 35 years in Tehran in the academic year of 1399-1400, which 316 of students from Allameh Tabataba'i University and Shahid Beheshti University were selected by available sampling method. The research tools included Parker Parental Bonding Questionnaire (PBI), Young Schemas (YSQ-SF) and Emotion Regulation (ERQ). SPSS and LISREL software were used for data analysis. Results: the results showed that there is a significant relationship between parental bonding and the impaired autonomy and performance domain of early maladaptive schemas and expressive suppression, which is an inappropriate strategy of emotion regulation, has a mediating role in this relationship. (Ps <0.05). Conclusion: The weak bond between mother and child, both directly and through the mediation of expressive suppression, is associated with using early maladaptive schemas in autonomy and performance domain in adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "parental bonding"
  • "early maladaptive schemas"
  • "impaired autonomy and performance"
  • "emotion regulation"