ارزیابی مدل خودکارآمدی وزن بر اساس نگرانی از تصویر بدن و پریشانی روان‌‌شناختی با میانجی‌گری باور هسته‌‌ای خوردن در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی باور هسته‌‌ای خوردن در ارتباط بین نگرانی از تصویر بدن و پریشانی روان‌‌‌شناختی با خودکارآمدی وزن در زنان مبنلا به چاقی انجام شد.روش پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان دارای BMI≥25 بودند که در سال 1400 به مراکز درمانی چاقی مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش 429 زن مبتلا به اضافه‌‌وزن و چاق بود که به روش نمونه‌‌‌گیری داوطلبانه انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌‌ها از پرسشنامه باورهای اختلال خوردن، پرسشنامه نگرانی از تصویر بدن، پرسشنامه پریشانی روان‌‌‌شناختی، پرسشنامه خودکارآمدی وزن استفاده شد. داده‌‌‌ها با استفاده از آزمون‌‌‌های ضریب همبستگی پیرسون و فن معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزار AMOS24 مورد تحلیل قرار گرفت. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد اثر مستقیم پریشانی روان‌‌‌شناختی، نگرانی از تصویربدنی و باورهسته‌‌ای با خودکارآمدی معنادار بود (01/0P<). همچنین، اثرغیرمستقیم پریشانی روان‌‌‌شناختی و نگرانی از تصویر بدنی با میانجیگری باورهسته‌ای خوردن معنادار بود (05/0P<). بنابر نتایج بدست آمده پریشانی روان‌‌‌شناختی و نگرانی از تصویر بدنی با واسطه باور هسته‌‌‌ای توان تبیین خودکارآمدی را در زنان مبتلا به چاقی دارند. بنابراین، وجود آموزش مدیریت هیجان و راهبردهای کارآمد شناختی می‌‌‌تواند آسیب‌پذیری سطوح خودکارآمدی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Weight Self-Efficacy Model Based on Body Image Concern and Psychological Distress with the Mediation of the Core Belief of Eating in Overweight Women

نویسندگان [English]

  • Gita Alipour 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Bahman Akbari 3
1 1.Department Of psychology, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
2 Faculty of Literature and Humanities, Univercity of Guilan, Rasht, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The Present Study Was Conducted with the Aim of Investigating the Mediating Role of Eating Core Belief in the Relationship Between Body Image Concern and Psychological Distress with Weight Self-Efficacy in Obese Women.The Research Method Was Applied and Correlational. The Statistical Population Included all Women With BMI≥25 Who Had Referred to Obesity Treatment Centers in 2022. The Research Sample Was 429 Overweight and Obese Women Who Were Selected by Voluntary Sampling. To Collect Data, Eating Disorder Beliefs Questionnaire, Body Image Concern Questionnaire, Psychological Distress Questionnaire, and Weight Self-Efficacy Questionnaire Were Used. The Data Were Analyzed Using Pearson's Correlation Coefficient and Bootstrap Tests and Using AMOS24 Software.The Proposed Model Had a Good Fit. The Results of the Research Showed that the Direct Effect of Psychological Distress, Concern about Body Image and Core Belief with Self-Efficacy Was Significant. Also, the Indirect Effect of Psychological Distress and Concern about Body Image With the Mediation of Eating Core Beliefs Was Significant.According to the Obtained Results, Psychological Distress and Concern about Body Image Through Core Belief Can Explain Self-Efficacy in Obese Women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body Image
  • Eating Core Belief
  • Obesity
  • Psychological Distress
  • Weight Self-Efficacy