تأثیر تمرینات کارکردی بر عملکرد شناختی (حافظه کاری) و مؤلفه های سلامت روان مردان سالمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر یک دوره تمرین فانکشنال بر عملکرد شناختی و سلامت روان مردان سالمند انجام شد. در این تحقیق 30 سالمند مرد بطور داوطلبانه مشارکت داشتند که به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برای ارزیابی نمونه ها از پرسشنامه آمادگی فعالیت بدنی (PARQ)، آزمون مختصر وضعیت روانی – شناختی (MMSE)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و آزمون حافظه کاری (WMS) استفاده شد. در فرایند اجرای تحقیق، گروه تجربی به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) پروتکل تمرینی مربوطه را اجرا نمودند. در پایان جلسات تمرین، از هر دو گروه تجربی و کنترل پس آزمون اخذ شد. نتایج نشان داد تمرینات کارکردی تاثیر معنی داری بر عملکرد شناختی (P=0/001)، و مؤلفه های سلامت روان (P<0/05) گروه تجربی داشت اما در گروه کنترل تغییرات معنی دار نبود. همچنین نتایج آزمون t مستقل بیانگر تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات سلامت عمومی روان گروه کنترل و تجربی پس از مداخله تمرینی بود (P<0/05). با توجه به یافته ها، تمرینات کارکردی بر عملکرد شناختی و سلامت عمومی روان سالمندان تأثیر مثبتی دارد و به کارگیری این تمرینات در روند کار با سالمندان و مداخلات حرکتی آنان مهم و حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a functional training on the cognitive functions (working memory) and mental health components of healthy elderly men

نویسندگان [English]

  • Farshid Tahmasbi 1
  • Sayed Kavos Salehi 2
  • Sima Sina 3
1 Department of motor behavior, Faculty of Sports Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Department of Motor Behavior, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
3 Department of motor behavior, Faculty of Sports Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects of functional training on the cognitive function and psychological components of healthy elderly men. In this study, a total of 30 subjects participated voluntarily and were divided into an experimental group (n = 15) and a control group (n = 15). Physical Activity Readiness Questionnaire (PARQ), Mini Mental State Examination (MMSE), General Health Questionnaire (GHQ) and Working Memory Test (WMS) were used to evaluate the samples. The experimental group performed the relevant exercise protocol for 6 weeks (3 sessions of 45 minutes per week). After which, both groups underwent a post-test (WMS test and assessment mental health components). The results indicated that functional training had a significant effect on cognitive function (P = 0.001) and mental health components (P<0.05) in the experimental group, but not in the control group. Also, the results of independent t-test indicated a significant difference between the mean scores of general mental health in the experimental and control groups after the intervention (P < 0.05). Based on these findings, functional training has a positive effect on cognitive function and general mental health of elderly and paying attention to these exercises in interventions for elderly is important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional Training
  • General Health
  • Elderly
  • Cognitive function