اثربخشی آموزش ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دارای سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

2 استادیار، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

3 استادیار، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر الگوهای ارتباطی زنان متأهل دارای سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی بود. این پژوهش کاربردی از نوع آزمایشی با طرح عاملی 2×2 پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانشجویان زن متأهل دانشگاه بجنورد در سال تحصیلی 1399-1398 است که داوطلب شرکت در پژوهش بودند. از این جامعه 40 نفر که سبک دلبستگی ناایمن داشتند و نمرۀ بالایی در پرسشنامۀ الگوهای ارتباطی کسب کرده بودند، به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل جایگزین شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ الگوهای ارتباطی (CPQ) استفاده شد. مداخله، برنامۀ آموزش ماتریکس ACT بود که در 8 جلسۀ 120 دقیقه‌ای به صورت گروهی اجرا شد. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری در نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شد. نتایج نشان داد ماتریکس ACT بر افزایش الگوی ارتباطی سازنده (001/0p<) و کاهش الگوهای اجتنابی و متوقع/ کناره‌گیر تأثیر معنی‌داری دارد (001/0p<)، اما سبک‌ دلبستگی و تعامل آن‌ با مداخله بر الگوهای ارتباطی تأثیر معنی‌داری ندارد (05/0p>). بنابراین می‌توان از مداخلۀ برنامۀ آموزش ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهبود الگوهای ارتباطی زنان متأهل استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Matrix on Communication Patterns of Married Women with avoidance and anxiety attachment style

نویسندگان [English]

  • Shayesteh Jangi Roodi 1
  • Ahmad Heydarnia 2
  • Hadi Abbassi 3
1 Department of Educational Sciences and Counselling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Department of Educational Sciences and Counseling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
3 Department of Educational Sciences and Counselling, Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy matrix training on communication patterns of married women with avoidance and anxiety attachment style. The population of the study was all female students of University of Bojnord. The sample of the study consisted of 40 subjects who met the inclusion criteria and were randomly assigned into two experimental groups and two control groups. The instrument was Christensen and Sullaway's Communication Patterns Questionnaire (CPQ) that was completed by the subjects before and after the intervention. The data were analyzed using multivariate analysis of variance. The findings indicated that acceptance and commitment therapy matrix affected communication patterns by increasing constructive communication pattern (P<0.001) as well as by decreasing avoidance and demand/withdraw patterns (P<0.001). However, attachment style did not show a significant effect on communication patterns either alone or in interaction with intervention (P>0.05). According to the research findings, the acceptance and commitment therapy matrix can be used to improve communication patterns of married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy Matrix
  • Communication Patterns
  • Attachment Style
  • Married Women