واکاوی مشکلات زنان دارای همسر جانباز و بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر مشکلات روانشناختی-زناشویی آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشیار، گروه مشاوره، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 استاد، گروه مشاوره، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر واکاوی مشکلات زنان دارای همسر جانباز و بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر مشکلات روانشناختی-زناشویی آنها بود. روش: روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی و شامل دو مرحله کیفی و کمی بود. جامعه آماری شامل تمام زنان دارای همسر جانباز در مناطق 13 و 14 تهران در سال 1399 بودند. در مرحله‌ی کیفی 19 نفر از زنان دارای همسر جانباز با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل مضمون در ابعاد روان‌شناختی-زناشویی منجر به شناسایی 7 مضمون (اضطراب، افسردگی، خستگی و ناتوانی، تحریک‌پذیری و پرخاشگری، احساس تنهایی، نارضایتمندی از زندگی و تعارض زناشویی) شد. بر مبنای این مولفه‌ها، پرسشنامه مشکلات روانشناختی-زناشویی زنان دارای همسر جانباز طراحی شد. یافته‌ها: زنان دارای همسر جانباز مشکلاتی را در ابعاد روانشناختی، زناشویی، جسمانی، اجتماعی، و اقتصادی تجربه می‌کنند. پرسشنامهء مشکلات روانشناختی- زناشویی زنان دارای همسر جانباز از ویژگی‌های روانسنجی مطلوبی برخوردار بود. همچنین درمان مبتنی بر شفقت در تمام ابعاد روان‌شناختی- زناشویی مشکلات زنان دارای همسر جانباز موثر بوده و منجر به کاهش مشکلات شده بود. نتیجه‌گیری:درمانگران با اتخاذ روش‌ مطالعات ترکیبی و ساخت ابزار و انتخاب درمان مناسب، می‌توانند به بررسی و کاهش مشکلات روانشناختی-زناشویی زنان دارای همسر جانباز در جلسات مشاوره بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the problems of women with veteran spouses and Examining the effectiveness of Compassion-focused therapy on their psychological-marital problems

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadi 1
  • Ali Rezaeisharif 2
  • Ali Sheykholeslami 3
  • Hosein Ghamari -Givi 4
1 Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran.
2 Department of counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran.
3 Department of counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the problems of women with a veteran spouse and Examining the effectiveness of Compassion-focused therapy on their psychological-marital problems. Method: The research had an exploratory mixed-method design and included both qualitative and quantitative phases. The statistical population of the study included all women with veteran spouses in 13th and 14th districts of Tehran in 1399. In the qualitative stage, 19 women with veteran wives were selected by purposive sampling and interviewed. Thematic analysis in the psychological-marital dimensions led to the identification of 7 themes (anxiety, depression, fatigue and disability, irritability and aggression, loneliness, life dissatisfaction and marital conflict). Findings: women with veteran spouse’s experience problems in psychological, marital, physical, social and economic dimensions. The psychological-marital problems of women with a veteran spouse questionnaire had desirable psychometric properties. Also, Compassion-focused therapy was effective in all psychological-marital dimensions of the problems of women with a veteran spouse and led to a reduction of problems. Conclusion: In future research, therapists can study and reduce the psychological-marital problems of women with a veteran spouse in counseling sessions by adopting the method of combined studies and making tools and appropriate treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Veterans
  • Psychological-Marital problems
  • Mixed-Method
  • Compassion-focused therapy