شناسایی فرآیند یاددهی-یادگیری در بستر الکترونیک دانشگاه تهران: یک مطالعه پدیدارشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پسادکتری روان‌شناسی، دانشکدۀ پرستاری و روان‌درمانی، دانشگاه شهر دوبلین، دوبلین، ایرلند.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف مطالعه حاضر، شناسایی معیارها و مؤلفه‌های فرآیند یاددهی- یادگیری در بستر الکترونیک در دانشگاه تهران است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسانه توصیفی انجام شده است. تعداد 18 نفر از دانشجویان و 25 نفر از مدرسان دانشگاه تهران در سال 1401 به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند و به مصاحبه نیمه‌ساختاریافته پاسخ دادند. سؤالات مبتنی بر چهارچوب نظری پژوهش، در سه مرحله طراحی و تصحیح شد. همچنین داده‌ها با استفاده از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی تجزیه‌وتحلیل شدند. مؤلفه‌های بیان شده توسط شرکت‌کنندگان را می‌توان در سه محور نهادی، تکنولوژی و پداگوژی دسته‌بندی کرد که مهم‌ترین آن‌ها مضامین پداگوژی (علم و هنر یاددهی- یادگیری) است. نتایج پژوهش نشان داد، تجربه‌ها و مهارت‌های دانشجویان و مدرسان در یاددهی- یادگیری در کنار محتوای خوب و حمایت‌های دانشگاهی و فنی، می‌تواند فرآیند یاددهی- یادگیری را بسیار تسهیل کند. عدم آگاهی افراد حاضر در فرآیند، این فرآیند را به‌کندی و نادرستی پیش می‌برد و باعث نارضایتی خواهد شد؛ بنابراین در بهبود فرآیند یاددهی- یادگیری در بستر الکترونیک دانشگاه تهران، نیاز است آگاه‌سازی افراد و محتوای مناسب به همراه زمینه‌سازی مناسب فنی و نهادی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Teaching-Learning Process in Electronic Platform of Tehran University: A Phenomenological Study

نویسندگان [English]

  • Razieh Safarifard 1
  • Masoud Lavasani 2
  • Elaheh Hejazi 2
  • Fatemeh Narenji Thani 3
1 Department of Psychology, Faculty of Nursing, Psychotherapy and Community Health, Dublin City University, Dublin, Ireland.
2 Department of Educational Psychology and counselling, Faculty of Psychology and Educational Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Administration, Faculty of Psychology and Educational Sciences Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to identify the teaching and learning process elements in the electronic platform at the University of Tehran. Using a descriptive phenomenological qualitative research method, 18 students and 25 lecturers at the University of Tehran in 1401 were selected by target sampling interviewed for a semi-structured interview. The questions were designed and corrected based on the theoretical framework of the research in three stages. Also, the data were analyzed by using the seven-step Colaizzi method. The components expressed by the participants can be categorized into three institutional, technological, and pedagogical fields; the most important field is pedagogy (science and art of teaching-learning). Overall, the research finding showed that the experiences and skills of students and lecturers in teaching and learning, along with good content and intuitional and technical support, can facilitate the teaching-learning process. Having not enough knowledge of the teaching-learning process can make it slow and wrong, and can cause dissatisfaction slowness and inaccuracy, and will cause dissatisfaction. So, to improve the teaching-learning process in the electronic platform at the University of Tehran needs to be aware of people, appropriate content, and tools for proper technical and institutional background.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching-learning process
  • E-learning
  • higher education
  • phenomenology
  • University of Tehran