تأثیر آموزش سرمایه روان شناختی بر التزام و هیجان های مثبت تحصیلی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی‌، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش سرمایه روان­شناختی بر التزام و هیجان­های مثبت تحصیلی دانش­آموزان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه­ی آماری پژوهش شامل کلیه دانش­آموزان پسر مقطع اول متوسطه شهر بندر امام خمینی در شش ماهه دوم سال 1401 بود. در این پژوهش60 دانش­آموز با روش نمونه­گیری تصادفی چندمرحله­ای انتخاب و با جایگزینی تصادفی در دو گروه­ آزمایش و گواه (هر گروه 30 دانش­آموز) قرار داده شدند. گروه آزمایش آموزش سرمایه روان­شناختی را به­مدت 10 جلسه 90 دقیقه­­ای و هر هفته 1 جلسه دریافت کردند. پرسشنامه­های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه­های التزام تحصیلی(AES) و پرسشنامه هیجان­های پیشرفت (AEQ) بود. داده­ها به­شیوه تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تک­متغیری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-25 تجزیه­ و تحلیل شد. یافته ها نشان داد آموزش سرمایه روان­شناختی بر التزام و هیجان­های مثبت تحصیلی دانش­آموزان تأثیر معنادار داشته است (01/0p<). ولی بر لذت از یاذگیری معنادار نبود) 152/0p>). بر اساس یافته های پژوهش آموزش سرمایه روان­شناختی با بهره­گیری از مؤلفه­های امید، خوش­بینی، خودکارآمدی و تاب­آوری می­تواند به­عنوان مداخله­ای کارآمد برای افزایش التزام تحصیلی و هیجان­های مثبت تحصیلی دانش­آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Psychological Capital Training on Students' Academic Engagement and Positive Emotions

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Besharati Pour 1
  • Alireza Hajiyakhchali 2
  • Manigah Shehni Yailagh Shehni Yailagh 3
  • Gholamhossien Maktabi 4
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to determine the effect of psychological capital training on students’ academic engagement and positive emotions. The method of this experimental research was the design of a pretest-postest and control group. The research's statistical population included all the middle school male students at Bandar-e Emam Khomeyni city in the second half of 2022. The 60 students in this study were chosen by multistage random sampling and located by random assignment into experimental and control groups) each group 30 students (. The experimental group received psychological capital education for 90 minutes once a week for ten sessions. The study included the academic engagement questionnaire (AES) and the achievement emotions questionnaire (AEQ). The resulting data were analyzed with multivariate and univariate ANCOVA using SPSS-25 software; the outcomes showed that training psychological capital has a significant effect on the engagement and positive academic emotions of students (p<0.01). But the effect of this educational intervention on the emotion of learning enjoyment was not statistically significant (p>0.152). According to the findings of present study, it could be concluded that training psychological capital by using hope, optimism, self-efficacy, and resilience training could be considered an effective intervention for increasing academic engagement and positive academic emotions in students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Engagement
  • Academic Positive Emotions
  • Psychological Capital