اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا پورحسین

روانشناسی دانشیار گروه روانشناسی

profile.ut.ac.ir/~prhosein
japrut.ac.ir
61117485
0000-0003-3615-467X

h-index: 8  

سردبیر

دکتر رضا رستمی

روانشناسی بالینی- روانپزشک استاد گروه روان شناسی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

profile.ut.ac.ir/en/~rrostami
japrut.ac.ir
0000-0001-9318-108X

h-index: 25  

دبیر تخصصی

دکتر زهرا نقش

هیأت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/fa/~z.naghsh
z.naghshut.ac.ir
0000-0001-6065-7838

h-index: 8  

مدیر داخلی

زهرا فیض آبادی

روانشناسی کارشناس مطالعات و پژوهش مؤسسه روانشناسی و علوم تربیتی

japrut.ac.ir
61117492

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه حجازی موغاری

دانشیار، گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~ehejazi
ehejaziut.ac.ir
0000-0003-3032-5554

h-index: 22  

دکتر محمد خدایاری فرد

روانشناسی استاد بازنشسته، گروه مشاوره . روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~khodayar
khodayarut.ac.ir
0000-0002-2878-4324

h-index: 16  

دکتر کیومرث بشلیده

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

k.beshlidescu.ac.ir
0000-0002-5519-4792

h-index: 10  

دکتر عذرا اعتمادی

مشاوره استاد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، ایران

scholar.google.com/citations?hl=en&user=ebOacwgAAAAJ
o.etemadiedu.ui.ac.ir
0000-0003-4767-6705

h-index: 18  

دکتر عباس رحیمی نژاد

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

psyedu.ut.ac.ir/~arahimi
arahimiut.ac.ir
61117429
0000-0001-5882-2996

h-index: 11  

دکتر خدامراد مومنی

روانشناسی دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

soc.razi.ac.ir/~kh.momeni/home
kh.momenirazi.ac.ir
0000-0001-5129-2451

h-index: 18  

دکتر شهروز نعمتی

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

psychology.tabrizu.ac.ir/fa/page/5978/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
sh.nematitabrizu.ac.ir
0000-0001-6898-9749

h-index: 6  

دکتر علی فتحی آشتیانی

روانشناسی گروه روانشناسی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری،
دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

isid.research.ac.ir/Ali_Fathiashtiani
afa1337gmail.com
0000-0001-6439-0560

h-index: 28  

دکتر فریبرز درتاج

روانشناسی تربیتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

aris.atu.ac.ir/dortaj
japrut.ac.ir
0000-0002-9186-2196

h-index: 12  

دکتر نیما قربانی

روانشناسی استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~nghorbani
nghorbaniut.ac.ir

h-index: 32  

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

روانشناسی دانشگاه تهران، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی

profile.ut.ac.ir/~lavasani
lavasaniut.ac.ir
0000-0003-0958-1027

h-index: 26  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر رضا کرمی نوری

روانشناسی استاد دانشگاه اوربرو سوئد

www.oru.se/english/employee/reza_kormi-nouri#:~:text=Reza%20Kormi%2DNouri%20is%20professor,%C3%96rebro%20University%20since%20October%202005.
reza.kormi-nourioru.se
0000-0002-9862-3032

نعمت الله جعفری

روانپزشک Experimental and Clinical Neurosciences Laboratory
University of Poitiers

www.univ-poitiers.fr/membres/nematollah-jaafari/
nemat.jaafarich-poitiers.fr

دکتر محمد نورمن مسرک

فناوری اطلاعات استاد دانشکده فناوری اطلاعات دانشگاه UiTM مالزی

fim.uitm.edu.my/index.php/component/content/article/10-news-events/317-setinggi-tinggi-tahniah-prof-dr-ts-noorman-masrek
mnoormanuitm.edu.my
0000-0002-2730-5555

h-index: 25