پژوهش های کاربردی روانشناختی (JAPR) - واژه نامه اختصاصی