مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52268

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سلامت روانی و حرمت ­خود آشکار و پنهان با اضطراب امتحان، و همچنین بررسی وضعیت سلامت روانی، حرمت خود و اضطراب امتحان میان دانش ­آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی بود. تعداد 112 دانش­ آموز پسر مدرسه استعدادهای درخشان و 96 دانش­ آموز پسر مدرسه عادی در خراسان رضوی به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. ابتدا جهت سنجش اضطراب امتحان، سلامت روانی و حرمت ­خود آشکار، شرکت­ کنندگان به سه مقیاسِ اضطراب امتحان (TAS)، سلامت عمومی-12 (GHQ-12) و حرمت ­خود پپ (PSES) پاسخ دادند. در مرحله بعد نیز برای بررسی حرمت ­خود پنهان، از آن‌ ها با استفاده از یک نرم­ افزار رایانه­ ای، آزمون تداعی پنهان (IAT) به عمل آمد. نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان با حرمت­ خود آشکار و سلامت روانی دانش­ آموزان همبستگی منفی وجود داشت. بین اضطراب امتحان و حرمت­ خود پنهان دانش­ آموزان رابطه معناداری دیده نشد. علاوه بر این، بین اضطراب امتحان دانش ­آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد. مشکلات روانشناختی (شامل اضطراب و افسردگی و فقدان اطمینان) دانش ­آموزان مدرسه استعدادهای درخشان از دانش ­آموزان مدرسه عادی کم تر بود و حرمت خود بالاتری را نیز گزارش دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که محیط تحصیلی و اجتماعی دانش ‌آموزان در تعیین میزان سلامت روانی و ابعاد مختلف حرمت خود آن‌ ها و غلبه بر چالش­ های تحصیلی و از این­ رو، کاهش اضطراب امتحان آن‌ ها با اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Components of Mental Health and Test Anxiety in Talented and Normal Schools Students

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between test anxiety with mental health and implicit-explicit self esteem. The comparison of these constructs between talented and normal schools students was assessed as well.  112 talented school male students and 96 normal school male students from Khorasan Razavi were selected by convenience sampling and completed the package of instruments including: Test Anxiety Scale (TAS; carver & shyer, 1981), General Health Questionnaire-12 (GHQ-12; Goldberg, 1972), Pope Self-Esteem Scale (PSES; Pope, 1989) and Implicit Association Test (IAT; Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998). Results showed a negative association between explicit self-esteem and mental health with test anxiety, but no significant association for test anxiety and implicit self-esteem. In addition, there was no significant difference between two schools in test anxiety and implicit self-esteem. But the mental health of talented school students was higher than the mental health of normal school students. The findings of this study showed that the academic and social context of students is essential for determination of their level of mental health and self-esteem and dominance on academic challenge and hence, reduce their test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Test Anxiety
  • Mental Health
  • Explicit Self-esteem
  • Implicit self-esteem