دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-194