اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52287

چکیده

اولویت‌بندی اهداف، سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی از جمله مفاهیمی ‌هستند که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه نسبت اولویت‌بندی اهداف دانشجویان و رابطه آن با سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی آن‌ها بود. نمونه شامل 216 نفر (120 دختر، 96 پسر) از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند. پرسشنامه‌های اهداف و آرزوها (GAQ)، سلامت روانی (GHQ) و باورهای غیرمنطقی (4IBFA) توسط دانشجویان تکمیل شد. آزمون خی‌دو نشان داد که بین اولویت اول اهداف کل دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد این تفاوت معنادار نبود. همچنین نتایج تحلیل واریانس نشان داد که بین اولویت‌بندی اهداف و نمره کلی مقیاس سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی رابطه معناداری وجود ندارد، اما در مؤلفه‌های نشانه‌های افسردگی و درماندگی در برابر تغییر بین دانشجویان با اولویت‌بندی اهداف متفاوت، تفاوت معنادار وجود داشت. با توجه به میانگین داده‌ها کسانی که اهداف خودبرتری را در اولویت قرار داده‌اند از لحاظ سلامت روانی و باورهای غیرمنطقی بهتر از کسانی هستند که اولویت آن‌ها مربوط به اهداف فیزیکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Goals Prioritization, Mental Health and Irrational Beliefs of the Students

چکیده [English]

goals prioritization, mental health and irrational beliefs are concept much discussed nowadays. This study aims to compare the goals prioritization of the students and its relation to mental health and irrational beliefs. This study was designed and completed descriptively. The sample included 216 students of AllamehTabatabai University. Students completed the Goals and Aspirations, Mental Health and Irrational Beliefs questionnaires.Although there was no significant difference between the goals prioritization and total scale of mental health and irrational beliefs and just in the symptoms of depression and helplessness against the change subscales differences were significant and the number of people who had given priority to the physical goals, were significantly more than other people. According to the mean of data in terms of mental health and the irrational beliefs, people who had given priority to the self superiority goals, are better than those of their priorities is related to physical goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • beliefs
  • Goal
  • Health