ساختار عاملی و ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52307

چکیده

مقیاس نشانگان اضطراب درد PASS-20  برای سنجش ترس و اضطراب افراد مبتلا به انواع درد مزمن توسط مک کراکن و دیهینگرا (2002) منتشر شده است. این مقیاس نسخه کوتاه از نسخه چهل سوالی توسعه یافته در سال 1992 است. هدف از مطالعه حاضر وارسی ساختار عاملی مقیاس و نیز رواسازی آن بود. به این منظور، مقیاس PASS-20 به همراه مقیاس های DASS-21، ترس از حرکت تمپا، فاجعه آمیزی درد، خودکارآمدی درد و رفتار درد در بین 310  نفر از کارگران سانحه دیده شغلی یک واحد تولیدی بزرگ پس از یک هفته (بطور متوسط) از سانحه شغلی اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی مولفه های اصلی با چرخش متمایل ساختار سه عاملی را با 30/55 درصد از تبیین واریانس آشکار کرد. عامل ها به ترتیب فرار-اجتناب، ترس از درد و نشانگان جسمی نامیده شد. تحلیل عاملی تائیدی شاخص های نیکویی برازش مناسب تری برای ساختار سه عاملی در مقابل ساختار چهار عاملی نسخه اصلی و ساختار تک عاملی نشان داد. روایی همگرا مقیاس با مقیاس های افسردگی و اضطراب، ترس از حرکت، فاجعه آمیزی درد و رفتار درد از نظری آماری معنی دار بود. وارسی روایی واگرای مقیاس با خودکارآمدی درد نشانگر همبستگی منفی معنی داری بود. در مجموع مقیاس دارای خصوصیات روانسنجی مناسبی برای سنجش اضطراب درد با اهداف درمانی و پژوهشی در بین افراد جامعه ایرانی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factorial structure and psychometric properties of The Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20)

چکیده [English]

The Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20) has been developed as a general measure of anxiety and fear in individuals with various chronic pain disorders by McCracken and Dhingra (2002). Short-Form scale of PASS-20 has been extracted from 40 items of DASS which published in 1992. This study aimed (1) to examine the factor structure of a Persian language version of the PASS-20 (IRPASS-20); (2) to examine reliability and construct validity of the IRPASS-20. With regard this objective, Persian version of PASS-20 along with The Tampa scale for Kinesiophobia TSK scale, pain catastrophizing scale (PCS), depression and anxiety scales of DASS-21, pain self-efficacy beliefs and pain behavior questionnaire administrated amongst 310 injured worker at a big industrial company. A result of exploratory factor analysis with maximum likelihood extraction method and oblimin rotation has been showed a three factorial solation with 55.3 percentage of variance. Confirmatory factor analyses showed that all the three-factor solutions tested met the minimum acceptable fit criterion. The results of correlation analysis among PASS-20 and its subscales TSK scale, PCS, scales of DASS-21, pain self-efficacy beliefs and pain behavior questionnaire support both the convergent and divergent validity. The findings provide preliminary support for the reliability and validity of the IRPASS-20.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain-related anxiety
  • PASS-20
  • chronic pain
  • factor analysis and injured worker