اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک: گزارش معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اختلال سلوک الگوی پایدار و تکراری از تعرض به حقوق دیگران یا قوانین اجتماعی است. اختلال سلوک یکی از مشکل­ ترین و رایج ترین مسائل بهداشت روانی کودکان و نوجوانان است که در بین آنان بسیار رایج می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش علایم اختلال سلوک دانش‌آموزان مبتلا به اختلال سلوک انجام گرفت. با استفاده ازروش نمونه ­گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای 30 دانش‌آموز طبق پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) (فرم معلم) که نمرات بالای نسبت به دانش‌آموزان دیگر داشتند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایشی در 10 جلسه تحت آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت مقابله با خشم، برقراری ارتباط و شهروند مسوول بودن) قرار گرفتند و گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. پس از اجرای پس آزمون نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش مهارت‌های زندگی برای گروه آزمایش موجب کاهش معنادار علائم اختلال سلوک گردیده است (69/62=F، 001/0P<). نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی می‌تواند به عنوان یک روش مداخله‌ای اثر بخش برای دانش‌آموزان مبتلا به اختلال سلوک در مدارس، مراکز آموزشی و درمانی به کار رود. این نتیجه برای موقعیت‌های آموزشی دارای مضامین کاربردی است و بیان‌کننده آن است که مدارس برای پیشگیری و درمان اختلال سلوک، نیازمند خدمات روانشناسی و مشاوره هستند. این موضوع در برنامه ریزی، تنظیم بودجه و سیاست‌های آموزشی می‌تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Training Life Skills on Decreasing Symptoms of Conduct Disorder: Teacher report

چکیده [English]

Conduct disorder is a repetitive and persistent pattern of behavior in children and adolescents in which the rights of others or basic social rules are violated,that, is one of the most difficult and intractable mental health problems in children and adolescents,that, very common among children and adolescent.So, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on decreasing conduct disorder. From those who had acquired higher scorein Child Symptoms Inventory-4 (CSI-4) (teacher form) 30 students were selected using multistage clustersampling. They were, then, randomly assigned to two groups (experimental and control). The experimental group attended life skills training (coping with violence, interactions and being a responsible citizen) for 10 sessions. The control group did not receive any treatment. After administrating the post-test, the results of ANCOVA revealed that the life skills training significantly decreased the symptoms of the conduct disorder (F=62/69, P < 0.001). The results revealed that life skills training can be employed as an effective method for conduct disordered students in schools and educational and therapeutic centers. This result has implications in systems, and which calls for consoling and psychological services to prevent conduct disorder in schools. This very issue can be useful in planning, budget allocation and educational polices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conduct Disorder
  • life skills
  • Student