تاثیر آموزش شناختی- رفتاری (CBT) بر کمال‌گرایی در یک جمعیت غیر بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر تاثیر آموزش شناختی- رفتاری (CBT) را در کاهش کمال‌گرایی و ابعاد آن در یک نمونه غیر بالینی بررسی می‌کند. این پژوهش یک مطالعه تجربی همراه با انتخاب و گمارش تصادفی آزمودنی‌ها، در گروه‌های آزمایش و کنترل به همراه پیش آزمون، پس آزمون و مطالعه پیگیری است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا بود که ابتدا با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 167 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد پرسشنامه کمال‌گرایی چندبعدی فراست را تکمیل کردند و سپس 30 نفر از دانشجویان که بالاترین نمرات را در مقایسه با سایرین کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند (15 نفر آزمایش و 15 نفر کنترل). گروه آزمایش در یک کارگاه آموزشی شناختی- رفتاری در طی 6 هفته شرکت کردند. در پایان آموزش هر دو گروه آزمایش و کنترل مجددا مورد آزمایش قرار گرفتند. داده‌ها از طریق آزمون t و آزمون اندازه‌گیری‌های مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اجرای مداخله شناختی- رفتاری تفاوت معناداری (0.01 (p< را در کاهش کمال‌گرایی کل، نگرانی از اشتباهات، استانداردهای شخصی و تردید درباره عمل گروه آزمایش موجب شده است. این نتایج در اندازه‌گیری یک ماه بعد ماندگار بود. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، روش آموزش شناختی- رفتاری (CBT) می‌تواند به عنوان روشی کارآمد به منظور کاهش کمال‌گرایی در نمونه‌های غیر بالینی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cognitive behavioral training (CBT) on perfectionism in a non-clinical Population

چکیده [English]

The present study examined the effect of cognitive behavioral training (CBT) in reducing levels of perfectionism and its dimensions in a non-clinical sample. The participants were selected and placed randomly in case and control groups with pre, post, and follow up tests. The population includes all master students in Al-Zahra university that at first, 167 master students were selected by means of cluster sampling and filled out Frost Multi Perfectionism Scale. Thirty  students who got the highest scores were selected and randomly divided into two groups (15 experimental and 15 in control groups). The experimental group participated in workshop series held over 6 weeks. At the end of training, both experimental and control groups had a test again. Data were analyzed by using t test and repeated measures test. The results showed that the cognitive behavioral intervention caused significant reduction (p<0.01) in total perfectionism, concern over mistakes, personal standards, and doubting of action. These results were persistent in a measurement taken one month later. Based upon the results of current research, cognitive behavioral training (CBT) can be used as an efficient way to improve perfectionism in non-clinical population.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral training (CBT)
  • Perfectionism
  • concern over mistakes
  • personal standards
  • doubt about action
  • non-clinical population