رابطه هویت، خودکارآمدی و نیازهای بنیادین با ابعاد سلامت عمومی دانش‌آموزان: یک همبستگی بنیادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پ‍ژوهش حاضر به روش همبستگی و با هدف بررسی نقش هویت، خودکارآمدی و مؤلفه‌های نیازهای بنیادین (عشق، قدرت، بقا، آزادی‌ و تفریح) در ابعاد سلامت عمومی دانش‌آموزان مقطع متوسطه انجام پذیرفت. کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش منطقه طارمِ استان قزوین، جامعه آماری این پژوهش را  تشکیل می‌دهند. گروه نمونه 140 نفراز دانش‌آموزان (70 دختر، 70 پسر ) بودند که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های«نیازهای بنیادینِ دانش‌آموزان (SNS)»، «هویت احمدی»، «خودکارآمدی جروسلم و همکاران» و «پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ» بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری همبستگی بنیادی استفاده شد. نتایج نشان داد که هویت از متغیرهای پیش‌بین و افسردگی از متغیرهای ملاک، بیشترین نقش را در ایجاد اولین همبستگی بنیادی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که از متغیرهای پیش‌بین، تفریح و از متغیرهای ملاک، اختلال در کارکرد اجتماعی، بیشترین نقش را در ایجاد دومین همبستگی بنیادی داشته‌اند. با این توصیف به نظر می‌رسد در رابطه بین این دو مجموعه متغیر، می‌توان یک رابطه بنیادین بین دو ساختار به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relation between Identity, Self efficacy and Basic needs with General Health in Students: A Canonical Correlation

چکیده [English]

The main puropose of this research was to study the role of identity, self-efficacy and components of basic needs(love, power, survival, freedom and fun) in middle class students' physical and mental health. Puplation of this study included all of students (girls and boys) in middle class that lives in Tarem from Ghazvin proviance.140 students, included both girls (70 cases) and boys (70 cases) were selected by accessible sampling method. Samples were answered Student's Need Survey, Identity scale, Self-efficacy and General Health questionnaire. Data analyzed by Simple Pearson’s correlation and multivariate canonical correlation. Results showed that two canonical correlations revealed. In one hand Identity as a basic predictor and depression as a criterion in first set, and the other hands fun as a predictor and social dysfunction as a criterion in second set, revealed as basic elements for students’ physical and mental health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Self-Efficacy
  • Basic needs
  • Physical and Mental Health