اثربخشی درمان‌های خاطره‌پردازی انسجامی و ابزاری در کاهش نشانه‌های افسردگی افراد سالمند مقیم سرای سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شایع‌ترین نوع اختلال روان‌پزشکی در بین سالمندان افسردگی است و میزان آن در بین سالمندان مقیم مراکز سالمندی بیشتر از افرادی است که در جامعه با خانواده زندگی می‌کنند. خاطره‌پردازی مداخله‌ای روانشناختی است برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان و براساس چارچوب نظری انواع مختلفی از خاطره‌پردازی مورد اشاره قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی سودمندی خاطره‌پردازی انسجامی و ابزاری در کاهش نشانه‌های افسردگی سالمندان بود. این پژوهش از نوع آزمایشی، طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. آزمودنی‌های این پژوهش 30 سالمند با حداقل 60 سال سن مقیم آسایشگاه‌های سالمندان بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه، دو گروه آزمایشی (خاطره‌پردازی انسجامی و ابزاری) و گروه کنترل (بحث مسائل اجتماعی) تقسیم شدند. مداخلات به شکلی کوتاه‌مدت و برای هر گروه شامل شش جلسه 90 دقیقه‌ای بود که به صورت هفتگی برگزار شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات آزمون معاینه مختصر وضعیت روانی (MMSE) و پرسشنامه افسردگی سالمندان (GDS) بود. داده‌ها به روش تحلیل واریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل‌ها نشان داد که روش خاطره‌پردازی انسجامی اثربخشی معناداری در کاهش نشانه‌های افسردگی افراد سالمند داشته است. تفاوت معنی‌داری بین روش خاطره‌پردازی ابزاری و گروه کنترل مشاهده نشد. با توجه به یافته‌ها برای کاهش علائم افسردگی در سالمندان در کنار روش‌های دیگر درمانی از روش‌های خاطره­ پردازی انسجامی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of integrative and instrumental reminiscence therapies on depression symptoms reduction of Institutionalized elder adults

چکیده [English]

Depressionis a common symptom in many older adults.The degree  of depression is higher between older adults living  in sanitarium than older adults who live in the society. Reminiscence therapy is a psychological intervention which is specifically designed to address the issues of particular relevance to older adults such as depression. The aim of this study was to examine the therapeutic effectiveness of integrative and instrumental type of reminiscence for the treatment of depression in institutionalized older adults women in Kermanshah. This study was experimental with a pretest -posttest control group design. Institutionalized  older adult’s with mild, moderate to sever symptom constituted the sample. They were randomly assigned into three groups containing two experimental (instrumental and integrative reminiscence) and one  control group(active social group).The intervention were implemented in a short –time group format. Each group was consisted of six sessions . Each session was held 90 minutes weekly. The instrument for collecting  the data was Geriatric Depression Scale (GDP) and Mini Mental State Examination (MMSE). The data was analyzed through Analysis of variance. Analysis of data showed that integrative reminiscence therapy led to significant reduction in symptoms of depression. There was no significant difference between instrumental reminiscence therapy group and control group. Basedonthe findings of this study, it can be concluded that integrative therapy reminiscence can be applied along with current therapies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • older adult
  • reminiscence therapy
  • integrative reminiscence
  • instrumental reminiscence