ترکیب‌های سازوار و التقاطی در نظریه‌های روان‌شناختی و تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 
ترکیب میان نظریه‌های روانشناختی و تربیتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اما همواره مخاطره‌ای در کمین ترکیب نظریه‌ها قرار دارد. این مخاطره عبارت از برآمیختن ناهمگن پاره‌های مختلف و چه بسا متخالف نظریه‌هاست که خود ناشی از وجود لایه‌های زیرین و نامحسوس در پیکر نظریه‌های علمی است که به منزله مفروضات بنیادی آن‌ها محسوب می‌شود. ترکیب یافته‌های نظری و عملی نظریه‌هایی که دارای مفروضات بنیادی متفاوتی هستند، به برساختن پیکره‌هایی ناموزون و سرانجام ناپایدار منجر می‌شود که از آن به عنوان ترکیب التقاطی یاد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که تفاوت‌های اساسی میان ترکیب التقاطی و سازوار مشخص گردد و مراحلی برای فراهم آوردن ترکیب سازوار پیشنهاد شود. به سبب ماهیت تحلیلی بحث، روشی که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته روش تحلیلی است. در خصوص یافته‌های اصلی تحقیق، موارد زیر قابل بیان است: سه شکل از ترکیب التقاطی تحت عنوان‌های ترکیب التقاطی روشی تبیینی، و مبنایی بازشناسی شده است. در مقابل ترکیب التقاطی، ترکیب سازوار قرار دارد. در این مقاله، برای انجام ترکیب سازوار میان نظریه‌ها، مراحل زیر پیشنهاد شده است: فراهم آوردن یک فرازبان برای نظریه‌ها، مشخص کردن نظریه‌های قابل ترکیب، تعدیل نظریه‌های گزیده شده و بازبینی یا آزمون ترکیب جدید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eclectic and Coherent Combination in Psychological and Educational Theories

چکیده [English]

Providing a synthesis of psychological and educational theories is an inevitable necessity. However, there is always a risk in doing so. This risk is consists of combination of incoherent and contradictory parts of theoeirs due to the underlying and implicit layers or basic assumptions of the theories. Combination of theoretical and practical findings of theories that have different basic assumptions leads to incoherent and finally shaky structures and this is what referred to as eclectic combination. In this article, I have tried to clarify the basic differences between eclectic and integrated combination and to articulate the phases needed for providing an integrated combination. Because of the analytic nature of the discussion, the method used in this article is analytic. In this article, three types of eclectic combination are distinguished under the rubrics of methodical, explanatory, and foundational. In contrast to eclectic combination, there is the coherent combination. This article suggests three phases for providing a coherent combination: setting a metalanguage for theories concerned, deciding which theroies can be combined, modification of the chosen theoreies, and reexamining the new synthesis.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combination
  • Eclecticism
  • Coherence
  • Lakatos
  • method
  • Explanation
  • foundation
  • Metalanguage