ملاحظات زمینه ای برای اثربخشی مداخلات تربیتی در اعتلا و تعمیق دینداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52350

چکیده

مدعای اصلی مقالة ‌حاضر این است که مداخلات تربیتی به منظور ارتقای دینداری، بدون ملاحظة زمینه‌های «ساختاری» و «انگاره‌ای» و همراه و هم‌سو ساختنِ آنها با «آموزه‌های دینی»، چندان مؤثر نیست. این مدعا در گام نخست بر پیش‌فرض‌هایی تکیه دارد که از جای دیگری اخذ شده‌اند و مجال بحث و تفصیل آنها در اینجا نبود و در گام دوم بر تبیینی استوار شده است که از عوامل مؤثر بر دینداری وجود دارد. مقاله تماماً بر مدل تبیینیِ دینداری متمرکز است و آن را در قالب‌های مختلف، ‌عرضه و مقایسه می‌نماید تا نشان دهد که:
1. وضع دینیِ افراد، ‌تحت تأثیرِ توأمانِ عواملِ «زمینه‌ای» و «مداخله‌ای» است؛
2. مداخلات تربیتی، راهبرد‌ و مسیرهای متفاوتی دارد که تابع  شرایط و مشخصات دینداران است؛
3. همچنین تابعِ آن است که کدامیک از «نوع» یا «میزانِ» دینداری، هدف مداخله باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The implications of contextual an training interventions in assessing the role of religiosity

چکیده [English]

The paper argues that educational interventions with a focus on religiosity may fail without considering the role of contextual and situational factors. The paper explores the religiosity in terms of its application in a wide variety of contexts.
The paper tend to explore how the religious status of people is embedded within their situational factors while discussing the implications of contextual components in this connection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • educational interventions
  • religiosity assessment
  • type of religiosity
  • hegemonic paradigm