آموزش عالی و تربیت دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52351

چکیده

تربیت دینی در دانشگاه محتاج تحلیل دقیق ابعاد آن است تا از بدفهمی ها پیشگیری شود. برای انجام این تحلیل، سه مفهوم اساسی دانشگاه، دین، و تربیت همچون سه راس یک مثلث در نظر گرفته شده و در نتیجه، تحلیل در سه ضلع دانشگاه- دین، دانشگاه- تربیت و دین- تربیت و سه رابطه حاصل از آنها  صورت پذیرفته است. در هر یک از سه ضلع، نقطه بهینه، اختلال در رابطه مورد نظر،‌ و راه برون رفت مورد بحث قرار گرفته است. در ضلع دانشگاه- دین، نقطۀ بهینه، مواجهۀ عقلانی با دین، اختلال به عنوان غلبه مناسک، و راه برون رفت، تفکیک دین از دینداران است. در ضلع دانشگاه- تربیت، نقطۀ بهینه، تعامل تام استاد و دانشجو، اختلال به عنوان مهندسی رفتار، و ‌راه برون رفت، بازاندیشی اساسی در مفهوم تربیت بر حسب تعامل پیشنهاد شده است. سرانجام، در ضلع تربیت- دین،‌ نقطۀ بهینه، تحول ایمانی، اختلال به عنوان غلبه ظاهرگرایی، و راه برون رفت نشان دادن خردمندی ها و زیبایی های ایمان در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education and Religious Education

چکیده [English]

Religious education in higher institutions needs a precise analysis of its dimensions in order to avoid misconceptions. In order to do this analysis, three concepts of university, religion, and education are considered as the three vertices of a triangle and, as a result, the analysis is accomplished in three edges of university-religion, university-education, and religion-education and the three resultant relations. In each of the three edges, the optimum point, the disturbance in the relation concerned, and the way out of the disturbance are discussed.  In the university-religion edge, the optimum point is rational encounter with religion, the disturbance is the dominance of rituals, and the way out is to distinguish religion from its followers. In the university-education edge, the optimum point is the full interaction between teacher-student, the disturbance is behavior engineering, and the way out is the basic reconceptualization about education in terms of interaction. Finally, in the religion-education edge, the optimum point is the inner development regarding the faith, the disturbance is the dominance of religion’s superficial understanding, and the way out is to show the reasonability and beauty of religion. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • religious education
  • wisdom
  • Faith
  • Islam
  • Interaction