ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت در فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52352

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش سبک ­های فرزندپروری ادراک شده فرزندان و رضایت زناشویی والدین در تبیین معنویت برای فرزندان انجام شد. نمونه پژوهش شامل 200 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و والدین آنها بود که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ­ها به کمک پرسشنامه ­های مقیاس رضایت زناشویی (DAS)، مقیاس ادراک  شیوه فرزندپروری والدین و زیرمقیاس معنویت از پرسشنامه بهزیستی درونی گردآوری، و با استفاده از روش ­های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سه متغیر توافق زوجی والدین، ابراز محبت زوجی والدین و مهرورزی مادر، در مجموع پیش ­بینی کننده­ ی معنویت در فرزندان هستند. به نظر می­ رسد مناسبات سالم بین والدین و به تبع آن سبک­ های فرزندپروری همراه با محبت بیشتر نقشی تعیین­ کننده در شکل­ گیری معنویت در فرزندان دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the children’s perceived parenting style and marital satisfaction in predicting spirituality among children

چکیده [English]

The present study was conducted to examine the implications of parenting styles and parental marital satisfaction in elaborating spirituality for children. This correlation study was conducted for 200 male and female undergraduate and graduate students from the University of Tehran and their parents. Participants were selected based on a convenient sampling method.  Relevant data were collected using dyadic Adjustment Scale (DAS), Perception of Parenting Styles (POPS) and Spirituality Questionnaires Subscale of Subjective Well-being Questionnaire. The data was analyzed based on descriptive statistics and regression analysis.  The findings indicated that three variables of parents’ dyadic consensus,   parents’ expression of affection and mothers’ nurturing and supportive behavior may predict spirituality in children. Healthy relationships between parents and parenting styles with warmth, empathy and affection have significant implications for shaping spirituality among children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Satisfaction
  • Perceived parenting styles
  • Spirituality