آسیب شناسی تربیت دینی از چهار منظر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52353

چکیده

آسیب‌شناسی تعلیم و تربیت دینی از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. نخست، این که آیا توفیق تعلیم و تربیت دینی در مکتب انبیا، با این که آنان انسان‌های صالح و الگو و اسوه بودند، حداقلی است یا حداکثری؟، دوم، دین و پیامبرآورش به دلایل اعتقادی مصون از خطا و آسیب‌اند، اما وقتی دین در بستر تاریخ جریان پیدا می‌کند گرفتار آسیب‌هایی می‌شود. سوم، جامعه در حال گذار از سنت به مدرنیته طبیعتا با  سلسله‌ای از مسائل و چالش‌ها مواجه می‌شود که از قضا، بحث‌برانگیزترین آن‌ها در حوزة اعتقادات و تعلیم و تربیت دینی است. نظام آموزشی ما در حوزة سنت و مدرنیته دچار سلسله‌ای از چالش‌ها و تعارض‌های درونی است. از سویی می‌خواهد متعلمان دانشمند، محقق، متفکر، پرسشگر، خلاق، و نقاد شوند، از دیگرسو، در امر تعلیم و تربیت دینی پیرو و تابع قرائت رسمی از دین باشند. چهارم، حکومت درصدد است که تعالیم دینی را به صورت حداکثری و آرمانی در جامعه اجرا کند. به این نگاه و نگرش حکومت تحلیل و نقدهایی وارد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vulnerabilities of religious education from four aspects

چکیده [English]

Vulnerabilities of religious education can be studies from different aspects. First of all this question is crucial that education in Islamic school is based on the minimum or maximum standards. The second assumption is that prophets are perfect human beings and their wisdom is flawless. However, in the stream of history religious practice has been exposed to distortion and biases.. The third assumption in that society is a dynamic status: it passes from traditional approach to modern stages. This transitional status brings some challenges to educational decisions. Our educational system in transitional status brings some challenges to educational decisions, our educational system in Iran face up with some inherent contradictions. On the one hand, students are expected to be critical thinkers, on the other hand educators expect people to practically abide by religion in an unquestionable manner. This kind of attitude has some internal inconsistencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vulnerability
  • religious education
  • Tradition and Modernity