مقایسه سبک های مهارگری در افراد افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52363

چکیده

سبک‌های رفتار شخصی در مهارگری از متغیرهای مهم و اثرگذار بر سلامت روانی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه سبک‌های مختلف مهارگری در سه گروه افراد افسرده بالینی، افسرده غیربالینی و بهنجار بود. تعداد 151 نفر شامل 31 افسرده بالینی، 60 افسرده غیربالینی و 60 بهنجار، مقیاس رفتار شخصی (PBI) و مقیاس افسردگی بک (BDI) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که افراد بهنجار بیش از افراد افسرده بالینی و افراد افسرده غیربالینی بیش از افراد افسرده بالینی از سبک مهارگری خودفرمانی در رفتار شخصی استفاده می‌کنند. همچنین افراد افسرده بالینی بیش از افراد افسرده غیربالینی و افراد افسرده غیربالینی بیش از افراد بهنجار از سبک مهارگری دیگرفرمانی در رفتار شخصی استفاده می‌کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد که افراد افسرده غیربالینی در رفتار شخصی خود نسبت به افراد افسرده بالینی پیش‌بینی پذیری بیشتری داشتند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که سبک‌های مهارگری خودفرمانی و دیگرفرمانی در رفتار شخصی به ترتیب در دو جهت منفی و مثبت از پیش‌بینی کننده‌های مهم افسردگی محسوب می‌شوند. افراد دارای سبک مهارگری خودفرمان اعتقاد دارند که تلاش آن‌ها مؤثر است و برای رسیدن به اهداف خود فعال عمل می‌کنند و این نگرش، آن‌ها را در برابر افسردگی محافظت می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of controlling styles in clinical depressed, non-clinical depressed and normal people

چکیده [English]

Personal behavior style of controlling is one of the important and effective factors in mental health. The main purpose of the present study was to comparison controlling styles in clinical depressed, non-clinical depressed and normal people. A total of 151 individuals including 31 clinicaldepressed, 60 non-clinical depressed, and 60 normal individuals were asked to complete the Personal Behavior Inventory (PBI) and the Beck Depression Inventory (BDI). The results revealed that the clinical group reported lower levels of inner-directed style than the non-clinical and normal groups, while the normal group scored inner-directed style higher than the clinical and non-clinical groups. The results also showed that the clinical group reported higher levels of other-directed style than the non-clinical and normal groups, while the normal group scored other-directed style lower than the clinical and non-clinical groups. Non-clinical depressed individuals scored predictability in their personal behavior higher than clinical depressed individuals. Based on the results of the present study it can be concluded that inner- and other-directed styles of controlling behavior are considered as important predicting factors for depression in opposite directions. Those who have inner control style of behavior believe that their efforts are effective and try to reach their goals. This kind of attitude protects them against depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal behavior style
  • inner-directed control
  • other-directed control
  • Depression