ادراک دانش‌آموزان از فعالیت‌های کلاسی و پیشرفت تحصیلی: نقش جنس و رشته تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52364

چکیده

ادراک از فعالیت‌هایی که در کلاس به انجام می‌رسد بر جنبه‌های گوناگونی از زندگی تحصیلی، به ویژه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان اثرگذار است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ارتباط بین ادراک از فعالیت‌های کلاسی با پیشرفت تحصیلی و بررسی نقش تعدیل کنندگی جنس و رشته تحصیلی بود. گروه نمونه متشکل از 697 دانش‌آموز (434 دختر، 263 پسر) در رشته‌های ریاضی و تجربی پایه سوم دبیرستان‌های دولتی بودند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس فعالیت‌های کلاسی من (MCA) بود. عامل یابی مؤلفه‌های اصلی وجود پنج عامل علاقه، چالش، فعال‌بودن، انتخاب و لذت را نشان داد و تحلیل عاملی تاییدی وجود این پنج عامل را تصدیق کرد. پیشرفت تحصیلی سه ماه پس از پرسشگری از فهرست نمرات مدارس استخراج شد. نتایج نشان داد که در پسران علاقه، در دانش‌آموزان تجربی علاقه، فعال بودن، لذت و در دانش‌آموزان ریاضی علاقه، چالش و فعال بودن با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند. علاقه مستقل از جنس و رشته تحصیلی، پیشرفت را پیش‌بینی می‌کند. جنس دارای اثر تعدیل‌کنندگی نیست، اما رشته تحصیلی رابطه لذت و پیشرفت تحصیلی را تعدیل می‌کند. فقدان نقش تعدیل‌گری جنس را می‌توان به غلبه نظام آموزشی متمرکز و برنامه درسی یکسان برای دانش‌آموزان دختر و پسر نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Students’ perception of class activity and academic achievement: The role of sex and academic discipline?

چکیده [English]

Perception of class activity influences on different aspect of students’ academic life especially their academic achievement. The present study investigates the relationship between students’ perception of class activity and academic achievement as well as the effects of sex and academic discipline on this relationship. 697 junior year students ( 434 male and 263 female) from Tehran public high school participated. They responded to the My Class Activity (MCA) scale. Principal components were identified as: interest, challenge, to be active, choice and enjoyment and. Factor analysis confirmed the presence of these five components. Student’s achievement gathered three months after their response. The results show just a relation between interest and academic achievement in male group. There is a link between interest, challenge and being active with achievement among Science students, whereas among Mathematics students interest, being active and enjoyment with academic achievement showed a relationship. Interest could predict achievement independent of sex and academic discipline. There is no moderator effect for sex but academic discipline can moderate the relationship between enjoyment and academic achievement. The lack of moderator role for sex can be attributed to the centralized education system and the same curriculum for both girls and boys.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interest
  • Challenge
  • Choice
  • achievement