طراحی و بررسی اثربخشی برنامه ی بخشایش آموزی بر افزایش خشنودی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2012.52379

چکیده

ناخشنودی زناشویی چه در سطح فردی، و چه در سطح اجتماعی دشواری چشمگیری است که هم از دیدگاه نظری و هم واقعیت‌ های بومی قابل بررسی است. بر پایه‌ نظریه عقلانی ـ هیجانی الیس در زوج‌ درمانی، باورهای غیرمنطقی‌ ای که زن و شوهر در مورد خود و رابطه زناشویی دارند، موجب رنجش در تعامل‌ ها و در پی آن ناخشنودی از رابطه می ‌شود. برای پیشگیری از خشم ناشی از این رنجش، بخشایش‌ آموزی به عنوان یک مهارت شفابخش از دیدگاه روانشناسی مثبت‌ نگر توصیه شده است. از این رو، در این پژوهش با هدف کمک به افر‌ادی که مهارت بخشودن چندانی ندارند، برنامه‌ ای بر مبنای نظریه ‌بخشایش انرایت، طراحی و بررسی شد. در این پژوهش، نخست 60  بانوی داوطلب شرکت در کارگاه بخشایش ‌آموزی با استفاده از مقیاس انریچ در زمینه‌ ی خشنودی زناشویی مورد سنجش قرار گرفته و به دو گروه 30 نفره (گواه و آزمایش) تقسیم شدند. گروه نمونه در هشت نشست 2 ساعته شرکت نموده و مهارت‌ های بخشایشی خود را بهبود بخشیدند. این مهارت‌ ها در هر دو گروه با پرسشنامه محقق ساخته در سه نوبت (پیش ‌آزمون، پس ‌آزمون و پی‌ گیری) سنجش شد. یافته‌ های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) نشان‌ دهنده‌ سودمندی پایدار دوره‌ آموزشی در بهبود مهارت ‌های بخشایش و افزایش خشنودی زناشویی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and Investigating the Efficacy of a Forgiveness Training Program on Enhancing Marital Satisfaction

چکیده [English]

Marital dissatisfaction at both individual and social levels is a significant problem. According to Ellis’s rational-emotive theory in couple therapy, couples' irrational beliefs  about their marital relationship, cause problems  in their interactions leading to disappointment and  eventually  marital dissatisfaction. To prevent such disappointment, based on Positive Psychology perspective, learning forgiveness is recommended. Thus, in this research with the aim of helping those who suffer from lack of forgiveness skills, a training program on forgiveness was designed based on Enrigth's theory of forgiveness. Evaluating this program, initially marital satisfaction of 60 volunteer women was assessed using Enrich Marital Satisfaction Questionnaire. Then, the participants were devided into two groups of control and experiment. The experimental group participated  in eight  two-hours learning sessions. In addition, both groups' forgiveness skills were assessed three  times (before, after, and beyond the program) using an instrument especially constructed for this project. Findings based on  Multi Variate Analysis of Covariance (MANCOVA) indicated that the training program  helped with the  improvement of forgiveness skills  and marital satisfaction that lasted beyond the implementation of the program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • forgiveness skill
  • Marital Satisfaction
  • rational-emotive couple therapy
  • Positive psychology