مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش های ناکارآمد در افراد وابسته به مواد و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52544

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر مقایسه طرحواره­ های ناسازگار اولیه و نگرش­ های ناکارآمد در دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد عادی بود. پژوهش حاضر علی– مقایسه­ ای بود. جامعه آماری را کلیه معتادان کلینیک­ های ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در 3 ماهه اول سال 91 تشکیل می ­دهند. نمونه پژوهش شامل 75 نفر از افراد وابسته به مواد و 75 نفر از افراد سالم بودند. افراد وابسته به مواد به شیوه نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای و افراد سالم به شیوه همتاسازی با توجه به متغیرهای سن، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات انتخاب شدند. برای جمع ­آوری داده­ ها از فرم کوتاه پرسشنامه ­ی طرحواره یانگ (SF-YSQ) و مقیاس نگرش ­های ناکارآمد (DAS) استفاده شد. جهت تجزیه­ و تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دو گروه افراد وابسته به مواد و افراد عادی بجز طرحواره­ فداکاری، در سایر طرحواره­ ها تفاوت معناداری با هم داشتند. همچنین بین افراد وابسته به مواد و افراد عادی در نگرش­ های ناکارآمد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. طرحواره­ های ناسازگار و نگرش­ های ناکارآمد از جمله عوامل تعیین ­کننده در گرایش افراد به سوی مصرف مواد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Early Maladaptive Schemas and Dysfunctional Attitudes in Normal and Drug-Dependent Individuals

چکیده [English]

The aim of this study was to compare early maladaptive schemas and dysfunctional attitudes in drug-dependent and normal individuals.Design of the Study was a causal-comparative study. Population of The current study were addict patients refered to the addiction clinics in Kermanshah city within the first three months of the year 1391. The sample included 75 drug-dependent patients and 75 normal subjects. Drug-dependent individuals were selected by the cluster random sampling and normal individuals were matched with study group according to age, marital status and educational level. For data collection, the short form of the Young Schema Questionnaire (SF-YSQ) and the Dysfunctional Attitude Scale (DAS) were used. Multivariate analysis of variance was used to analyze the research data. The result of the study showed that both groups of drug-dependent and normal individuals had significant difference in all maladaptive schemas except the sacrifice schema. Also, there was a statistically significant difference between the two groups in the dysfunctional attitudes. It can be concluded that the early maladaptive schemas and dysfunctional attitudes are the determining factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Early maladaptive schemas
  • Dysfunctional attitudes
  • Drug-dependent individuals
  • Normal individuals