اختلال حافظه کاری در بیماران مولتیپل اسکلروزیس (زیر گروه RR-MS) با ناتوانی کم و ارتباط آن با افسردگی و شدت خستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52547

چکیده

بیماری مولتپل اسکلروزیس (ام اس) بیماری مزمن دستگاه عصبی است که منجر به اختلالاتی مختلف از جمله شناختی (شامل حافظه کاری) و خلقی (افسردگی) و خستگی می شود. علی رغم مطالعات قبلی در زمینه اختلال حافظه کاری در بیماران ام اس، هنوز مستندات کافی در مورد حافظه کاری در بیماران با ناتوانی کم وجود نداشته و بررسی ارتباط افسردگی و خستگی روی حافظه کاری از دیگر اهداف این مطالعه است. 25 بیمار ام اس از زیر گروه  RR-MS بر اساس تشخیص متخصص نرولوژی با EDSS≤3.5 و 27 فرد سالم که با گروه بیمار از لحاظ سنی، جنسی و تحصیلات همگن شده بودند، انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسشنامه بک، آزمون PASAT و پرسشنامه شدت خستگی برای هر دو گروه تکمیل شد. بیماران ام اس دارای نمرات بالاتر معناداری درعلائم افسردگی و شدت خستگی نسبت به گروه سالم  بوده و نمرات کم تر معناداری در آزمون حافظه کاری بودند. اجرای بیماران در آزمون حافظه کاری ارتباط معناداری با علائم افسردگی و شدت خستگی آنها نداشت. علاوه بر افسردگی و خستگی بیشتر، اختلال حافظه کاری در بیماران ام اس با ناتوانی کم مشاهده می شود که با میزان افسردگی و خستگی آنها رابطه ای ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impaired Working Memory in Patients with Mild Disabled Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis and it’s Relation with Depression and Fatigue

چکیده [English]

The multiple sclerosis (MS) is a chronic disease of CNS leads to some dysfunctions including cognitive (working memory), mood (depression) and fatigue. In spite of previous investigations about working memory impairment in patients with MS, there are scare evidences for working memory dysfunction in mild disabled MS patients (EDSS<3.5). Moreover the correlation between working memory and depression and fatigue was the other aim of the present study. 25 patients with RR-MS (with EDSS<3.5) were recruited by a neurologist according to the Mc Donald criteria and then 27 age-, gender-, and education-matched healthy controls participants were selected. After completing Beck depression Inventory and fatigue severity scale, PASAT was performed by both groups. The patients with MS had significantly higher level of depression symptoms and fatigue and lower scores of PASAT than healthy controls. The PASAT performance in patients with MS was no significant correlation with their depression and fatigue. In addition to more depressive symptoms and fatigue, impairment of working memory was seen in patients with MS. But their dysfunction of working memory was not related to their depression or fatigue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • working memory
  • Depression
  • fatigue