رابطه سبک های هویت و بهزیستی روانشناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52563

چکیده

پژوهش حاضر با دو هدف انجام شده است. هدف اول، بررسی رابطه سبک­ های هویت با مؤلفه ­های بهزیستی روانشناختی بود. هدف دوم، پیش‌بینی مؤلفه‌های بهزیستی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت آن‌ها بود. بدین منظور 270 دانشجو (151 دختر، 89 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه ­های سبک هویت (ISI) بهزیستی روانشناختی (PWI) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. یافته­ های بخش اول نشان داد: الف) بین سبک اطلاعاتی با کلیه شاخص ­های بهزیستی روانشناختی به استثنای مؤلفه ارتباط مثبت با دیگران، رابطه مستقیم وجود دارد؛ ب) بین سبک هنجاری با کلیه شاخص­ های بهزیستی روانشناختی به استثنای مؤلفه خویشتن‌پذیری، رابطه مستقیم وجود دارد؛ ج) بین سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با کلیه شاخص‌های بهزیستی روانشناختی به استثنای مؤلفه ارتباط مثبت با دیگران، رابطه معکوس وجود دارد. یافته‌های بخش دوم نیز نشان داد: د) سبک اطلاعاتی صرفا توانایی پیش‌بینی معنویت را داشت؛ هـ) سبک هنجاری به جز خویشتن پذیری، تمام مؤلفه‌های بهزیستی را پیش‌بینی کرد، و) سبک سردرگم به جز ارتباط مثبت، سایر مؤلفه‌های بهزیستی را به صورت منفی پیش‌بینی کرد. در مجموع، سبک هنجاری در مقایسه با سبک اطلاعاتی رابطه بیشتری با بهزیستی روانی داشت و سبک سردرگم/اجتنابی به صورت منفی پیش‌بینی کننده مؤلفه‌های بهزیستی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between identity styles and well-being