بررسی دلایل افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه خوارزمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52564

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مسأله افزایش، کاهش یا بدون تغییر ماندن دینداری جوانان بود که به شکل مدونی به آن در ایران پرداخته نشده است. روش بررسی، انتخاب 20% (1400 نفر) از نمونه در دسترس دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خوارزمی به شکل تصادفی بود. پرسشنامه پژوهش محقق ساخته و حاوی یک سوال بسته و یک سوال باز پاسخ بود. سوال ­های اخیر به بررسی بدون تغییر ماندن، کاهش و یا افزایش دینداری دانشجویان طی سه سال گذشته و دلایل آن می ­پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که 4/32% از دانشجویان از افزایش دینداری، 5/37% از بدون تغییر ماندن دینداری و 1/30% از کاهش دینداری خود یاد کرده بودند. دلایل مطرح شده از سوی دانشجویان در افزایش یا بدون تغییر ماندن دینداری، درون­ سو و برون ­سو بود، در حالی که این دلایل در کاهش دینداری، بیشتر دلایل درون­ سو مطرح شد. مقایسه دینداری در دختران و پسران دانشجو، حکایت از بالاتر بودن دینداری دختران داشته و با افزایش مقطع تحصیل دانشجویان، کاهش دینداری در آنان فزونی می ­گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An exploratory study of the underlying causes of increasing or decreasing religiosity among students: A case study of Kharazmi University students