اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS) در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52570

چکیده

هدف این پژوهش اعتباریابی مقیاس عناصر صوری هنردرمانی در تشخیص نشانگان درونی‌ سازی‌ شده در نوجوانان ایرانی بود. روش پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای، و حجم نمونه 60  دانش‌آموز (30 دختر و 30 پسر) دبیرستان‌ های شهر بیرجند با و بدون نشانگان ‌های درونی ‌سازی ‌شده بودند که به ‌روش نمونه ‌گیری تصادفی خوشه ‌ای انتخاب شدند. نمونه‌ ها بر اساس سن، جنس، پایه‌ تحصیلی، معدل و شغل پدر و مادر همتاسازی شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه‌ ی خودگزارشی نوجوان (YSR)، مقیاس عناصر صوری هنردرمانی (FEATS)، آزمون نقاشی فردی ترسیم کن که در حال چیدن سیب از درخت است (PPAT)، و چک لیست مشاهدات رفتاری آزمودنی‌ ها استفاده شد. یافته ‌ها نشان داد بین نمره‌ گذاری ارزیابان در ده عنصر مقیاس به استثناء عنصر جزییات اشیاء و محیط همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد به استثناء عنصر منطق، در سایر عناصر مقیاس تفاوت معناداری بین دو گروه دانش ‌آموزان با نشانگان درونی‌ سازی‌ شده و بدون نشانگان درونی‌ سازی ‌شده وجود دارد. از سوی دیگر، فقط در عنصر کیفیت خط تفاوت‌ های بین دختران و پسران از نظر آماری معنادار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On the Reliability of Formal Elements of Art Therapy Scale (FEATS) to Identify Internalized Symptoms in Adolescent