تأثیر درمان با کمک حیوانات بر نشانه های اصلی اتیسم در کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52571

چکیده

اتیسم اختلال عصبی رشدی است که با نقص در تعاملات اجتماعی، برقراری ارتباط و رفتارهای محدود و تکراری همراه است. اهداف اصلی در درمان کودکان مبتلا به اتیسم، کاهش این نقائص و پریشانی مرتبط با آن در خانواده، و افزایش کیفیت زندگی و استقلال عملکردی در آنان می­ باشد. درمان به کمک حیوانات شامل استفاده از حیوانات برای بهبود عملکرد اجتماعی، عاطفی و شناختی است. در این مطالعه از حیوانات خانگی با هدف اثربخشی آموزشی و انگیزشی به منظور افزایش تعامل بین کودک اتیستیک و درمانگر، و کاهش نقائص اصلی در تعاملات اجتماعی، ارتباطات و رفتارهای محدود و تکراری استفاده شده است. بدین منظور دوازده کودک مبتلا به اتیسم، ساکن در استان گلستان، به­ طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل و بعد از اجرای برنامه مداخله­ ای، فهرست ارزیابی درمان اتیسم (ATEC) توسط والدین آن ­ها تکمیل گردید. در تحلیل داده­ ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج حاصله مؤید تأثیر روش درمانی بر بهبود نقائص اصلی بود. بنابراین، می توان گفت که درمان با کمک حیوانات سبب رشد مهارت ­های ارتباطی، اجتماعی، روابط متقابل عاطفی و همچنین کاهش رفتارهای کلیشه ­ای و تکراری کودکان اتیستیک می ­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Animal-Assisted Therapy on Core Features of Autism in Children