رابطه امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه دانشجویان با یادگیری مهارت های زبان آموزی توسط آنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.52573

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه امکانات آموزشی موجود در تلفن همراه دانشجویان با یادگیری مهارت­ های پنج­ گانه زبان ­آموزی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 90-1389 بودند و با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 200 نفر انتخاب، و برای جمع ‌آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ­ساخته بر اساس مدل پذیرش فناوری استفاده شد. تحلیل داده‌ ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t  مستقل صورت گرفت. نتایج نشان داد بین امکانات اختصاصی موجود در تلفن همراه دانشجویان برای زبان ­آموزی و مهارت­ های پنج­گانه زبان­ آموزی رابطه وجود دارد. بین استفاده عمومی از تلفن همراه و این مهارت ­ها رابطه معناداری مشاهده نشد. نوع استفاده از تلفن همراه نیز با این مهارت ­ها رابطه معناداری داشت. بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری از نظر متغیرهای پژوهشی وجود نداشت. بر اساس یافته ‌ها می ­توان نتیجه گرفت که تلفن همراه و امکانات آموزشی موجود در آن می­ تواند به یادگیری زبان انگلیسی کمک کرده و آن را تسهیل نماید. با این حال، این امر تا حدودی وابسته به انگیزش دانشجویان برای یادگیری زبان انگلیسی نیز می ­باشد، چرا که هر چه انگیزش آنان برای یادگیری زبان بیشتر باشد، امکانات جانبی بیشتری را روی تلفن­ های همراه خود داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation between mobile Educational peripherals and Learning English Language Skills in University students