اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.52574

چکیده

پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی در زوج­ های مراجعه کننده به مرکز مداخله و مشاوره خانواده در شهر اصفهان انجام گرفت. روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش­ آزمون- پس­ آزمون با گروه کنترل استفاده شد. به این منظور، از بین کلیه زوج ­هایی که به دادگاه خانواده مراجعه و به مرکز مداخله و مشاوره خانواده در شهر اصفهان ارجاع داده شده بودند، 40 زوج به طور تصادفی با توجه به معیارهای ورود به پژوهش انتخاب، و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برنامه آموزشی مهارت ­های زندگی طی 8 جلسۀ 2 ساعته بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. برای جمع ­آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج تفاوت معنی ­داری را بین عملکرد دو گروه در خرده مقیاس ­های رضایت زناشویی (01/0P<)، مسائل شخصیتی (05/0P<)، ارتباط (05/0P<)، حل تعارض (05/0P<)، مدیریت مالی (05/0P<)، اوقات فراغت (05/0P<)، رابطه جنسی (05/0P<) و خانواده و دوستان (05/0P<) نشان داد. یافته ­ها حاکی از اثربخشی آموزش مهارت­ های زندگی بر افزایش رضایت زناشویی در زوج­ های مراجعه کننده به مرکز مداخله و مشاوره خانواده بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of life Skills Training on Increasing Marital Satisfaction