نیاز به شناخت: ساختار عاملی و تفاوت های جنسیتی در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.52754

چکیده

مقیاس نیاز به شناخت ابزاری برای سنجش تمایل افراد به درگیرشدن در فعالیت ­های فکری پیچیده است و دارای دو فرم کوتاه و بلند می­باشد. فرم کوتاه این مقیاس با 18 گویه در مطالعات مختلف در سطح جهان مورد استفاده قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ساختار عاملی مقیاس فارسی نیاز به شناخت (فرم کوتاه)، و بررسی تفاوت ­های جنسیتی در جمعیت دانش ­آموزان ایرانی انجام شد. شرکت­ کنندگان شامل 662 دختر و 708 پسر مشغول به تحصیل در پایه سوم دبیرستان­ های دولتی شهر تهران بودند که با روش نمونه ­گیری خوشه ­ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از طریق روش مؤلفه­ های اصلی با چرخش واریماکس وجود دو عامل را نشان داد. بر اساس مطالعات قبلی و همچنین نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای ساختار عاملی این ابزار سه مدل تک عاملی، دو عاملی و تک عاملی با خطاهای همبسته پیشنهاد شد. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل 54/8 بین سه مدل رقیب پیشنهاد شده، ساختار تک عاملی مقیاس را تأیید کرد. همچنین نتایج نشان داد بین نیاز به شناخت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد، به طوری که میانگین نیاز به شناخت دختران بیش از پسران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Need for Cognition: Factor Structure and Gender Differences among Students

چکیده [English]

Need for cognition scale (NCS) is an instrument for assessing individual’s interest to engage in complex thinking activities and consists both long and short forms. The short form of this scale with 18 items has been used in various researches around the world. The objective of this research was to obtain the factor structure of the Persian version of NCS (short form) and study of gender differences in need for cognition among Iranian students. Participants were 662 girls and 708 boys studied in third grade of the public high school in Tehran, who were selected by random cluster sampling.Exploratory factor analysis of the items through principle component and varimax rotation showed a two factor measurement model. On the basis of previous studies and confirmatory analysis result, three models, one factor, two factors and one factor with correlated errors were proposed as competing models. The result of confirmatory factor analyses through 8.54 lisrel software showed that among three assumed models, the one-factor structure has better fit index. Additionally the results revealed the significant difference between the need for cognition of female and male so that the girls scored higher than boys. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need for cognition
  • Confirmatory Factor Analysis
  • Gender