فراتحلیلی بر اثربخشی مداخله در حوزه حافظه فعال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.54572

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نظام‌ دار و فراتحلیل مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر تمرین بر افزایش ظرفیت حافظه فعال و ارتقاء مهارت‌ های تحصیلی کودکان انجام شده است. پایگاه‌ ها و منابع اطلاعاتی مختلف جستجو، و مقالات چاپ شده در حیطه آموزش حافظه فعال شناسایی شد. کیفیت مقاله ‌ها بررسی، و فقط پژوهش ‌های تجربی و شبه تجربی دارای گروه کنترل از سال 2000 وارد تحلیل شدند. تحلیل داده‌ های 35 مقاله بیانگر اندازه اثر متوسط (65/0 d=) ] فاصله اطمینان 95/0 درصدی، حد پایین 52/0- حد بالا 77/0[ برای اثربخشی آموزش حافظه فعال بر ظرفیت این حافظه است. تعمیم این آموزش بر مهارت‌ های تحصیلی با اندازه اثر (25/0 =d) ] دامنه اطمینان 95/0 درصدی، حد بالا 42/0 - حد پایین 07/0 [ در سطح پایین قرار دارد. آموزش حافظه فعال تکنیک آموزشی موثری برای افزایش توانمندی حافظه فعال افراد است، ولی اثر انتقال این توانایی با آموزش مستقیم حافظه فعال به مهارت ‌های تحصیلی پایین می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Working Memory Training and its Generalization Effect

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • Effectiveness of Working Memory Training
  • Academic Skills