تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.54573

چکیده

ارائه تکراری یک محرک موجب کاهش پاسخ عصبی به آن می ‌شود. این پدیده به نام سرکوب تکرار شناخته می ‌شود. برای محرک ‌های دیداری، نشان داده شده که پدیده سرکوب تکرار منجر به کاهش زمان درک شده محرک می ‌گردد. هدف از این مطالعه تعیین اثر تکرار محرک صوتی و همچنین فرکانس صوت خالص بر ادراک مدت زمانی آن است. برای این منظور، از پارادایم ادبال در یک تکلیف افتراق زمانی بر روی 18 دانشجوی دختر و پسر استفاده شد و از روی منحنی‌ های روانسنجی به‌ دست آمده برای هر فرد، ضریب تحریف مدت زمانی محاسبه گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که ارائه یک محرک ادبال صوتی پس از چندین بار ارائه تکراری یک محرک استاندارد موجب افزایش زمان ادراک شده می ‌شود. همچنین نشان داده شد که با افزایش فرکانس محرک ادبال، زمان درک شده هم به‌ صورت معنی ‌داری افزایش می ‌یابد. در طیف زیر یک ثانیه، کلیدهای زمانی ابتدا به‌ صورت محلی در نواحی خاص هر مدالیته استخراج شده، و سپس این کلیدها در نواحی سطح بالاتر با هم ترکیب می ‌شوند و این موجب می ‌شود که هم پدیده سرکوب تکرار، و هم ویژگی ‌های ذاتی محرک از جمله فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن اثر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Repetition Suppression Phenomenon and Frequency of the Auditory Stimulus on Perceived Duration

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time perception
  • Repetition suppression
  • frequency of a pure tone