ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.55039

چکیده

مطالعات، عدم تقارن نیم کره­ ها در فعالیت ­های مغز و حالات هیجانی را به ­صورت درگیری نیم کره چپ در هیجانات خوشایند (مثبت) و نیم کره راست را در حالات هیجانی ناخوشایند (منفی) از جمله افسردگی بیان می ­کنند. برتری آلفای (کاهش فعالیت) نیم کره چپ در مبتلایان به افسردگی مشاهده شده است. پرسشنامه DASS برای ارزیابی افسردگی، اضطراب و استرس در جمعیت نرمال طراحی شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط عدم تقارن آلفا با خرده ­مقیاس افسردگی و اضطراب در پرسشنامه DASS-21 می ­باشد. به این منظور، 25 نفر از مراجعین به کلینیک با تکمیل پرسشنامه و ثبت امواج الکتریکی مغزی مورد ارزیابی قرار گرفتند. امواج الکتریکی مغز با استفاده از دستگاه 19 کاناله ثبت، و سپس عدم تقارن با کسر میانگین فرکانس آلفا (8 تا12 هرتز) نواحی متناظر چپ از راست به­ دست آمد. نتایج همبستگی معنادار منفی بین عدم تقارن آلفا در نواحی F4-3، C4-3 و O2-1 با نشانه های افسردگی با رابطه قوی تر در ناحیه F4-3 را نشان داد. در مجموع عدم تقارن آلفای پیشانی چپ (برتری نیم کره راست) در حالت استراحت علاوه بر ارتباط با نشانه­ های افسردگی در افراد غیر بیمار توانست در پیش ­بینی آن نیز نقش داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Rest Alpha Asymmetry and the Depression and AnxietySymptoms of DASS-21 Questionnaire

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha asymmetry
  • Depression
  • DASS