بررسی رابطه ی تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.55042

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تجربه رایانه و مهارت‌های اجتماعی با خودکارآمدی دانشآموزان نابینای مقطع دبیرستان شهر تهران است. به این منظور ۱۲۹ دانش‌آموز (۳۶ دختر، ۹۳ پسر) از مدارس نابینایی شهر تهران با نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش، از سه پرسشنامه تجربه رایانه (راستورن و همکاران، ۲۰۰۴)، مهارت­ های اجتماعی (گرشام و الیوت، ۱۹۹۰) و خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که تجربه رایانه و مهارتهای اجتماعی توانایی پیشبینی خودکارآمدی دانشآموزان نابینا را دارد. همچنین بین دختران و پسران نابینا در هر یک از متغیرهای تجربه رایانه، مهارتهای اجتماعی و خودکارآمدی تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between computer experience, social skills and blind students self-efficacy in the secondary level through Tehran city schools

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the relationship between computer experience, social skills and blind students' self-efficacy in the secondary level through Tehran city schools, So 129 students were selected among Tehran blind schools with accessible sampling (36 females and 93 males). The results of regression analysis showed that computer experience and social skills can predict blind students' self-efficacy. Also among male and female students and each of the computer experience, social skills and self-efficacy variables no significant differences were  found

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Experience
  • Social Skills
  • Self-Efficacy
  • Blind Students