بررسی خشونت خانوادگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون با توجه به ویژگی های جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.55044

چکیده

خشونت خانوادگی می ­تواند تبعات ناخوشایندی به همراه داشته باشد. این معضل ناخوشایند به خصوص در افراد سوء مصرف کننده ­ی مواد شدیدتر است. این پدیده به دو شکل فیزیکی و روانشناختی است. تاکنون بیشتر مطالعاتی که در حیطه­ ی خشونت خانوادگی انجام شده اند، به طور عمده به تبعات ناشی از این پدیده­ ی ناخوشایند بر روی ابعاد فیزیکی و روانی زن­ ها پرداخته اند و پژوهش ­های اندکی بر روی افراد معتاد که دارای سابقه ­ی خشونت خانوادگی بودند، انجام شده است. با توجه به این که وجود این دو پدیده همزمان با یکدیگر می ­تواند تبعات خشونت خانوادگی را هم از لحاظ فیزیکی و هم روانشناختی دوچندان کند، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی خشونت خانوادگی با توجه به ویژگی­ های جمعیت شناختی بود. بدین منظور 105 نفر از افراد معتاد تحت درمان با متادون و عادی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و پرسشنامه خشونت خانوادگی بر روی آن­ها اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش­ های آماری ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس چند متغیری (Manova) و تحلیل واریانس یک راهه (Anova) صورت گرفت. نتایج نشان داد، هیچ کدام از متغیر­های پیش بین (سن، تحصیلات، وضعیت تاهل) ضریب معناداری در معادله­ ی رگرسیون خشونت خانوادگی ندارد. همچنین بین میزان خشونت خانوادگی در گروه­ های سنی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون تفاوت معناداری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Domestic Violence in addicts in Methadone-Maintenance Programs (MMT): Assessment of Demographic Characteristics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Violence
  • Domestic Violence
  • Addiction